Aktualności

Druga edycja Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza drugą edycję konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Znamienici naukowcy, którzy mogą pochwalić się ponadprzeciętnym dorobkiem, mogą uzyskać grant w wysokości nawet 100 tys. złotych.

Najnowszy numer: Oblicza sprawiedliwości

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 czerwca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Zaszczy­tu uzyska­nia stype­ndi­um mogą dostąpić nie tylko naukow­cy z Pol­s­ki, ale i z innych częś­ci świa­ta. Fun­dac­ja liczy jed­nak, że oso­by spoza granic naszego kra­ju, które uzyska­ją grant, spędzą przy­na­jm­niej jak­iś czas w Polsce, aby naw­iązać kon­tak­ty z pol­ski­mi naukow­ca­mi. Konkurs jest prowad­zony na zasadzie nom­i­nacji, co oznacza, że nie moż­na zgłosić się samemu. Imi­en­nie zaproszeni uczeni z całego świa­ta zgłasza­ją Kapit­ule swoich kandy­datów. Komis­ja, w skład której w tym roku wchodzą filo­zo­fowie i his­to­rycy idei o między­nar­o­dowym auto­ry­te­cie – prof. Tadeusz Gadacz z Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego im. KEN w Krakowie, dr Dmitri Lev­itin i Sir Noel Mal­colm z Uni­w­er­syte­tu Oks­fordzkiego, prof. Steven Nadler z Uni­w­er­syte­tu Wis­con­sin-Madi­son, prof. Dominik Per­ler z Uni­w­er­syte­tu Hum­boldtów w Berlin­ie, prof. Bog­dan Szlach­ta z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego i prof. Cather­ine Wil­son z Uni­w­er­syte­tu w Yorku – po dogłęb­nej anal­izie dorobku naukowego oraz planów badaw­czych wybierze lau­re­a­ta konkur­su.

Stype­ndi­um ma na celu uhonorowanie najwybit­niejszych umysłów w dziedzinie his­torii idei i filo­zofii śred­niowiecznej i nowożyt­nej do 1939 r. Jak mówi prof. Włodz­imierz Bolec­ki, wiceprezes Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej:

Ustanowie­nie stype­ndiów jest wyrazem chę­ci uhonorowa­nia dorobku prof. Lesz­ka Kołakowskiego, jed­nego z najwybit­niejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, a także pro­mowa­nia pol­skiej myśli filo­zoficznej na świecie. Sprzy­jać temu mają mech­a­nizmy konkur­sowe – między­nar­o­dowa Kapituła oraz między­nar­o­dowy tryb nom­i­nacji kandy­datów, którzy będą zgłaszani przez wybit­nych uczonych z całego świa­ta.

Pier­wsza edy­c­ja konkur­su miała miejsce w 2015 roku. Lau­re­atem poprzed­niego konkur­su został dr Dmitri Lev­itin – his­to­ryk idei i his­to­ryk filo­zofii z Uni­w­er­syte­tu Oxfordzkiego. Konkurs orga­ni­zowany jest raz na dwa lata. Warto dodać, że stype­ndi­um finan­sowane jest ze środ­ków włas­nych FNP.

Szczegółowe infor­ma­c­je o konkur­sie dostęp­ne są na stron­ie Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej.

Źródło: por­tal Nau­ka w Polsce.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Wesprzyj nasz projekt

Polecamy