Aktualności Konkursy Patronaty

Filozofia w gimnazjum – XIII Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Promowanie filozofii wśród młodzieży szkolnej to niezwykle ważne zadanie. Jest to też cel przyświecający XIII Gimnazjalnemu Konkursowi Filozoficznemu, którego finał odbędzie się 12 maja w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go będzie miał swój finał 12 maja 2017 roku w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Weź­mie w nim udział dzie­się­ciu mło­dych miło­śni­ków filo­zo­fii, wyło­nio­nych pod­czas poprzed­nie­go eta­pu kon­kur­su, któ­ry odbył się 7 kwiet­nia w Gim­na­zjum nr 9 w Szcze­ci­nie. Finał skła­da się z dwóch czę­ści: pię­cio­mi­nu­to­we­go prze­mó­wie­nia na wcze­śniej przy­go­to­wa­ny temat oraz ust­nych odpo­wie­dzi na wylo­so­wa­ne pyta­nia z wie­dzy filozoficznej.

Orga­ni­za­to­rem i ini­cja­to­rem kon­kur­su jest Gim­na­zjum nr 9 w Szcze­ci­nie. Wspar­ciem mery­to­rycz­nym od kil­ku lat słu­ży Insty­tut Filo­zo­fii US, a w tym roku do orga­ni­za­cji wyda­rze­nia dołą­czy­ło tak­że Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej”. Orga­ni­za­to­rzy pra­gną popu­la­ry­zo­wać filo­zo­fię wśród gim­na­zja­li­stów woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go. Sto­wa­rzy­sze­nie otrzy­ma­ło rów­nież dofi­nan­so­wa­nie od Pre­zy­den­ta Mia­sta Szcze­cin w ramach kon­kur­su „Mała dota­cja” na nagro­dy rze­czo­we dla fina­li­stów i laureatów.

Orga­ni­za­tor:

Gim­na­zjum nr 9 w Szczecinie
Współ­pra­ca i opie­ka merytoryczna:
Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szczecińskiego
Wydział Huma­ni­stycz­ny Uni­wer­sy­te­tu Szczecińskiego
Sto­wa­rzy­sze­nie “Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”

Patro­ni:

Mece­nat Mia­sta Szczecin
Patro­nat Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego


Insty­tut Filo­zo­fii Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go przy ul. Kra­kow­skiej 71–79
12 maja 2017
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy