LSF Wydarzenia

2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie

Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje? Zapraszamy na 2. Letnią Szkołę „Filozofuj!”. W tym roku – podobnie jak w poprzednim – będziemy się ćwiczyć w porządnym, tzn. krytycznym i logicznym, myśleniu, ale tym razem naszymi duchowymi przewodnikami będą mistrzowie ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, których postacie i sposób filozofowania przybliżą nam wybitni znawcy Szkoły: prof. Anna Brożek i prof. Ryszard Kleszcz. 5–12 sierpnia w Czorsztynie, na pograniczu Gorców i Pienin. Dużo filozofii, jeszcze więcej słońca i świeżego powietrza oraz pięknej przyrody! Nie może Cię tam zabraknąć. Ilość miejsc (coraz bardziej) ograniczona.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Redak­cja „Filo­zo­fuj!” po bar­dzo pozy­tyw­nych doświad­cze­niach z zeszłe­go roku orga­ni­zu­je 2. Let­nią Szko­łę „Filo­zo­fuj!”. W tym roku nasza szko­ła poświę­co­na będzie dzie­dzic­twu Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Gość­mi spe­cjal­ny­mi będą wybit­ni znaw­cy tema­ty­ki – prof. Anna Bro­żek z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i prof. Ryszard Kleszcz z Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. 2. LSF odbę­dzie się w dniach 5–12 sierp­nia w miej­sco­wo­ści Klusz­kow­ce (gmi­na Czorsz­tyn), poło­żo­nej nad brze­giem Jezio­ra Czorsz­tyń­skie­go, w bli­skim sąsiedz­twie Gor­czań­skie­go i Pie­niń­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. W pro­gra­mie szko­ły będą zaję­cia dydak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne przez naszych gości oraz redak­to­rów „Filo­zo­fuj!” oraz pie­sze wyciecz­ki gór­skie, zwie­dza­nie oko­licz­nych atrak­cji tury­stycz­nych, pla­żo­wa­nie, mecze pił­ki siat­ko­wej i noż­nej a nade wszyst­ko nie­koń­czą­ce się dys­ku­sje 🙂 . Otwie­ra­my zapi­sy. Zachę­ca­my do szyb­kie­go nad­sy­ła­nia zgło­szeń, ponie­waż licz­ba dostęp­nych miejsc jest moc­no ograniczona.

Relację z 1. LSF możecie poczytać > tutaj. Przeczytaj i wybierz się na wakacyjną przygodę z filozofią.

Temat

Szko­ła Lwow­ska-War­szaw­ska jest feno­me­nem w histo­rii pol­skiej nauki, feno­me­nem na ska­lę świa­to­wą. Nie­ste­ty w prze­strze­ni publicz­nej a tak­że w pro­gra­mie edu­ka­cji infor­ma­cji na temat SL-W wciąż jest zbyt mało. Chce­my ten stan choć tro­chę zmie­nić i dla­te­go 2. LSF poświę­ca­my tej tema­ty­ce. Czym była Szko­ła Lwow­sko-War­szaw­ska i na czym pole­ga jej feno­men? Kim byli jej twór­cy i co im zawdzię­cza­my? A tak­że, jak jej dzie­dzic­two może wpły­nąć na nasze codzien­ne życie dzi­siaj? Wokół tego wszyst­kie­go będzie się  „krę­cić” nasza tego­rocz­na szko­ła. Tego wszyst­kie­go na niej się dowie­cie i o tym wszyst­kim będzie­cie mie­li moż­li­wość pody­sku­to­wać z wybit­ny­mi znaw­ca­mi SL-W a tak­że z jej miło­śni­ka­mi i ducho­wy­mi spad­ko­bier­ca­mi – redak­cją „Filo­zo­fuj!”.

A jeśli już teraz chce­cie dowie­dzieć się co nie­co o Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej to zapra­sza­my do lek­tu­ry książ­ki, któ­rą wydaliśmy:


Program 2. LSF

Edu­ka­cja

Zaję­cia dydak­tycz­ne będą mia­ły dwo­ja­ki cha­rak­ter – histo­rycz­ny i problemowo-praktyczny.

Pozna­my histo­rię wspól­no­ty uczo­nych, któ­rej począ­tek dał Kazi­mierz Twar­dow­ski. Zazna­jo­mi­my się z syl­wet­ka­mi filo­zo­fów i logi­ków repre­zen­tu­ją­cych tę for­ma­cję oraz zdo­bę­dzie­my wie­dzę o osią­gnię­ciach szko­ły, na któ­rą swe­go cza­su zwró­co­ne były  oczy przed­sta­wi­cie­li całe­go świa­ta nauki, w szcze­gól­no­ści tych, któ­rzy na co dzień pra­co­wa­li nad zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z logi­ką czy filo­zo­fią języka.

Pod­czas zajęć prak­tycz­nych zmie­rzy­my się z zagad­nie­nia­mi, któ­ry­mi zaj­mo­wa­li się przed­sta­wi­cie­le szko­ły. Pod okiem wybit­nych spe­cja­li­stów spró­bu­je­my wypra­co­wać wła­sne roz­wią­za­nia pro­ble­mów sta­wia­nych przez twór­ców SL-W.

Zaję­cia każ­de­go dnia będą odby­wać się dwóch blo­kach po 45 min.

Tury­sty­ka

Jeden dzień prze­zna­czy­my na cało­dnio­wą wyciecz­kę do jaskiń lodo­wych na Słowacji.

Poza tym w pro­po­zy­cji mamy zdo­by­cie szczy­tów takich jak:

  • Lubań (1225 m n.p.m.) w paśmie Gorców,
  • Trzy Koro­ny (982 m n.p.m.) w paśmie Pie­nin Środkowych,
  • Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w  paśmie Gor­ców (ze schroniskiem),
  • Dur­basz­ka (934 m n.p.m.) w paśmie Małych Pie­nin (ze schroniskiem).

W przy­pad­ku dobrej pogo­dy pro­po­nu­je­my rów­nież pie­szą wyciecz­kę przez wąwóz Homo­le oraz spa­cer wzdłuż Dunaj­ca do Czer­wo­ne­go Klasz­to­ru – XIV w. kom­plek­su klasz­tor­ne­go, z któ­re­go zna­na jest miej­sco­wość sło­wac­ka o tej samej nazwie, poło­żo­na u pod­nó­ża Trzech Koron (naj­bar­dziej zna­ne­go szczy­tu pasma Pienin).

Roz­ryw­ka

  • rejs stat­kiem „Bia­ła Dama” po Jezio­rze Czorsztyńskim,
  • zwie­dza­nie zam­ków w Nie­dzi­cy i Czorsztynie,
  • zjazd torem sanecz­ko­wym na górze Wdżar,
  • mecz pił­ki noż­nej i siat­ko­wej z redak­cją „Filo­zo­fuj!”,
  • ogni­ska i bie­sia­dy filozoficzne,
  • pla­żo­wa­nie, rower­ki wod­ne, siat­ków­ka plażowa.

Miejsce

Miej­sco­wość: Klusz­kow­ce poło­żo­ne są nad Jezio­rem Czorsz­tyń­skim, u same­go pod­nó­ża Góry Wdżar, na któ­rą dostać się moż­na wycią­giem krze­seł­ko­wym. Znaj­du­ją się pomię­dzy dwo­ma par­ka­mi – Gor­czań­skim oraz Pie­niń­skim Par­kiem Naro­do­wym. W pobli­żu znaj­du­ją się dwie śre­dnio­wiecz­ne warow­nie, z któ­rych pierw­sza ulo­ko­wa­na jest w Czorsz­ty­nie (sąsia­du­ją­cym z miej­sco­wo­ścią), nato­miast dru­ga mie­ści się w Nie­dzi­cy, do któ­rej prze­pra­wić się moż­na przez jezio­ro kur­su­ją­cy­mi co pół godzi­ny gon­do­la­mi. Klusz­kow­ce oto­czo­ne są lasa­mi i pola­mi, gdzie wypa­sa­ją się owce, z któ­rych mle­ka wytwa­rza się ser, dostęp­ny w wie­lu usy­tu­owa­nych w miej­sco­wo­ści bacówkach.

Zakwa­te­ro­wa­nie

Pen­sjo­nat Wol­ski, Mizer­na 114, 34–440 Czorsztyn

pensjonat06
pensjonat05
pensjonat03
pensjonat04
pensjonat01
pensjonat02

Zapisy

Kto może się zapi­sać na 2LSF? Ucznio­wie szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych, stu­den­ci wszyst­kich kie­run­ków i dok­to­ran­ci innych kie­run­ków niż filozofia.

Koszt udzia­łu w 2LSF (7 dni poby­tu + cało­dzien­ne wyży­wie­nie + pro­gram) to 934,15 zł + 23% VAT = 1149 zł.

Ilość miejsc: 20

Zapi­sy przyj­mu­je­my do 30 czerw­ca (nabór uzu­peł­nia­ją­cy), chy­ba że limit miejsc zosta­nie wyczer­pa­ny wcze­śniej. Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne powia­do­mi­my e-mailem. Popro­si­my w nim o osta­tecz­ną rezer­wa­cję, co będzie wyma­ga­ło wpła­ty kau­cji w wyso­ko­ści 200 zł. Wszyst­kie infor­ma­cje o spo­so­bie zapła­ty będą poda­ne w mailu.

Aby się zapi­sać na 2LSF, nale­ży wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgło­sze­nie, któ­re zawie­ra wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdjęcie.


Goście specjalni

Wybit­ni spe­cja­li­ści, umie­ją­cy wie­dzę prze­ka­zać w spo­sób przystępny.

Prof. dr hab. Anna Bro­żek – filo­zof, pia­nist­ka, teo­re­tyk muzy­ki, pro­fe­sor w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, czło­nek Aka­de­mii Mło­dych Uczo­nych PAN. Zaj­mu­je się semio­ty­ką logicz­ną, meto­do­lo­gią, histo­rią filo­zo­fii pol­skiej oraz teo­rią i histo­rią muzy­ki. Autor­ka 9 ksią­żek, w tym Pyta­nia i odpo­wie­dzi (2007), Kazi­mierz Twar­dow­ski we Lwo­wie (2009), Teo­ria impe­ra­ty­wów (2012); współ­re­dak­tor­ka ksią­żek Feno­men Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej (2016), Tra­di­tion of the Lvov-War­saw Scho­ol. Ide­as and Con­ti­nu­ations (2016), The Signi­fi­can­ce of the Lvov-War­saw Scho­ol in Euro­pe­an Cul­tu­re (2017). Hob­by – muzy­ka kame­ral­na, podró­że po Pol­sce i Europie.

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – absol­went pra­wa i filo­zo­fii, pro­fe­sor zwy­czaj­ny, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: pro­ble­ma­ty­ka racjo­nal­no­ści, jej kry­te­ria i pod­sta­wy; Szko­ła Lwow­sko-War­szaw­ska; meta­fi­lo­zo­fia (m. in. rela­cja filo­zo­fia – nauka, meto­dy filo­zo­fii); wybra­ne zagad­nie­nia filo­zo­fii reli­gii (m.in. racjo­nal­ność prze­ko­nań reli­gij­nych, pro­blem wszech­mo­cy, język reli­gij­ny). Pro­wa­dzi zaję­cia z: epi­ste­mo­lo­gii, filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, filo­zo­fii reli­gii, meto­do­lo­gii nauk. Hob­by: wsze­la­kie książ­ki z zakre­su filo­zo­fii, histo­ria naj­now­sza, tury­sty­ka tatrzań­ska, sport, selek­tyw­nie poezja i lite­ra­tu­ra, wędrów­ki po mia­stach, kolek­cjo­no­wa­nie pla­nów miast. Ulu­bio­ne mia­sta: Lwów, Sopot, Paryż, Pra­ga, Rzym, Wil­no, Nowy Jork, Zakopane.


Załoga F

Poczet tych osób z naszej redak­cji, czy­li „Zało­gi F”, któ­rzy sta­no­wić będą kadrę 2. LSF:

Celi­na Gło­gow­ska – sekre­tarz redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Dok­to­rant­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim. Peda­gog z zami­ło­wa­nia i wykształ­ce­nia. Pra­co­wa­ła z mło­dzie­żą w wie­ku gim­na­zjal­nym, lice­al­nym i aka­de­mic­kim. Zako­cha­na w mistrzu Twar­dow­skim i jego idei „porząd­ne­go myśle­nia i porząd­ne­go dzia­ła­nia”. Ide­ały te, nie­udol­nie, sta­ra się wcie­lać w życie.

Artur Kosec­ki – dok­to­rant w zakła­dzie Onto­lo­gii i Filo­zo­fii Ana­li­tycz­nej Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: histo­ria filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, onto­lo­gia, filo­zo­fia umy­słu, filo­zo­fia kogni­ty­wi­sty­ki. Poza nauką inte­re­su­je się wyści­ga­mi kolar­ski­mi oraz lite­ra­tu­rą w każ­dej postaci.

Robert Kryń­ski – absol­went filo­zo­fii, twór­ca por­ta­lu Aca­de­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entu­zja­sta popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i ama­tor pił­ki nożnej.

 

Bar­tosz Kur­kow­ski – stu­dent dru­gie­go roku eko­no­mii na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Pasjo­nat filo­zo­fii jako poszu­ki­wa­nia i roz­wa­ża­nia „praw­dy ogól­nej”, co prze­ja­wia się głów­nie w oso­bi­stych prze­my­śle­niach i czer­pa­niu inspi­ra­cji z roz­mów z innych ludź­mi, muzy­ki, poezji, ksią­żek i Inter­ne­tu. Zain­te­re­so­wa­ny kwe­stia­mi spo­łecz­ny­mi – z poczu­cia obo­wiąz­ku, i onto­lo­gią – gdyż to pod­sta­wa wszyst­kie­go. Inne hob­by to wędrów­ki gór­skie od schro­ni­ska do schro­ni­ska i dłu­go­dy­stan­so­we wyciecz­ki rowe­ro­we. W redak­cji peł­ni rolę koor­dy­na­to­ra wolon­ta­ria­tu oraz odpo­wia­da za Klub „Filo­zo­fuj!” w Poznaniu.

Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska — dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka stu­diów magi­ster­skich Prac­ti­cal Ethics: Bio­ethics, the Envi­ron­ment and the Fouda­tions of Law na Uni­ver­si­ty of York w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Pasjo­nat­ka i autor­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, popu­la­ry­za­tor­ka sztu­ki deba­to­wa­nia i tuto­rin­gu. Zain­te­re­so­wa­nia: two­rze­nie i oglą­da­nie fil­mów, wyciecz­ki gór­skie, muzyka.

Nata­lia Mar­ci­now­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, obec­nie współ­pra­cu­je nauko­wo z Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści. Jako człon­ki­ni redak­cji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współ­or­ga­ni­zo­wa­niem debat w Gdań­sku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miło­śnicz­ka gór i dobrych książek.

Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka histo­rii UMCS i filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Redak­tor­ka dzia­łu Filo­zo­fia dla dzie­ci w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie uprawia.

Łukasz Szo­stak – absol­went skan­dy­na­wi­sty­ki oraz dzien­ni­kar­stwa i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Swo­je ilu­stra­cje publi­ko­wał m.in. w: „Bra­vo Sport”, „Gaze­cie Wybor­czej”, „Live and Tra­vel”. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Kary­ka­tu­ry. Lau­re­at nagro­dy głów­nej w kon­kur­sie: „Poli­ty­ka w kary­ka­tu­rze. Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi”. W wol­nych chwi­lach upra­wia Heavy Metal. W „Filo­zo­fuj!” ilu­stru­je artykuły.

Mał­go­rza­ta Szo­stak – dok­to­rant­ka na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym oraz absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Spe­cja­li­zu­je się w meto­do­lo­gii badań języ­ko­znaw­czych oraz zaj­mu­je się lite­ra­tu­rą koń­ca XIX i począt­ku XX wie­ku. Miesz­ka na wsi, gdzie zbie­ra, warzy, suszy i prze­twa­rza oko­licz­ne zio­ła. Filar redak­cji „Filo­zo­fuj!” w zakre­sie oce­ny mery­to­rycz­nej, popu­la­ry­za­tor­skiej i języ­ko­wej tekstów.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Autor książ­ki „Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo. Pró­ba okre­śle­nia poję­cia”, Sem­per, War­sza­wa 2011. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę noż­ną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Nata­sza Szut­ta – filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Pasje: lite­ra­tu­ra, muzy­ka, góry i nade wszyst­ko swo­je dzieci.


Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy