Bydgoszcz Epistemologia Kluby „Filozofuj!”

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy, współorganizowane przez Studenckie Koło Filozofii UKW. Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szymanowskiego 3. Dyskutować na temat prawdy będą wybitni polscy filozofowie: prof. Jacek Juliusz Jadacki oraz prof. Jan Woleński. Zapraszamy do uczestnictwa w debacie studentów, uczniów, pasjonatów filozofii i wszystkich mieszkańców miasta!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Numer o praw­dzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Deba­ta towa­rzy­szyć będzie kon­fe­ren­cji poświę­co­nej mistrzo­wi Kazi­mie­rzo­wi Twar­dow­skie­mu, twór­cy Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. „Filo­zo­fuj!” obję­ło kon­fe­ren­cję patro­na­tem medial­nym. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie > tutaj

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do władz Biblio­te­ki Głów­nej UKW za udo­stęp­nie­nie prze­strze­ni na deba­tę.

biblioteka_ukw

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.


W dys­ku­sji wezmą udział:

Jadacki_fotoProf. dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki

Ur. 1946 w Pucha­czo­wie k. Lubli­na – pro­fe­sor tytu­lar­ny, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW. Zaj­mu­je się głów­nie semio­ty­ką logicz­ną i histo­rią filo­zo­fii pol­skiej, a w szcze­gól­no­ści Szko­łą Lwow­sko-War­szaw­ską. Jest auto­rem ponad 20 ksią­żek i kil­ku­set arty­ku­łów z tego zakre­su.

 

wolenski-fotProf. dr hab. Jan Woleń­ski

Eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pro­fe­sor Wyż­szej Szko­ły Infor­ma­ty­ki i Zarzą­dza­nia w Rze­szo­wie. Czło­nek PAN, PAU i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Insty­tu­tu Filo­zo­fii. Inte­re­su­je się wszyst­ki­mi dzia­ła­mi filo­zo­fii, jego hob­by to ope­ra i pił­ka noż­na.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Artur Szut­ta - redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Filip Staw­ski

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Maciej Paw­lakAdam Skow­ron.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.


Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: co jest isto­tą / natu­rą praw­dy i czy tak rozu­mia­na praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i życiu spo­łecz­nym? Jakie są głów­ne „grze­chy” popeł­nia­ne prze­ciw praw­dzie i któ­re z nich są naj­bar­dziej poważ­ne?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

21 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00
 Biblio­te­ka UKW, ul. Szy­ma­now­skie­go 3, Byd­goszcz


Współorganizator

14642731_1297013466999880_1911381027_n

Partner

biblioteka_ukw

 

 

Insty­tut Filo­zo­fii UKW

Patroni

bydgoszcz-logo


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy