LSF Ogłoszenia

1 Letnia Szkoła Filozofuj pod Zakopanem – ramowy program

Aktywny wypoczynek w górach połączony z rozwijaniem pasji filozofowania i nabyciem zdolności logicznego, krytycznego i analitycznego myślenia, codzienna współpraca z redaktorami magazynu „Filozofuj!”, poznanie tajników tworzenia czasopisma, pasjonujące rozmowy, dyskusje i poznanie inspirujących ludzi. A to wszystko w przyjaznej atmosferze, w otoczeniu wspaniałej, tatrzańskiej przyrody. – Słowem: ogłaszamy ramowy program Pierwszej Letniej Szkoły Filozofuj (1LSF) pod hasłem „Krytyczne i logiczne myślenie”, która odbędzie się w dn. 14–22 sierpnia w miejscowości Murzasichle na Podhalu, nieopodal Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mamy dodatkowe 3 miejsca! Zapisy do 27 maja.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Informacje na temat zapisów na 1 LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest tak pomy­śla­ny, by „dzia­łał” zarów­no w pogo­dę, jak i nie­po­go­dę. W tym pierw­szym przy­pad­ku po zaję­ciach będzie wyj­ście w góry (prze­wi­du­je­my dni prze­rwy od wypraw gór­skich), w tym dru­gim przy­pad­ku też na pew­no nie będzie­my się nudzić, bo na każ­dy dzień zosta­ły zapla­no­wa­ne dodat­ko­wo atrak­cyj­ne zajęcia.

Dzień 1 – 14 sierpnia, niedziela

16.00 Reje­stra­cja uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Powi­ta­nie i pre­zen­ta­cja pro­gra­mu 1LSF

Dzień 2 – 15 sierpnia, poniedziałek

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #1 (z pogadanką)
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #2

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Warsz­ta­ty dzien­ni­kar­stwa nauko­we­go #1
11.30 — 12.15 Ana­li­za tek­stu #1

13.00 Obiad
14.00 — 16.00 Pro­jek­cja fil­mu #1
16.00 — 17.00 Dys­ku­sja nad filmem

czas wol­ny

19.00 kola­cja / obiadokolacja

20.00 Ogni­sko

Dzień 3 – 16 sierpnia, wtorek

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia (z poga­dan­ką) #3
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #4

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Zasa­dy dobrej deba­ty #1
11.30 — 12.15 Ana­li­za tek­stu #2

13.00 Obiad

14.00 — 16.00 Pro­jek­cja fil­mu #2
16.00 — 17.00 Dys­ku­sja nad filmem

czas wol­ny

19.00 kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

Dzień 4 – 17 sierpnia, środa

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia (z poga­dan­ką) #5
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #6

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Mar­ke­ting filo­zo­ficz­ny #1
11.30 — 12.30 Pro­jek­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go o filo­zo­fii #1

13.00 Obiad

14.00 Opcja 1: ter­my Bania, opcja 2: Zako­pa­ne (zwie­dza­nie, spacery)

19.00 kola­cja / obiadokolacja

Mecz redak­cja Filo­zo­fuj kon­tra resz­ta świata 🙂

Dzień 5 – 18 sierpnia, czwartek

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia (z poga­dan­ką) #7
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #8

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Warsz­ta­ty dzien­ni­kar­stwa nauko­we­go #2
11.30 — 12.15 Ana­li­za tek­stu #3

13.00 Obiad

14.00 Czas wol­ny, pił­ka­rzy­ki, bilard, roz­my­śla­nie, basen, jacuz­zi, spacer

16.00 — 17.30 Dys­ku­sja na temat ana­li­zo­wa­ne­go tekstu

Czas wol­ny

19.00 kola­cja / obiadokolacja

20.00 ogni­sko

Dzień 6 – 19 sierpnia, piątek

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia (z poga­dan­ką) #9
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #10

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Zasa­dy dobrej deba­ty #2
11.30 — 12.15 Ana­li­za tek­stu #4
13.00 Obiad

14.00 Festi­wal folk­lo­ru w Zakopanem
http://www.festiwale.zakopane.pl/2016/festiwal-folkloru

19.00 kola­cja / obiadokolacja

20.00 Wie­czór wspo­mnień ze studiów

  Dzień 7 – 20 sierpnia, sobota

8.00 Śnia­da­nie
8.45 — 9.30 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia (z poga­dan­ką) #11
9.40 — 10.25 Warsz­ta­ty z logi­ki, ery­sty­ki, kry­tycz­ne­go myśle­nia #12

Wariant 1 (dobra pogoda)
10.30 — 18 góry, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Dla­cze­go war­to stu­dio­wać filo­zo­fię #1
11.30 — 12.15 Filo­zo­fia w aneg­do­tach #1

13.00 Obiad

14.00 Czas wol­ny, pił­ka­rzy­ki, bilard, roz­my­śla­nie, basen, jacuz­zi, spacer

17.00 — 18.00 Co moż­na robić po filozofii?

19.00 kola­cja / obiadokolacja

20.00 Filo­zo­ficz­ny dancing

Dzień 8 – 21 sierpnia, niedziela

7.30 Śnia­da­nie

Opcja spływ kaja­ko­wy 8.30 do 18.00

19 kola­cja / obiadokolacja

20.00 Ogni­sko

Dzień 9 – 22 sierpnia, poniedziałek

8.00 Śnia­da­nie
9.00 — 12.00 Deba­ta wokół nume­ru o prawdzie

Pako­wa­nie

13.00 Obiad

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy