Aktualności Filozofia dla dzieci

Filozofowanie bez barier

Filozofowanie jest dla każdego. Przykładem tego są spotkania pod tytułem „Filozofowanie z dziećmi” w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Od trzech lat spotkania odbywają się regularnie dzięki zaangażowaniu dzieci i prowadzących.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Pomysło­daw­ca­mi spotkań są Mali­na Bar­cikows­ka i Tomasz Kle­j­na. Obo­je ukończyli stu­dia filo­zoficzne. Dziś Mali­na jest kry­tykiem sztu­ki i należy do Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego, a Tomasz jest wydaw­cą książek.

Miałam szczęś­cie stu­diować filo­zofię u pro­fe­so­ra Piła­ta, który wprowadzał filo­zofię dla dzieci w Polsce. Chcąc utworzyć zaję­cia dla dzieci w czytel­ni Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej kierowałam się między inny­mi tym doświad­cze­niem

– opowia­da Mali­na Bar­cikows­ka.

Dostal­iśmy przyz­wole­nie na takie zaję­cia od orga­ni­za­cji Phrone­sis. Oczy­wiś­cie przestrzegamy zasad, ale nie trzy­mamy się ich szty­wno. Naszym celem jest pokazaniem dzieciom, że są dzieć­mi; że mają pra­wo do otwartego myśle­nia i do poszuki­wań.

Czym jest zabawa?

Fot:. Lena Parac­ka

Spotka­nia odby­wa­ją się co miesiąc w czytel­ni toruńskiego CSW i są przez­nac­zone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Na każdym z nich są poruszane poważne zagad­nienia takie jak poję­cia pięk­na, cza­su czy dobra. Tem­atem prze­wod­nim sty­czniowego spotka­nia była zabawa, a samo spotkanie pow­iązano z wys­tawą dadaisty­czną, która obec­nie odby­wa się w CSW. Spotkanie zaczęło się od humorysty­cznego okrzyku jed­nego z młodych uczest­ników, Gucia:

– Pla­ton to mój ulu­biony filo­zof!

– A pamięta­cie kim jest filo­zof? – kon­tyn­uował Tomasz.

– To przy­ja­ciel mądroś­ci – odpowiedzi­ało jed­no z dzieci.

– Zgadza się. Filo­zofem jest ktoś, kto zada­je dużo pytań i jest ciekawy świa­ta – wyjaśnił Tomasz. –  A po co jest zabawa? – zapy­tał.

 

Odpowiedzi były bard­zo zróżni­cow­ane. Usłyszeliśmy, że dla relak­su, dla przy­jem­noś­ci, jako środek na nudę, żeby zabić czas. Prowadzą­cy kole­jno zadawali pyta­nia, które naprowadz­iły dzieci na kwest­ie językowe, a następ­nie poprzez zabawę w wyci­nanie słów z gazet ułożyły dadaisty­czny wier­sz. W ten sposób mogły przekon­ać się, czym jest język i jak łat­wo moż­na zła­mać panu­jące w nim zasady, których przekraczanie może być zabawne i twór­cze.

Nie obyło się bez zabawnych aneg­dot.

– W Toruniu na uli­cy Mick­iewicza mieszkał pewien znany filo­zof… – zaczęła Mali­na.

– … Pla­ton! – dopowiedzi­ał mały Szymek.

– Nie, Roman Ingar­den.

– In gar­den… Czyli „Roman w ogrodzie”?

Nauka otwierania umysłu

Cza­sem dzieci na zaję­ci­ach same proszą o roz­mowy na wybrane tem­aty. Wyni­ka to z ich prze­myśleń, ale również z sytu­acji życiowych, w jakich się zna­j­du­ją.

Dla dzieci prob­le­my nie są abstrak­cyjne, nie umieją rozwiązać ich na różne sposo­by. Te prob­le­my mają odniesie­nie do konkret­nych sytu­acji życiowych, a my staramy się spraw­ić, by filo­zofia poma­gała im zna­jdy­wać rozwiąza­nia. Chce­my im pokazać, że wiedza nie jest oder­wana od życia

– opowia­da Mali­na.

 

Fot:. Lena Parac­ka

Poważne tem­aty uczą dzieci uważnoś­ci. Na przykład omówie­nie poję­cia cza­su jest dla nich wywro­towe, ale otwiera umysł i pokazu­je, że wszys­tko może być ciekawe, jeśli odpowied­nio się do tego pode­jdzie. Z drugiej strony Mali­na i Tomasz nie chcą całkowicie zmieni­ać toku myśle­nia podopiecznych.

Dzieci potrze­bu­ją pewnych odnośników, żeby czuć się akcep­towane i bez­pieczne. Nie mogą być zupełnie zde­zori­en­towane

– mówi Mali­na.

Na spotka­ni­ach z cyk­lu „Filo­zo­fowanie z dzieć­mi” młodzi uczest­ni­cy mają pra­wo do zadawa­nia pytań i szuka­nia odpowiedzi. Przekonu­ją się, że nie zawsze ist­nieje jed­na praw­idłowa odpowiedź i że roz­mowa nie zawsze musi mieć cel, może być nato­mi­ast celem samym w sobie.

Lena Parac­ka

Fot:. Lena Parac­ka

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.