Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2017 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Było ich 15. Pierwsze osiem dotyczyły fragmentu Traktatu o zasadach poznania ludzkiego autorstwa George'a Berkeleya, w którym podejmuje on istnienia rzeczy. 9. zadnie polegało na nazwaniu i wyjaśnieniu istoty błędu językowo-logicznego przytoczonym rozumowaniu. Zadania 10–13 wiązały się z fragmentem Listu do Menoikeusa autorstwa Epikura. Zadnie 14. dotyczyło 3 teorii etycznych: Arystotelesowskiej etyki cnót, Kantowskiej etyki obowiązku oraz Utylitaryzmu Milla. Ostatnie, 15. zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Ernsta Cassirera, a temat nr 2 – na cytacie ze św. Augustyna. Szczegóły poniżej. 

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Matu­ra z filo­zo­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym trwa­ła 180 minut. Egza­min skła­dał się z dwóch czę­ści. Abi­tu­rien­ci udzie­la­li odpo­wie­dzi na czter­na­ście pytań otwar­tych.

W czę­ści dru­giej egza­mi­no­wa­ni pisa­li wypra­co­wa­nie na jeden z dwóch poda­nych tema­tów. Pierw­szym warian­tem było nawią­za­nie do cza­su i prze­strze­ni, jako ram okre­śla­ją­cych rze­czy­wi­stość oraz zapre­zen­to­wa­nie swo­jej posta­wy w sto­sun­ku do poglą­du Erne­sta Cas­si­re­ra. Dru­gim zagad­nie­niem było przed­sta­wie­nie swo­je­go punk­tu widze­nia w kwe­stii gene­zy i natu­ry zła.

Podob­ną, dwu­czę­ścio­wą budo­wę miał arkusz z filo­zo­fii na pozio­mie pod­sta­wo­wym. Przy­po­mnij­my, że egza­min ten mogły zda­wać tyl­ko oso­by, któ­re pod­cho­dzi­ły do matu­ry w „sta­rej for­mu­le”. Matu­rzy­ści, któ­rych obo­wią­zu­je „nowa for­mu­ła” skła­da­li dekla­ra­cje do napi­sa­nia egza­mi­nu tyl­ko na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na ogło­si wyni­ki matu­ral­ne 30 czerw­ca br. Tym­cza­sem zapo­znaj­cie się z dzi­siej­szym arku­szem z filo­zo­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym i udziel­cie odpo­wie­dzi na pyta­nia! Klucz do zadań otwar­tych nie­ba­wem poja­wi się na naszej stro­nie!

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylew­ska

Oto arkusz CKE:

arkuszMF_01
arkuszMF_02
arkuszMF_03
arkuszMF_04
arkuszMF_05
arkuszMF_06
arkuszMF_07
arkuszMF_08
arkuszMF_09

Zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny oraz odwie­dze­nia zakład­ki Stu­dia Filo­zo­ficz­ne, gdzie dowie­cie się m.in., dla­cze­go war­to stu­dio­wać filo­zo­fię oraz gdzie ją moż­na stu­dio­wać. W maju zmie­ści­my szer­sze infor­ma­cje o wybra­nych ośrod­kach aka­de­mic­kich. 

Zob. listę ośrodków akademickich, w których można studiować filozofię.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy