Filozofia dla dzieci Opinie

Filozofowanie z dziećmi przeciw terroryzmowi

Co ma wspólnego filozofia z atakami terrorystycznymi? Wbrew pozorom dużo, bo młodzi ludzie występujący do organizacji terrorystycznej często mają braki w wykształceniu filozoficznym oraz w logicznym myśleniu. Przez to są szczególnie podatni na manipulacje. Wprowadzenie zajęć z filozofii od najmłodszych lat ma rozwijać umiejętności intelektualne m.in. logicznego myślenia i odróżniania rzeczy szkodliwych od użytecznych, by chronić dzieci przed groźnymi ideologiami. Z tego założenia wyszło UNESCO i po atakach w Paryżu w 2015 zainicjowało we Francji spotkania filozoficzne z dziećmi ze szkół podstawowych.

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Une­sco zwró­ci­ło się z proś­bą do Edwi­ge Chi­ro­uter, wykła­dow­czy­ni filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Nan­tes, aby pro­wa­dzi­ła zaję­cia filo­zo­ficz­ne z dzieć­mi oraz koor­dy­no­wa­ła utwo­rzo­ny przez UNESCO pro­gram filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. Ma on sta­no­wić wycho­waw­czą pod­sta­wę dia­lo­gu mię­dzy­kul­tu­ro­we­go i prze­mian spo­łecz­ny­ch. Celem jest nauka kry­tycz­ne­go myśle­nia u dzie­ci. W sen­sie filo­zo­ficz­nym ozna­cza to racjo­nal­ny i ana­li­tycz­ny namy­sł nad świa­tem i nie przyj­mo­wa­nie goto­wy­ch prawd bez ich spraw­dze­nia. Taka edu­ka­cja ma dzia­łać u źró­deł pro­ble­mu wstę­po­wa­nia mło­dy­ch ludzi do orga­ni­za­cji prze­stęp­czy­ch i ter­ro­ry­stycz­ny­ch. W pro­jek­cie bio­rą udział wybra­ne dzie­ci we Fran­cji, uczęsz­cza­ją­ce do szkół pod­sta­wo­wy­ch. Doce­lo­wo UNESCO jest zaan­ga­żo­wa­ne we wdro­że­nie całe­go pro­gra­mu filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi wraz z nie­zbęd­ny­mi narzę­dzia­mi dydak­tycz­ny­mi. Zaję­cia spo­ty­ka­ją się z dużym entu­zja­zmem i zaan­ga­żo­wa­niem u dzie­ci, bo pobu­dza­ją wyobraź­nię i dają szan­sę na swo­bod­ne wypo­wie­dzi.

Trend do filo­zo­fo­wa­nia z ucznia­mi ze szkół pod­sta­wo­wy­ch jest widocz­ny we Fran­cji od oko­ło 2010 roku i cią­gle się roz­wi­ja. Filo­zo­fia dla naj­młod­szy­ch jest tam szcze­gól­nie zale­ca­na w nowy­ch pro­gra­ma­ch edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej i etycz­nej. Sam pro­gram „Filo­zo­fia dla dzie­ci”, zapo­cząt­ko­wa­ny w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch przez Mat­thew Lip­ma­na, roz­wi­ja się na świe­cie już od oko­ło czter­dzie­stu lat. Coraz czę­ściej pro­gram Lip­ma­na jest widocz­ny nie tyl­ko w szko­ła­ch na całym świe­cie, ale rów­nież w róż­ny­ch sek­to­ra­ch kul­tu­ral­ny­ch: biblio­te­ka­ch, teatra­ch i kina­ch.

Dla Edwi­ge Chi­ro­uter, któ­ra regu­lar­nie inter­we­niu­je w szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch i przed­szko­la­ch, filo­zo­fia jest wła­śnie spo­so­bem na roz­wój kry­tycz­ne­go myśle­nia u dzie­ci. Poprzez filo­zo­fo­wa­nie uczy się je zada­wa­nia pyta­nia oraz wygła­sza­nia swo­ich poglą­dów. Zarów­no według Chi­ro­uter, jak i według Frédéri­ca Leno­ir, filo­zo­fa i auto­ra, zaan­ga­żo­wa­ne­go w filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi, naj­młod­si posia­da­ją nie­zwy­kłą zdol­no­ść do myśle­nia, nale­ży je tyl­ko zachę­cać i dawać głęb­sze tre­ści do prze­my­śleń. Zaję­cia filo­zo­ficz­ne opie­ra­ją się na sta­wia­niu pytań, a nie poda­wa­niu goto­wy­ch roz­wią­zań. Edwi­ge Chi­ro­uter zauwa­ży­ła, że jej pyta­nia dopro­wa­dza­ją dzie­ci do wła­sny­ch wnio­sków bli­ski­ch np. ety­ce Epi­ku­ra i jego spo­so­bu osią­ga­nia szczę­ścia lub filo­zo­fii Imma­nu­ela Kan­ta. Przy­kła­do­we zaję­cia w szko­le pod­sta­wo­wej, na któ­ry­ch oma­wia­no rolę pra­wa w naszym spo­łe­czeń­stwie, pro­wa­dzo­ne były na kan­wie opo­wia­da­nia Pla­to­na o pier­ście­niu Gyge­sa (zawar­tym w Pań­stwie). W opo­wia­da­niu tym tytu­ło­wy boha­ter ma moc bycia nie­wi­dzial­nym i to zachę­ca go do nie­go­dzi­wo­ści, bo nikt nie może go pochwy­cić i uka­rać. W obli­czu ano­ni­mo­wy­ch zbrod­ni ter­ro­ry­stycz­ny­ch tre­ść nabie­ra szcze­gól­ne­go wyra­zu.

Roz­wój samo­dziel­ne­go myśle­nia już na począt­ku edu­ka­cji jest koniecz­no­ścią. Bez tego nasze spo­łe­czeń­stwo sta­je się bez­sil­ne wobec eska­la­cji prze­mo­cy, bio­rą­cej się głów­nie z nie­wie­dzy i nie­zdol­no­ści samo­dziel­ne­go myśle­nia. Filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi może stać się reme­dium na to zja­wi­sko.

Opra­co­wa­nie Doro­ta Mon­kie­wi­cz-Cybul­ska

Źró­dło: Paris Mat­ch

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy