Kandydat Praca

Dr filozofii, mgr sztuki z Krakowa

Szanowni Pracodawcy, doskonała okazja, by zatrudnić Panią doktor filozofii i magister sztuki, absolwentkę: Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.


Opis kom­pe­ten­cji: dr filo­zo­fii, mgr sztu­ki, ukoń­czo­ne stu­dia: ASP (Malar­stwo-magi­ster­skie), UPJPII (Filo­zo­fia-dok­to­ranc­kie, Filo­zo­fia, Ety­ka i Wie­dza o kul­tu­rze-pody­plo­mo­wo), UP (peda­go­gi­ka-pody­plo­mo­wo), obszar zain­te­re­so­wań: ety­ka, este­ty­ka, sztu­ka, pedagogika

Ocze­ki­wa­nia:  moż­li­wość roz­wo­ju zain­te­re­so­wań, dys­ku­sji, pra­cy dydak­tycz­nej z mło­dzie­żą lub dorosłymi

Kon­takt: Gra­ży­na Bilik, Kra­ków, tel: 608 312 196

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy