Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Dwunasty numer „Filozofuj!”: Światy możliwe już 12 stycznia!

Od 12 stycznia w salonach Empiku w całej Polsce będzie można kupić dwunasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Światy możliwe. To Wasz wybór! Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 25 stycznia. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Gerard Kosecki.


Dro­dzy Czytelnicy,

dru­gi rok wyda­wa­nia maga­zy­nu wień­czy­my nume­rem o świa­tach moż­li­wych. Gdy ogła­sza­li­śmy ankie­tę dla Czy­tel­ni­ków z dwu­na­sto­ma tema­ta­mi do wybo­ru, świat, w któ­rym wyda­je­my ostat­ni w tym roku numer maga­zy­nu o świa­tach moż­li­wych, był jed­nym ze świa­tów moż­li­wych. Gdy zamknę­li­śmy ankie­tę, „uczy­nił on” duży krok w kie­run­ku bycia świa­tem aktu­al­nym, zre­ali­zo­wa­nym, fak­tycz­nym. Wów­czas nadal mógł się zre­ali­zo­wać na wie­le spo­so­bów – mie­li­śmy bowiem wie­le pomy­słów i wyobra­żeń, jak ten numer miał­by wyglą­dać. Osta­tecz­nie zre­ali­zo­wa­ła się jed­na z tych moż­li­wych wer­sji – ta, któ­rą czy­ta­cie. Alter­na­tyw­ne wer­sje dwu­na­ste­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” pozo­sta­ły w dzie­dzi­nie świa­tów moż­li­wych. Wśród tych świa­tów znaj­dzie­my nie tyl­ko pod­ję­te tema­ty nume­rów nasze­go cza­so­pi­sma, ale całą ple­ja­dę moż­li­wo­ści: woj­ny, któ­rych nie było; miło­ści, któ­re się nigdy nie zda­rzy­ły; książ­ki, któ­re nie zosta­ły napi­sa­ne – to tyl­ko kil­ka wybra­nych na chy­bił tra­fił przy­pad­ków. Obok tych „nor­mal­nych” alter­na­tyw ist­nie­ją tak­że moż­li­wo­ści bar­dziej fan­ta­stycz­ne: Śród­zie­mie, szko­ła w Hogwar­cie czy świat „Gwiezd­nych wojen”.

Świa­ty moż­li­we oraz sam fakt, że potra­fi­my o nich myśleć, odwie­dzać je w wyobraź­ni, są nie­zwy­kle intry­gu­ją­ce. Prze­cież fak­tycz­nie, przy­naj­mniej w naszej rze­czy­wi­sto­ści, te świa­ty nie ist­nie­ją. A jed­nak w jakimś sen­sie są one od naszej myśli nie­za­leż­ne. Bywa, że są przed­mio­tem naszych auten­tycz­nych emo­cji, dys­ku­sji. Czę­sto orze­ka­my o nich jak o real­nych obiek­tach. Na przy­kład na pyta­nie, czy to praw­da, że Gan­dalf Sza­ry jest cza­ro­dzie­jem, wie­lu z Was bez waha­nia poki­wa­ło­by twier­dzą­co gło­wa­mi. Wie­lu szcze­rze roni­ło łzy, myśląc, że zgi­nął on w cze­lu­ściach Morii. Podob­nie wie­lu z dużym prze­ko­na­niem mogło­by roz­pra­wiać o tym, czy rzu­ca­nie cza­rów przez Harry’ego Pot­te­ra bez uży­cia różdż­ki jest możliwe.

Idea świa­tów moż­li­wych gene­ru­je licz­ne pyta­nia filo­zo­ficz­ne. Na przy­kład, gdzie znaj­du­je się Śród­zie­mie? Gdzie jest Hogwart? Czy są to może jakieś real­ne miej­sca bytu­ją­ce w rów­no­le­głych świa­tach, wzglę­dem któ­rych nasza rze­czy­wi­stość zda­je się jedy­nie czy­stą moż­li­wo­ścią? Czy też raczej są to jedy­nie świa­ty wyobra­żo­ne, bytu­ją­ce jedy­nie w naszych umy­słach? Czy moż­na mówić o róż­nych rodza­jach moż­li­wo­ści? Na przy­kład czy moż­li­wość rzu­ca­nia cza­rów jest rów­nie moż­li­wa co moż­li­wość wygra­nia na lote­rii? Czy 2 plus 2 zawsze musi rów­nać się 4? Czy wszyst­ko jest moż­li­we? A może też ist­nie­ją nie­moż­li­we przed­mio­ty? Ist­nie­ją? Jak mogą ist­nieć przed­mio­ty nie­moż­li­we? Pro­ble­ma­tycz­ne, jak widać, jest samo poję­cie ist­nie­nia (cho­ciaż ten temat pozo­staw­my na inną okazję).

Dla filo­zo­fów świa­ty moż­li­we to nie tyl­ko intry­gu­ją­ca zagad­ka filo­zo­ficz­na, ale tak­że uży­tecz­ne narzę­dzie filo­zo­fo­wa­nia. Kreu­jąc fan­ta­stycz­ne eks­pe­ry­men­ty myślo­we, świa­ty peł­ne zom­bich, XYZ zamiast wody czy poli­tycz­nych uto­pii filo­zo­fo­wie, testu­ją swo­je intu­icje doty­czą­ce róż­nych pojęć, tez i teorii.

Świa­do­mi wagi świa­tów moż­li­wych dla filo­zo­fii, chce­my Was zapro­sić do filo­zo­ficz­nej reflek­sji nad tymi intry­gu­ją­cy­mi byta­mi-nie­by­ta­mi. Ofe­ru­je­my wam tek­sty auto­rów spe­cja­li­zu­ją­cych się w tema­ty­ce świa­tów moż­li­wych, w któ­rych zasta­na­wia­ją się oni nad tym, czym wła­ści­wie świa­ty moż­li­we są, dla­cze­go są one tak waż­ne dla filo­zo­fii, cze­mu służą.

Oprócz arty­ku­łów tema­tycz­nych znaj­dzie­cie tak­że nasze sta­łe pro­po­zy­cje: dal­sze czę­ści kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, wywiad z wiel­kim filo­zo­fem z prze­szło­ści (tym razem jest to Got­t­fried Leib­niz), kolej­ną część roz­wa­żań o pro­ble­mach moral­nych w lite­ra­tu­rze, nowy eks­pe­ry­ment filo­zo­ficz­ny. Cze­ka na Was tak­że odro­bi­na filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: kolej­na saty­ra filo­zo­ficz­na z kra­iny Kalo­pów, aneg­do­ty, komiks, filo­zo­ficz­ne zoo czy krzyżówka.

Życzy­my Wam, by w nad­cho­dzą­cym roku zre­ali­zo­wał się naj­lep­szy z moż­li­wych sce­na­riu­szy Wasze­go życia. Mamy nadzie­ję, że będzie to sce­na­riusz, w któ­rym będzie też czas na lek­tu­rę nasze­go magazynu.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 6(12)/2016:

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy