Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #49

20 marca 2014 r. – zmarł w Warszawie Andrzej Grzegorczyk – polski matematyk i filozof. Specjalizował się w logice matematycznej, ale publikował także prace etyczne i antropologiczne. Do jego największych osiągnięć, dzięki którym zobył międzynarodowe uznanie, należy zaliczyć badania nad obliczalnością i rozstrzygalnością, a także nad merologią i algebrą Boole’a, logiką intuicjonistyczną (jeden z systemów logiki modalnej jest nazwany „logiką Grzegorczyka”). Bronił psychologizmu w podejściu do logiki, czyli poglądu, że znaczenia wyrażeń językowych są stanami psychicznymi. W etyce silnie akcentował ideał non-violence oraz ideał ogólnoludzkiej solidarności.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (13) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Zob. wywiad z prof. Andrze­jem Grze­gor­czy­kiem z cyklu „Wywia­dy z Nesto­ra­mi Filo­zo­fii Pol­skiej”, zre­ali­zo­wa­ne­go przez por­tal Aca­de­mi­con we współ­pra­cy z Komi­te­tem Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN.

Wpis opra­co­wał: Robert Kryński

Fot.: Copy­ri­gh­ted work ava­ila­ble under Cre­ati­ve Com­mons Attri­bu­tion only licen­ce CC BY 4.0, Wel­l­co­me Libra­ry, London


Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy two­rze­niu kalen­da­rium, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły są > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy