Dystrybucja Kraków

De Revolutionibus. Books&Cafe

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tu można nabyć egzemplarze drukowane „Filozofuj!”.

Adres

31–005 Kra­ków
ul. Brac­ka 14
tel.: +48 530 769 530
e-mail: ksiegarnia@derevolutionibus.com.pl
www.derevolutionibus.com.pl
www.facebook.com/derevolutionibus


Galeria


Wyda­rze­nia

DSC02153
Fot. Mał­go­rza­ta Kop­ciuch
Opis loka­lu

De Revo­lu­tio­ni­bus Books & Cafe to księ­gar­nia nauko­wa i kawiar­nia stwo­rzo­ne przez Fun­da­cję Cen­trum Koper­ni­ka jako miej­sce spo­tkań i debat wokół pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych, mate­ma­tycz­nych, teo­lo­gicz­nych oraz wyda­rzeń lite­rac­kich.

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ny wybór ksią­żek z zakre­su filo­zo­fii, teo­lo­gii, psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii, poli­to­lo­gii i sztu­ki.

Mamy boga­ty księ­go­zbiór dla dzie­ci oraz nie­oczy­wi­sty dobór pro­zy pol­skiej i obcej, repor­ta­żu i ese­jów.

De Revo­lu­tio­ni­bus Books & Cafe is a book­sto­re and café foun­ded by the Coper­ni­cus Cen­ter Foun­da­tion as a pla­ce for meetings and deba­tes aro­und phi­lo­so­phi­cal, scien­ti­fic, the­olo­gi­cal issu­es and  lite­ra­tu­re events.

We offer a pro­fes­sio­nal selec­tion of books on phi­lo­so­phy, the­olo­gy, psy­cho­lo­gy, socio­lo­gy, poli­ti­cal scien­ce and art.

We have a rich col­lec­tion of books for kids, and unu­su­al cho­ice of Polish and fore­ign fic­tion, repor­ta­ge and essays.


Mapka

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia loka­lu!

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy