Epistemologia Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

W Szczecinie odbędzie się po raz pierwszy debata Klubu „Filozofuj!". Będziemy rozmawiać o jednym z podstawowych pojęć filozoficznych, któremu poświęcony jest nr 9 czasopisma „Filozofuj!” – o prawdzie. Wspólne filozofowanie będzie miało miejsce 26 października, w środę, w księgarnio-kawiarni FiKa w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego o godz. 17.30. Gośćmi specjalnymi będą dr hab. Adriana Schetz oraz prof. Renata Ziemińska. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic do wzięcia udział w wydarzeniu.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Numer o praw­dzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni FiKa za udo­stęp­nie­nie sali oraz do Sto­wa­rzy­sze­nia „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej” za współ­or­ga­ni­za­cję deba­ty.  

fika       stowarzyszenie

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

imagesdr hab. Adria­na Schetz

Dok­tor habi­li­to­wa­ny, pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Inte­re­su­je się per­cep­cją, dzia­ła­niem, świa­do­mo­ścią i pamię­cią. Autor­ka mono­gra­fii Bio­lo­gicz­ny eks­ter­na­lizm w teo­riach per­cep­cji (2014). Odby­ła sta­że nauko­we Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Glas­gow, Cen­tral-Euro­pe­an Uni­ver­si­ty in Buda­pest. Współ­pra­cu­je nauko­wo z Gdań­skim Uni­wer­sy­te­tem Medycz­nym oraz z Pomor­skim Uni­wer­sy­te­tem Medycz­nym.

renata_zieminskaprof. Rena­ta Zie­miń­ska

Pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Jest zało­ży­ciel­ką i redak­tor­ką naczel­ną cza­so­pi­sma „Ana­li­za i Egzy­sten­cja”. Opu­bli­ko­wa­ła książ­ki: Histo­ria scep­ty­cy­zmu. W poszu­ki­wa­niu spój­no­ści (2013), Eks­ter­na­lizm we współ­cze­snej epi­ste­mo­lo­gii (2002), Epi­ste­mo­lo­gia Rode­ric­ka M. Chi­shol­ma (1998).

Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Marek Paw­łow­ski.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Artur Kosec­ki.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Kata­rzy­na Ciar­ciń­ska, Mile­na Jaku­biak, Paweł Koło­dziń­ski, Paweł Roz­wa­dow­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości – odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: co jest isto­tą / natu­rą praw­dy i czy tak rozu­mia­na praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i życiu spo­łecz­nym? Jakie są głów­ne “grze­chy” popeł­nia­ne prze­ciw praw­dzie i któ­re z nich są naj­bar­dziej poważ­ne?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

26 paź­dzier­ni­ka, 17.30

księ­gar­nio-kawiar­nia FiKa, Muzeum Naro­do­we w Szcze­ci­nie, Wały Chro­bre­go 3, Szcze­cinWspółorganizator

stowarzyszenie

Partner

fika

Patron

mecenat


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy