Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2016 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Pierwszym z nich była analiza fragmentu Menona – dialogu Platona, w którym podejmuje on kwestię cnoty. Drugim – metafizyczne (ontologiczne), epistemologiczne i etyczne tezy Arystotelesa. Trzecim – wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Maritna Bubera, a temat nr 2 – na cytacie z Georga W. Hegla. 

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

baner_studia2

W naj­now­szym nume­rze „Filo­zo­fuj!” (s. 43–46) znaj­du­ją się infor­ma­cje o kra­jo­wy­ch ośrod­ka­ch aka­de­mic­ki­ch, w któ­ry­ch moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię. Zachę­ca­my też do odwie­dze­nia zakład­ki „Stu­dia filo­zo­ficz­ne” w naszym ser­wi­sie.

 


Matu­ra z filo­zo­fii na pozio­mie pod­sta­wo­wym skła­da się z jed­ne­go arku­sza egza­mi­na­cyj­ne­go, któ­ry jest podzie­lo­ny na dwie czę­ści:

1. Testu wery­fi­ku­ją­ce­go wie­dzę ogól­ną.

2. Zesta­wu pole­ceń spraw­dza­ją­cy­ch umie­jęt­no­ść kry­tycz­nej ana­li­zy tek­stu filo­zo­ficz­ne­go.

Dwu­czę­ścio­wa jest tak­że matu­ra z filo­zo­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym:

1. Zestaw pole­ceń do mate­ria­łów źró­dło­wy­ch spraw­dza­ją­cy ogól­ną wie­dzę matu­rzy­sty z filo­zo­fii i umie­jęt­no­ść kry­tycz­nej ana­li­zy tek­stów.

2. Wypo­wie­dź pisem­na na jeden z dwó­ch zada­ny­ch tema­tów.

 

Oto arku­sz CKE:

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy