Opracowania

Akceptowanie własnych wad uniemożliwia sukces?

Myśl zachodnioeuropejska zachęca do samoakceptacji i godzenia się ze swoimi wadami, jednak taka postawa może blokować nasz rozwój – twierdzi prof. Michael Puett z Uniwersytetu Harvada.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da Micha­el Puett kon­tro­wer­syj­ne poglą­dy doty­czą­ce samo­ak­cep­ta­cji przed­sta­wił w nie­daw­no wyda­nej książ­ce „The Path What Chi­ne­se Phi­lo­so­phers Can Teach Us Abo­ut the Good Life”. Sprze­ci­wia on się cha­rak­te­ry­stycz­ne­mu dla filo­zo­fii Zacho­du poglą­do­wi, że miłość do sie­bie otwie­ra dro­gę do sukcesu.

Ist­nie­je powszech­ne prze­ko­na­nie, że oso­bi­stym celem każ­de­go z nas jest spo­glą­da­nie we wła­sne wnę­trze, żeby odna­leźć praw­dę o sobie oraz sta­rać się być auten­tycz­nym i szcze­rym wobec samych sie­bie tak bar­dzo, jak to tyl­ko moż­li­we. Jed­nak takie sta­no­wi­sko zakła­da, że mamy sta­bil­ną tożsamość

– zauwa­ża Puett dla por­ta­lu Quartz.

Puett pro­wa­dzi zaję­cia z filo­zo­fii chiń­skiej, a o jego popu­lar­no­ści świad­czy fakt, że gro­ma­dzi na nich ponad sied­miu­set stu­den­tów. Znacz­na część chiń­skiej tra­dy­cji filo­zo­ficz­nej pocho­dzą­cej od Kon­fu­cju­sza zakła­da, że jaźń nie jest sta­ła. Według Puet­ta ludzie to „mes­sy cre­atu­res” –  nie­po­rząd­ne, nie­po­ukła­da­ne stwo­rze­nia, któ­re czę­sto są zde­fi­nio­wa­ne przez zmien­ne nastro­je czy naby­te przyzwyczajenia.

Już od naj­młod­szych lat naby­wa­my wzor­ców zacho­wań wobec świa­ta. Utrwa­la­my te wzor­ce i sta­ją się one tym, czym omył­ko­wo nazy­wa­my osobowością

– twier­dzi.

Wyni­ka z tego, że akcep­to­wa­nie wła­snych wad, co obec­nie zale­ca­ne jest w porad­ni­kach moty­wa­cyj­nych, nigdy nie pozwo­li nam pozbyć się naszych nawy­ków i cia­snych hory­zon­tów myślo­wych doty­czą­cych rozu­mie­nia tego, kim jeste­śmy. Przez to wpa­da­my w sche­ma­ty i ruty­nę, któ­re domi­nu­ją w naszym życiu.

Puett zauwa­ża, że zgod­nie z filo­zo­fią chiń­ską powin­ni­śmy nie­ustan­nie sta­rać się, by wysta­wiać sie­bie samych na pró­by i zmie­niać wła­sne zacho­wa­nia, zaczy­na­jąc od naj­mniej­szych rze­czy – takich jak spo­sób mówie­nia lub uśmie­cha­nia się.

Zaczy­na­jąc uży­wać nie­co inne­go tonu gło­su, patrzysz na ludzi w tro­chę inny sposób

– prze­ko­nu­je.

Kie­dy to zro­bi­my, bar­dzo szyb­ko zda­je­my sobie spra­wę z tego, w jakim stop­niu jeste­śmy zdo­mi­no­wa­niu rutyną

– doda­je

Takiej posta­wie przy­świe­ca idea uświa­do­mie­nia sobie, że cała wizja wła­snej oso­bo­wo­ści jest nie­wła­ści­wa, ponie­waż ogra­ni­cza moż­li­wo­ści zmia­ny aktu­al­nej dro­gi nasze­go życia. Puett twier­dzi, że spo­sób, któ­ry opi­su­je, daje moż­li­wość zdy­stan­so­wa­nia się od wzor­ców, któ­re nami kierują.

Filo­zo­fia sta­ro­żyt­na zna­la­zła odzwier­cie­dle­nie we współ­cze­snych zdo­by­czach psy­cho­lo­gii, takich jak teo­ria Danie­la Kah­ne­ma­na, któ­rą przed­sta­wił w książ­ce Pułap­ki myśle­nia. O myśle­niu wol­nym i szyb­kim. Prze­ko­nu­je w niej, że to, w jakich ide­ach jeste­śmy zako­rze­nie­ni, może mieć poważ­ne kon­se­kwen­cje w naszym życiu.

Naj­prost­szą dro­gą do tego, by ludzie uwie­rzy­li w kłam­stwo, jest czę­ste jego powta­rza­nie, ponie­waż gdy brzmią swoj­sko i zna­jo­mo trud­no je odróż­nić od praw­dy. Dosko­na­le o tym wie­dzą mar­ke­tin­gow­cy i insty­tu­cje autorytarne

– zauwa­ża Kahneman.

Przyj­mo­wa­nie powszech­nych prze­ko­nań ma istot­ny wpływ na nasze życie, war­to więc zasta­no­wić się, czy akcep­to­wa­nie wła­snych błę­dów pro­wa­dzi do nasze­go roz­wo­ju, czy raczej go uniemożliwia.

 

Opra­co­wa­nie Adria­na Sajur

Źró­dło: The Inde­pen­dent

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy