Historia filozofii starożytnej Patronaty Wykłady

Arystoteles a współczesność – ostatni „Spacer z Arystotelesem”

W piątek (19 maja), już po raz ostatni, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Spacer z Arystotelesem” organizowany w ramach „Archeologii Myśli”, czyli cyklu, który połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego wydarzenia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Ostat­ni wykład popro­wa­dzi dr Paweł Ble­ja, któ­ry wygło­si pre­lek­cję pt. „Czy filo­zo­fię współ­cze­sną inte­re­su­je Ary­sto­te­les?”. Całe spo­tka­nie zosta­nie podzie­lo­ne na dwie czę­ści, z któ­rych pierw­sza będzie pró­bą naszki­co­wa­nia przez pre­le­gen­ta pew­ne­go rodza­ju wzor­ca Ary­sto­te­le­sa. Jak pisze sam autor:

Jaki jest ten Ary­sto­te­les, któ­re­go obec­no­ści mogli­by­śmy się spo­dzie­wać? Co jest naj­bar­dziej fra­pu­ją­ce w Ary­sto­te­le­sie z punk­tu widze­nia naszych plu­ra­li­stycz­nych cza­sów?

Dru­ga część to ana­li­za naj­róż­niej­szych nur­tów filo­zo­ficz­nych XX wie­ku pod kątem obec­no­ści w nich myśli Sta­gi­ry­ty („zaanon­su­ję, że Ary­sto­te­les nie jest filo­zo­fem jedy­nie roz­wa­ża­nym »w zamknię­tych kołach kościel­nych«, cho­ciaż i taki ma pew­ne walo­ry”). Spo­tka­nie ma cha­rak­ter otwar­ty i wszy­scy uczest­ni­cy są zachę­ca­ni do czyn­ne­go udzia­łu w dys­ku­sji doty­czą­cej oma­wia­ne­go tema­tu.

Spa­ce­ry z Ary­sto­te­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji 2400. rocz­ni­cy uro­dzin Sta­gi­ry­ty, obej­mu­ją­cy dzia­ła­nia od paź­dzier­ni­ka 2016 roku do czerw­ca 2017, w tym dzie­więć wykła­dów oraz wysta­wę foto­gra­ficz­ną. Two­rzą one cykl reflek­syj­nych spo­tkań filo­zo­ficz­nych, utrzy­ma­nych w luź­nej kon­wen­cji, któ­re uka­zu­ją Ary­sto­te­le­sa jako myśli­cie­la nie­zwy­kle sil­nie oddzia­łu­ją­ce­go na kul­tu­rę euro­pej­ską Wscho­du i Zacho­du. Wszyst­ko to w wyjąt­ko­wym Rezer­wa­cie Arche­olo­gicz­nym „Genius loci”, któ­re­go mot­tem jest wie­lo­znacz­ne hasło: „Prze­krój pozna­nia”.


Miej­sce wyda­rze­nia: Rezer­wat Arche­olo­gicz­ny „Genius loci”, ul. Księ­dza Igna­ce­go Posa­dze­go 3, 61–108, Poznań

Czas wyda­rze­nia: 19.05.2017, godz. 18.00

Stro­na inter­ne­to­wa wyda­rze­nia

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy