Aktualności Konferencje Patronaty

Konferencja i konwent w jednym – Filozofikon 2

Filozofia i popkultura to połączenie, które już po raz drugi serwuje nam Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII i Fundacja Optimum Pareto, zapraszając na Filozofikon 2, który odbędzie się w dniach od 13 do 14 maja w Krakowie. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Nie­po­wta­rzal­ny w swo­jej idei i for­mie cykl „Filo­zo­fi­kon. Kon­went i Kon­fe­ren­cja Nauko­wa” to pró­ba zesta­wie­nia popkul­tu­ry z filo­zo­fią oraz odczy­ta­nia tej dru­giej pod kątem filo­zo­ficz­nych wąt­ków – ale i świet­na oka­zja do spo­tka­nia stu­den­tów i adep­tów filo­zo­fii z fana­mi popkul­tu­ry. Jest to też świet­na oka­zja do popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i wyjąt­ko­wej zaba­wy.

Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Poprzez ten nie­ty­po­wy wymiar kon­fe­ren­cji chce­my przy­bli­żyć i zachę­cić szer­sze gro­no do pozna­nia tego, czym jest i zaj­mu­je się filo­zo­fia. Chce­my poka­zać, iż jest ona obec­na w każ­dym aspek­cie ludz­kie­go życia, w tym ota­cza­ją­cej nas kul­tu­rze i popkul­tu­rze. Ponad­to, oprócz typo­wych dla kon­fe­ren­cji pre­lek­cji i kon­wen­to­wych quizów prze­wi­du­je­my rów­nież zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych. Kon­klu­du­jąc, poprzez tę for­mę roz­ryw­ki, jaką dają wyda­rze­nia cha­rak­te­ry­stycz­ne dla kon­wen­tów, któ­re zysku­ją coraz więk­sze rze­sze fanów, pra­gnie­my spo­pu­la­ry­zo­wać filo­zo­fię i nie­ja­ko odcza­ro­wać błęd­ne prze­ko­na­nia, któ­re zro­dzi­ły się na prze­strze­ni lat, stwier­dza­ją­ce, iż jest to dzie­dzi­na nie­war­ta zain­te­re­so­wa­nia i zgłę­bia­nia”.

Pro­gram tego­rocz­ne­go wyda­rze­nia będzie obej­mo­wał mię­dzy inny­mi róż­ne­go rodza­ju pre­zen­ta­cje i pre­lek­cje na temat popkul­tu­ry, jak rów­nież spo­tka­nia dys­ku­syj­ne, warsz­ta­ty i tzw. games rooms. Nie zabrak­nie też gości spe­cjal­nych, któ­ry­mi w tym roku będą m.in.: Sven Dwu­lec­ki, Anna „Anne­ke” Kań­toch, Lucas Mis­se­ri, czy Alek­san­dra Prze­ga­liń­ska-Skier­kow­ska.

Organizatorzy:

Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii UPJPII
Fun­da­cja Opti­mum Pare­to

Patroni medialni:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”
„Cre­atio Fan­ta­sti­ca”
Infor­ma­tor Kon­wen­to­wy
Kon­wen­ty Połu­dnie
Pul­po­zaur
Raport Obie­ży­świa­ta
Sil­ma­ris


 Arte­te­ka Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kra­ko­wie, kawiar­nia Pau­za In Gar­den
13–14 maja 2017
Stro­na inter­ne­to­wa wyda­rze­nia
 Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy