LSF Ogłoszenia

2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie – program ramowy

Prezentujemy program ramowy 2. Letniej Szkoły „Filozofuj!”, a w nim: szczegółowy opis zajęć dotyczących Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć prowadzonych przez redaktorów „Filozofuj!”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś na wakacje z filozoficzną przygodą!

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Informacje na temat zapisów na 2. LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest tak pomy­śla­ny, by „dzia­łał” zarów­no w pogo­dę, jak i nie­po­go­dę. W tym pierw­szym przy­pad­ku po zaję­ciach będzie wyj­ście w góry (prze­wi­du­je­my dni prze­rwy od wypraw gór­skich), w tym dru­gim przy­pad­ku też na pew­no nie będzie­my się nudzić, bo na każ­dy dzień zosta­ły zapla­no­wa­ne dodat­ko­wo atrak­cyj­ne zajęcia.

Dzień 1 – 5 sierpnia, sobota

17.00 Reje­stra­cja uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Ofi­cjal­ne otwar­cie 2. LSF, powi­ta­nie uczest­ni­ków i inte­gra­cja przy ognisku

Dzień 2 – 6 sierpnia, niedziela

09.00 Śnia­da­nie
09.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Filo­zo­ficz­ne wpro­wa­dze­nie, poję­cie szko­ły filo­zo­ficz­nej,  Szko­ła Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go jako szko­ła filo­zo­ficz­na, Twar­dow­ski we Lwo­wie, Twar­dow­ski jako nauczy­ciel filozofii
10.45–11.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Twar­dow­ski jako filo­zof – cha­rak­te­ry­sty­ka ogól­na, zain­te­re­so­wa­nia, syl­wet­ka i oso­bo­wość filozofa

Wariant 1 (dobra pogoda)
12.00–18.30 Wyciecz­ka na Górę Wdżar, dys­ku­sje w dro­dze, zjazd torem sanecz­ko­wym, Msza Św. dla chętnych

Wariant 2 (pada)
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Mał­go­rza­ta Szo­stak Filo­zo­fia w filmie

13.00 Obiad
14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #1
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

17.30–18.30 Msza Św. dla chętnych

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

Dzień 3 – 7 sierpnia, poniedziałek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Anna Bro­żek: Kon­cep­cja filo­zo­fii i postu­la­ty meto­do­lo­gicz­ne Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, skrzy­dło logicz­ne (Jan Łuka­sie­wicz) i psy­cho­lo­gicz­ne (Wła­dy­sław Witwic­ki) Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej

09.45–10.30 Prof. Anna Bro­zek: Ana­li­za frag­men­tów tek­stu Twar­dow­skie­go O tzw. praw­dach względnych

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–14.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­ty­nie, dys­ku­sje w drodze

14.00–19.00 Wyciecz­ka na górę Lubań, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Artur Kosec­ki Filo­zo­fia umysłu
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska Gry filo­zo­ficz­ne

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #2
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

Dzień 4 – 8 sierpnia, wtorek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Ogól­na cha­rak­te­ry­sty­ka Szko­ły i syl­wet­ki jej nie­któ­rych wybit­nych przed­sta­wi­cie­li: Tade­usz Kotar­biń­ski, Tade­usz Cze­żow­ski, Maria Ossowska

09.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Ana­li­za tek­stu Twar­dow­skie­go Czy czło­wiek postę­pu­je zawsze ego­istycz­nie i dys­ku­sja nad nim

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.30–14.00 Pla­żo­wa­nie nad Jezio­rem Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na pla­ży, rower­ki wodne

16.00–18.00 Mecz pił­ki noż­nej i siat­ko­wej z redak­cją „Filo­zo­fuj!”

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Robert Kryń­ski Dzien­ni­kar­stwo popularnonaukowe
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Celi­na Gło­gow­ska Jak z filo­zo­fią „tra­fić pod strzechy”?

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #3
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Ogni­sko

Dzień 5 – 9 sierp­nia, środa

08.00 Śnia­da­nie
09.00–18.00 Cało­dnio­wa wyciecz­ka do jaskiń lodo­wych na Sło­wa­cji, dys­ku­sje w jaskiniach 😉
19.00 Obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

Dzień 6 – 10 sierpnia, czwartek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Anna Bro­żek: Syl­wet­ki nie­któ­rych wybit­nych przed­sta­wi­cie­li Szko­ły (c.d.): Wła­dy­sław Tatar­kie­wicz, Kazi­mierz Ajdu­kie­wicz i Izy­do­ra Dąmbska
09.40–10.25 Prof. Anna Bro­żek: Ana­li­za wybra­nych haseł ze Stu zabo­bo­nów Józe­fa Marii Bocheń­skie­go,

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–17.00 Wyciecz­ka na Trzy Koro­ny, dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: dr Artur Szut­ta Jak czy­tać tekst filozoficzny?
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: dr Nata­sza Szut­ta Ety­ka wobec nauki
13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #4
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

  Dzień 7 – 11 sierpnia, piątek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–9.30 Prof. Anna Bro­żek: Zna­cze­nie Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej dla kul­tu­ry polskiej

9.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Doro­bek Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej a współ­cze­sna filo­zo­fia: Co w pro­gra­mie Szko­ły jest aktu­al­ne, waż­ne i inspi­ru­ją­ce w kon­tek­ście obec­nych debat filozoficznych? 

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–15.00 Wyciecz­ka na zamek w Nie­dzi­cy, dys­ku­sje w drodze

15.00–16.00 Rejs stat­kiem po Jezio­rze Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na wodzie 🙂

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: dr Nata­sza Szut­ta Współ­cze­sne pro­ble­my w bioetyce
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: dr Artur Szut­ta Eks­pe­ry­men­ty myślowe

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #5
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Ogni­sko

  Dzień 8 – 12 sierpnia, sobota

08.00 Śnia­da­nie
09.00–12.00 Pod­su­mo­wa­nie 2. LSF i ofi­cjal­ne zamknięcie

Pako­wa­nie

13.00 Obiad

Redak­cja zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dze­nia zmian w programie.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy