Aktualności Festiwale Patronaty

Filozofia w kinie – XI Festiwal Filmów Filozoficznych

Filozofia ma z kinem więcej wspólnego, niż może się w pierwszej chwili wydawać, czego dowody znajdziemy podczas kolejnej edycji Festiwalu Filmów Filozoficznych. Odbywać się on będzie w Krakowie od 8 do 10 maja. „Filozofuj!” jest patronem medialnym festiwalu.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Orga­ni­za­to­rzy Festi­wa­lu, czy­li Sto­wa­rzy­sze­nie Eks­it, Sta­ro­miej­skie Cen­trum Kul­tu­ry Mło­dzie­ży oraz Kawiar­nia Lite­rac­ka Book Book w Kra­ko­wie, wycho­dzą z zało­że­nia, że sam akt fil­mo­wa­nia jest już w pew­nym sen­sie filo­zo­fo­wa­niem. Zawsze nie­sie w sobie pew­ną okre­ślo­ną wizję świa­ta. Dla­te­go też, już po raz jede­na­sty, wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni są ser­decz­nie zapro­sze­ni na Festi­wal, któ­ry nie ogra­ni­cza się do wyświe­tla­nia fil­mów na dużym ekra­nie, ale jest praw­dzi­wym, inter­dy­scy­pli­nar­nym przed­się­wzię­ciem. Pierw­szą i jedy­ną tego typu impre­zą w Pol­sce i na świecie.

Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „U pod­staw nasze­go myśle­nia o kinie znaj­du­je się prze­świad­cze­nie, że kino filo­zo­ficz­ne wyra­sta z tych samych prze­sła­nek, co myśle­nie filo­zo­ficz­ne: zdzi­wie­nia, wąt­pie­nia, cier­pie­nia. Czer­pie z tych samych pytań, szu­ka odpo­wie­dzi. Jest to rów­nież myśle­nie o kinie jako medium odsła­nia­ją­cym jakąś tajem­ni­cę czło­wie­ka w rela­cji do inne­go czło­wie­ka, do same­go sie­bie, do rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej egzy­stu­je i któ­ra go przekracza”.

Temat tego­rocz­nej edy­cji festi­wa­lu to: „Kino, czło­wiek Orien­tu, marze­nia i rze­czy­wi­stość”, a gościem spe­cjal­nym będzie Ash­kan Ahma­di – uro­dzo­ny w Ira­nie reży­ser, ope­ra­tor, pro­du­cent, mon­ta­ży­sta oraz kura­tor, twór­ca zwią­za­ny z Łódz­ką Szko­łą Fil­mo­wą, w któ­rej stu­dio­wał na wydzia­le reży­se­rii. Autor dzie­się­ciu krót­kich fil­mów nagra­dza­nych na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach. O spe­cy­fi­ce kina irań­skie­go i wschod­nim misty­cy­zmie poroz­ma­wia z gościem kry­tyk fil­mo­wy Artur Zaborowski.

Pro­gram wydarzenia:

  • 8 maja, godz. 17.30 – „Jed­no spo­łe­czeń­stwo – wie­le spoj­rzeń”, spo­tka­nie z reży­se­rem Ash­ka­nem Ahmadim;
  • 9 maja, godz. 18.00 – „Kur­dyj­ska per­spek­ty­wa w kinie”, spo­tka­nie z reży­se­rem Ash­ka­nem Ahmadim;
  • 10 maja, godz. 18.00 – „Dwie wizje czło­wie­ka Orientu”.

Szcze­gó­ło­wy opis fil­mów wyświe­tla­nych na festi­wa­lu dostęp­ny jest na stro­nie organizatorów.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski


Kawiar­nia Lite­rac­ka BOOK BOOK, Kra­kow­ska 41, Kraków
8–10 maja 2017 r.
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy