Historia filozofii starożytnej Patronaty Wykłady

Enrico Berti przewodnikiem drugiego Spaceru z Arystotelesem w Poznaniu

25 listopada (piątek) w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu będzie można posłuchać jednego z największych na świecie znawców Arystotelesa – prof. Enrico Bertiego z Padwy. Opowie on o swoich „spacerach” z Filozofem ze Stagiry. Patronem wydarzenia jest nasz magazyn.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Oto frag­ment z pla­no­wa­ne­go wystą­pie­nia:
Moje spo­tka­nie z Ary­sto­te­le­sem mia­ło miej­sce na Uni­wer­sy­te­cie w Padwie w 1955 roku, kie­dy zwró­ci­łem się do prof. Mari­no Gen­ti­le, aby pokie­ro­wał moją pra­cą magi­ster­ską z filo­zo­fii, w któ­rej zamie­rza­łem bro­nić meta­fi­zy­ki od kry­tyk skie­ro­wa­nych na nią przez pra­wie wszyst­kie filo­zo­fie XX wie­ku. Prof. Gen­ti­le pole­cił mi czy­tać Meta­fi­zy­kę Ary­sto­te­le­sa, któ­rą już zna­łem, lecz nie wyobra­ża­łem sobie, że może posłu­żyć, jak odkry­łem w następ­stwie, dla obro­ny meta­fi­zy­ki w obrę­bie filo­zo­fii współ­cze­snej.
Wykład odbę­dzie się o godz. 18.00.

Enri­co Ber­ti, uro­dzo­ny w 1935 roku w Valeg­gio sul Min­cio koło Wero­ny, ukoń­czył filo­zo­fię (1957) i stu­dia pody­plo­mo­we (1963) na Uni­wer­sy­te­cie w Padwie, gdzie pra­co­wał do 1964 roku. Następ­nie w 1965 roku został pro­fe­so­rem histo­rii filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Peru­gii. W 1971 roku powró­cił na Uni­wer­sy­tet w Padwie, gdzie wykła­dał histo­rię filo­zo­fii aż do eme­ry­tu­ry (2009). Filo­zo­fię wykła­dał rów­nież na  uni­wer­sy­te­tach w Gene­wie, Bruk­se­li, San­ta Fe i na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym w Luga­no.

Pro­fe­sor Ber­ti nale­ży do wie­lu wło­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych towa­rzystw nauko­wych. Za swą dzia­łal­ność i twór­czość filo­zo­ficz­ną otrzy­mał nagro­dę Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia „Fry­de­ry­ka Nie­tz­sche­go” (1987), nagro­dę Fun­da­cji Anto­nio Ian­no­ne (2005), nagro­dę San­ta Mari­nel­la (2007), nagro­dę Casti­glion­cel­lo (2007), nagro­dę „Athe­ne Noc­tua” (2009), nagro­dę dzien­ni­kar­ską Lucio Col­let­ti (2012). Ponad­to za krze­wie­nie filo­zo­fii grec­kiej uzy­skał dok­to­rat hono­ris cau­sa na Uni­wer­sy­te­cie Naro­do­wym im. Kapo­di­stria­sa w Ate­nach (2012), a od 2014 roku jest hono­ro­wym człon­kiem Inter­di­sci­pli­na­ry Cen­tre for Ari­sto­tle Stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie w Salo­ni­kach. W 2013 roku został odzna­czo­ny jako Wiel­ki Ofi­cer Orde­ru zasług dla Repu­bli­ki Wło­skiej (Gran­de Uffi­cia­le dell’Ordine al meri­to del­la Repub­bli­ca Ita­lia­na).

Spa­ce­ry z Ary­sto­te­le­sem” to nazwa dzia­ła­nia zapla­no­wa­ne­go od paź­dzier­ni­ka 2016 do czerw­ca 2017, obej­mu­ją­ce­go dzie­więć wykła­dów oraz wysta­wę foto­gra­ficz­ną. Prze­wi­dzia­ne pre­lek­cje stwo­rzą spój­ną całość. Sta­ra­my się spoj­rzeć na Ary­sto­te­le­sa przez pry­zmat jego oddzia­ły­wa­nia na kul­tu­rę euro­pej­ską Wscho­du i Zacho­du. Do pro­jek­tu zapro­sze­ni zosta­li bada­cze z róż­nych śro­do­wisk.

9 grud­nia powi­ta­my prof. Kata­rzy­nę Pach­niak (UW), któ­ra przy­bli­ży nam Ary­sto­te­le­sa w myśli arab­skiej. Na rok 2017 pla­no­wa­ne są dal­sze „spa­ce­ry”, któ­re opi­sze­my w następ­nych wyda­niach cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj”, dzię­ki jego patro­na­to­wi.

Tema­ty i „prze­wod­ni­cy” naj­bliż­szych spo­tkań to:

  • Ary­sto­te­les w Bizan­cjum (dr Mag­da­le­na Jawor­ska-Woło­szyn),
  • Ary­sto­te­les łaciń­ski (dr Maciej Przy­był),
  • Ary­sto­te­les w pol­skim Rene­san­sie (prof. Dani­lo Fac­ca),
  • Ary­sto­te­les i współ­cze­sność (dr Paweł Ble­ja),
  • Recep­cja reto­ry­ki (mgr Alek­san­dra Mathie­sen).

W wyni­ku tych dzia­łań ma powstać mate­riał mery­to­rycz­ny, któ­ry będzie uzu­peł­nie­niem wysta­wy foto­gra­ficz­nej Kate­ri­ny Ziso­pu­lu zaty­tu­ło­wa­nej Śla­da­mi Ary­sto­te­le­sa”. Zamie­rza­my stwo­rzyć eks­po­zy­cję, któ­ra uka­zy­wa­ła­by postać Ary­sto­te­le­sa, miej­sca z nim zwią­za­ne oraz atrak­cyj­ność i aktu­al­ność jego myśli.

Całe to przed­się­wzię­cie moż­li­we jest dzię­ki gościn­no­ści Rezer­wa­tu Arche­olo­gicz­ne­go Genius loci, któ­re­go mot­tem jest hasło PRZEKRÓJ POZNANIA w całej swej wie­lo­znacz­no­ści. W Genius loci pre­zen­to­wa­ne są relik­ty drew­nia­no-ziem­nych for­ty­fi­ka­cji poznań­skie­go gro­du z 2 poł. X w., jed­nak misja pla­ców­ki wykra­cza poza ramy kul­tu­ry mate­rial­nej, łącząc począt­ki pań­stwa pol­skie­go z otwar­ciem na bogac­two kul­tu­ro­we śre­dnio­wiecz­nej Euro­py, co pozwo­li­ło na recep­cję Anty­ku. Zapra­sza­my na SPACERY z Ary­sto­te­le­sem po POZNANIU.


Akcja: Popu­la­ry­zu­jemrok-arysototelesay Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


 Rezer­wat Arche­olo­gicz­ny Genius loci, ul. Księ­dza Igna­ce­go Posa­dze­go 3, 61–108, Poznań
25 listo­pa­da 2016, godz. 18.00
Stro­na inter­ne­to­wa wyda­rze­nia
 Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy