Konferencje Patronaty

Filozofia a przemoc

Przemoc to zjawisko, które może a właściwie powinno być badane także z perspektywy filozoficznej. Między innymi takie spojrzenie proponują organizatorzy studencko-doktoranckiej konferencji „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna”, która odbędzie się 24 maja 2017 w Warszawie. „Filozofuj!” objęło konferencję swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Jak piszą orga­ni­za­to­rzy:

orga­ni­zu­jąc stu­denc­ko-dok­to­ranc­ką kon­fe­ren­cję o prze­mo­cy, pra­gnie­my zatrzy­mać się nad zagad­nie­niem inter­dy­scy­pli­nar­nie, w szcze­gól­no­ści roz­wi­ja­jąc zagad­nie­nie źró­deł prze­mo­cy, jej cha­rak­te­ru, metod, rodza­jów i wymia­rów zarów­no współ­cze­śnie, jak i na prze­strze­ni histo­rii. Nie ogra­ni­cza­jąc się jedy­nie do tych dwóch per­spek­tyw cza­so­wych spró­bu­je­my tak­że wybiec w przy­szłość, pyta­jąc o moż­li­wość prze­ciw­dzia­ła­nia i mini­ma­li­zo­wa­nia postaw i zja­wisk wyni­ka­ją­cych z prze­mo­cy.

Wszy­scy uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji zosta­ją zapro­sze­ni do ana­li­zy oma­wia­ne­go zja­wi­ska bez ogra­ni­czeń w kwe­stii sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, momen­tu histo­rycz­ne­go czy też for­my prze­mo­cy. Cho­dzi tu zarów­no o zja­wi­sko fizycz­nej agre­sji, mob­bin­gu, szan­ta­żu, naci­sku psy­chicz­ne­go, jak i sto­sun­ko­wo nowe­go pro­ble­mu, jakim jest cyber­prze­moc.

Wszyst­ko to z zacho­wa­niem per­spek­ty­wy, punk­tu wyj­ścia, jaki sta­no­wi świa­do­mość tego, że prze­moc za każ­dym razem doty­czy kon­kret­ne­go czło­wie­ka, jed­nost­ki, któ­rej życie wsku­tek prze­mo­cy nie­jed­no­krot­nie ule­ga dra­stycz­nej zmia­nie. To poważ­ne zagad­nie­nie wyma­ga, jak naj­szer­sze­go spoj­rze­nia z punk­tu widze­nia róż­nych dys­cy­plin nauko­wych, zaś dia­log mię­dzy nimi umoż­li­wia cho­ciaż­by kon­fe­ren­cja orga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii UKSW.

Orga­ni­za­to­rzy:

Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii UKSW
Wydział Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie

Patro­ni medial­ni:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”
„Cha­rak­te­ry – maga­zyn psy­cho­lo­gicz­ny”


 Wydział Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW w War­sza­wie
24 maja 2017
 Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Są róż­ne rodza­je prze­mo­cy ale jedy­nym zró­dłem prze­mo­cy jest pod­miot sto­su­ją­cy ją prze­ciw­ko innym, za pomo­cą sło­wa, fizycz­nie, przez wła­dzę. to jed­no zródł to brak pod­mio­to­we­go ROZUMU! Rozum to czte­ry wyż­sze umie­jęt­no­ści umy­sło­we pod­mio­tu dzia­ła­ją­ce­go: MYŚLENIE, POZNANIE, WOLA i SĄDZENIE o pod­mio­to­wym wybo­rze dzia­ła­nia.
    A kto uczy uczniów w kry­zy­sie dora­sta­nia MYŚLENIA POJĘCIOWEGO? A to stwa­rza warun­ki meto­dycz­ne w pra­cy z uczniem do jego pod­mio­to­wej aktyw­no­ści POZNAWCZEJ? A kto ma WOLĘ poko­ny­wa­nia swo­ich sła­bo­ści aby doko­ny­wać pra­wi­dło­wych SĄDÓW co ja pod­miot dzia­ła­ją­cy mogę wybrać, jaką meto­dę aby osią­gnąć swój cel bez sto­so­wa­nia prze­mo­cy? A czym u nas jest SŁOWO? Ono sta­ło się nie tyl­ko narzę­dziem zabi­ja­nia ale i narzę­dziem prze­mo­cy. Jak zro­bić aby­śmy sta­ra­li się zro­zu­mieć sie­bie pod­czas roz­mo­wy, dys­kur­su mimo róż­nic mię­dzy nami aby się nie bić inisz­czyć naszych rela­cji za pomo­ca sło­wa?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy