Aktualności Etyka Wykłady

Czwartki z filozofią: Etyczne aspekty transplantacji narządów

Etyczne problemy transplantologii będą tematem kolejnego spotkania z cyklu „Czwartki z Filozofią”, które odbędzie się 9 lutego 2017 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. W zagadnienie wprowadzi nas dr Marcin Leźnicki. Wstęp wolny. „Filozofuj!” objęło patronatem wydarzenie.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Trans­plan­to­lo­gia, dzie­dzi­na medy­cy­ny, któ­rej nazwa wywo­dzi się od łaciń­skie­go sło­wa trans­plan­ta­re – szcze­pić, od trans “poza czymś” i plan­ta­re – “sadzić”, roz­wi­ja się bar­dzo dyna­micz­nie  Obec­nie trans­plan­ta­cja  jest uzna­ną meto­dą lecze­nia, jed­nak­że jej począt­ki wią­za­ły się z   licz­ny­mi wąt­pli­wo­ścia­mi natu­ry filo­zo­ficz­no-etycz­nej, spo­łecz­no-kul­tu­ro­wej  i legi­sla­cyj­nej. Dziś zosta­ły one zasad­ni­czo prze­zwy­cię­żo­ne, wciąż jed­nak są przed­mio­tem licz­nych roz­wa­żań i nie­jed­no­krot­nie kon­tro­wer­sji. Wykład ma na celu zapo­zna­nie z nimi słu­cha­czy i zachę­ce­nie do dys­ku­sji i samo­dziel­nych rozważań.

Czwart­ki z filo­zo­fią to cykl wykła­dów orga­ni­zo­wa­ny przez Dwór Artu­sa w Toru­niu od 2016 r. Celem spo­tkań jest poru­sza­nie współ­cze­snych pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych i posze­rza­nie hory­zon­tów słu­cha­czy. Spo­tka­nia pro­wa­dzą wykła­dow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Kopernika.

Pro­wa­dzą­cy naj­bliż­sze spo­tka­nie dr Mar­cin Leź­nic­ki jest adiunk­tem w Zakła­dzie Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze oraz publi­ka­cje kon­cen­tru­ją się wokół bio­ety­ki, ety­ki i filo­zo­fii medy­cy­ny, a tak­że szcze­gó­ło­wych zagad­nień z zakre­su ekofilozofii.

Wyda­rze­nie obję­te jest patro­na­tem Filozofuj!

Opra­co­wa­ła Julia Skakovska


09.02.2017 (czwar­tek), godz. 18:30 Dwór Artu­sa, Sala Wiel­ka, Toruń Źró­dło

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy