Aktualności

Druga edycja Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza drugą edycję konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Znamienici naukowcy, którzy mogą pochwalić się ponadprzeciętnym dorobkiem, mogą uzyskać grant w wysokości nawet 100 tys. złotych.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zaszczy­tu uzy­ska­nia sty­pen­dium mogą dostą­pić nie tyl­ko naukow­cy z Pol­ski, ale i z innych czę­ści świa­ta. Fun­da­cja liczy jed­nak, że oso­by spo­za gra­nic nasze­go kra­ju, któ­re uzy­ska­ją grant, spę­dzą przy­naj­mniej jakiś czas w Pol­sce, aby nawią­zać kon­tak­ty z pol­ski­mi naukow­ca­mi. Kon­kurs jest pro­wa­dzo­ny na zasa­dzie nomi­na­cji, co ozna­cza, że nie moż­na zgło­sić się same­mu. Imien­nie zapro­sze­ni ucze­ni z całe­go świa­ta zgła­sza­ją Kapi­tu­le swo­ich kan­dy­da­tów. Komi­sja, w skład któ­rej w tym roku wcho­dzą filo­zo­fo­wie i histo­ry­cy idei o mię­dzy­na­ro­do­wym auto­ry­te­cie – prof. Tade­usz Gadacz z Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Kra­ko­wie, dr Dmi­tri Levi­tin i Sir Noel Mal­colm z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go, prof. Ste­ven Nad­ler z Uni­wer­sy­te­tu Wiscon­sin-Madi­son, prof. Domi­nik Per­ler z Uni­wer­sy­te­tu Hum­bold­tów w Ber­li­nie, prof. Bog­dan Szlach­ta z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go i prof. Cathe­ri­ne Wil­son z Uni­wer­sy­te­tu w Yor­ku – po dogłęb­nej ana­li­zie dorob­ku nauko­we­go oraz pla­nów badaw­czych wybie­rze lau­re­ata konkursu.

Sty­pen­dium ma na celu uho­no­ro­wa­nie naj­wy­bit­niej­szych umy­słów w dzie­dzi­nie histo­rii idei i filo­zo­fii śre­dnio­wiecz­nej i nowo­żyt­nej do 1939 r. Jak mówi prof. Wło­dzi­mierz Bolec­ki, wice­pre­zes Fun­da­cji na rzecz Nauki Polskiej:

Usta­no­wie­nie sty­pen­diów jest wyra­zem chę­ci uho­no­ro­wa­nia dorob­ku prof. Lesz­ka Koła­kow­skie­go, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych umy­słów dru­giej poło­wy XX wie­ku, a tak­że pro­mo­wa­nia pol­skiej myśli filo­zo­ficz­nej na świe­cie. Sprzy­jać temu mają mecha­ni­zmy kon­kur­so­we – mię­dzy­na­ro­do­wa Kapi­tu­ła oraz mię­dzy­na­ro­do­wy tryb nomi­na­cji kan­dy­da­tów, któ­rzy będą zgła­sza­ni przez wybit­nych uczo­nych z całe­go świata.

Pierw­sza edy­cja kon­kur­su mia­ła miej­sce w 2015 roku. Lau­re­atem poprzed­nie­go kon­kur­su został dr Dmi­tri Levi­tin – histo­ryk idei i histo­ryk filo­zo­fii z Uni­wer­sy­te­tu Oxfordz­kie­go. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest raz na dwa lata. War­to dodać, że sty­pen­dium finan­so­wa­ne jest ze środ­ków wła­snych FNP.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kon­kur­sie dostęp­ne są na stro­nie Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej.

Źró­dło: por­tal Nauka w Pol­sce.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy