Festiwale Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym Festiwalu Filmu Filozoficznego

W dniach 19–21 marca w Krakowie odbędzie się już po raz dziewiąty Międzynarodowy Festiwal Filmu Filozoficznego. Czasopismo „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Tym razem organizatorzy kierują uwagę w stronę Włoch, a zwłaszcza jednego z najwybitniejszych włoskich twórców Pier Paolo Pasoliniego. Hasłem przewodnim nadchodzącej edycji jest: amor fati/fatum amoris. Celem takiego tematu jest zwrócenie uwagi na uniwersalność i ponadczasowość zagadnienia roli losu w życiu człowieka – zmaganiom z nim, akceptacji bądź niemożliwości pogodzenia się z nim, afirmacji życia ze wszystkim, co przynosi, bądź odrzucaniu go.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Fil­mo­wa­nie jest filozofowaniem.

Nie ma prze­ka­zu, któ­ry nie niósł­by w sobie pew­nej wizji świa­ta. Nie ma usta­wie­nia kame­ry, któ­re jest bez zna­cze­nia. Nie ma wybo­ru, któ­ry były­by tyl­ko czy­sto este­tycz­nym roz­strzy­gnię­ciem.

Pro­gram festi­wa­lu obfi­tu­je w licz­ne wyda­rze­nia poświę­co­ne róż­nym aspek­tom twór­czo­ści Paso­li­nie­go, któ­ry zna­ny jest głów­nie jako reży­ser ory­gi­nal­nych fil­mów, pod­czas gdy jego twór­czość dra­ma­tur­gicz­na, poetyc­ka czy malar­ska jest rów­nie cie­ka­wa. W ramach festi­wa­lu odbę­dzie się spo­tka­nie autor­skie z  Pio­trem Kle­tow­skim połą­czo­ne z pro­mo­cją jedy­nej w Pol­sce mono­gra­fii Paso­li­nie­go Pier Paolo Paso­li­ni. Twór­czość fil­mo­wa. Wyda­rze­nie wzbo­ga­ci dwu­głos Pio­tra Kle­tow­skie­go i Krzysz­to­fa Bie­law­skie­go, któ­rzy będą dys­ku­to­wać, któ­ry z czło­nów hasła tego­rocz­nej edy­cji lepiej opi­su­je posta­wę życio­wą i twór­czą Paso­li­nie­go. Figu­rę głów­ne­go boha­te­ra będzie moż­na tak­że lepiej poznać dzię­ki pro­jek­cji poświę­co­ne­go mu fil­mu doku­men­tal­ne­go „Pro­chy Paso­li­nie­go” i spo­tka­niu z jego twór­ca­mi: reży­se­rem Pasqu­alem Misu­ra­cą oraz pro­du­cent­ką Ale­xan­drą Zambą. Pol­ski oddźwięk dra­ma­tów autor­stwa Paso­li­nie­go będzie moż­na poznać dzię­ki przy­wo­ła­niu zapi­sów i archi­wa­liów spek­ta­kli: Affa­bu­la­zio­ne w reży­se­rii Krzysz­to­fa Babic­kie­go z Naro­do­we­go Sta­re­go Teatru w Kra­ko­wie, Affa­bu­la­zio­ne w reży­se­rii Tade­usza Łom­nic­kie­go z Teatru Stu­dio w War­sza­wie, T.E.O.R.E.M.A.T. w reży­se­rii Grze­go­rza Jarzy­ny z Teatru Roz­ma­ito­ści w War­sza­wie oraz Orgia w reży­se­rii Wik­to­ra Rubi­na z Teatru Wybrze­że w Gdań­sku. Dra­ma­tur­gicz­ny obszar sztu­ki Paso­li­nie­go pomo­gą przy­bli­żyć tłu­ma­cze jego dra­ma­tów: Ewa Bal i Józef Opal­ski oraz eks­pert­ki z Włoch: Ermi­nia Pas­san­nan­ti i Ste­fa­nia Pari­gi. Oka­zją do zapo­zna­nia się z poezją Paso­li­nie­go będzie wie­czór poświę­co­ny odczy­tom jego wier­szy w tłu­ma­cze­niu Jaro­sła­wa Miko­ła­jew­skie­go z tomu Bluź­nier­stwo, a tak­że poetyc­kiej twór­czo­ści arty­stów pol­skich i wło­skich inspi­ru­ją­cych się tym aspek­tem jego sztu­ki. Dodat­ko­wo poja­wią się pro­jek­cje fil­mów mło­de­go nie­za­leż­ne­go twór­cy pol­sko-wło­skie­go Mariu­sza (Mario) Woj­to­wi­cza, aspi­ru­ją­ce­go do two­rze­nia kina filozoficznego.

CZAS: 19–21 mar­ca 2015 r.
MIEJSCE: Muzeum Mang­gha, Naro­do­wy Sta­ry Teatr, Kino­ka­wiar­nia KIKA, Kon­fe­de­rac­ka 4
WSPÓŁORGANIZATORZY: Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Kra­ko­wie, por­tal inter­ne­to­wy Nowa Zofia
INFO: www.festiwalfilmufilozoficznego.com

PROGRAM:

19 mar­ca, czwartek
Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej Mang­gha, ul. Konop­nic­kiej 26

godzi­na 18.00
Inau­gu­ra­cja festiwalu

AMOR FATI/FATUM AMORIS

Pro­mo­cja książ­ki Pio­tra Kle­tow­skie­go „Pier Paolo Paso­li­ni. Twór­czość fil­mo­wa”, Wydaw­nic­two SEDNO. Dys­ku­sja z udzia­łem publiczności.
Dwu­głos: Krzysz­tof Bie­law­ski || Piotr Kletowski
Pokaz specjalny

20 mar­ca, piątek

Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej Mang­gha, ul. Konop­nic­kiej 26

godzi­na 18.00
PATHOS-PASSIO-PASOLINI
Pro­jek­cja fil­mu Pro­chy Paso­li­nie­go (Le cene­ri di Paso­li­ni, 87’)
Spo­tka­nie z twór­ca­mi fil­mu- reży­se­rem Pasqu­ale Misu­ra­cą i pro­du­cent­ką Ale­xan­drą Zambą.

21 mar­ca, sobota

Kino­ka­wiar­nia KIKA, ul. Igna­ce­go Kra­sic­kie­go 18

godzi­na 15.00*
Pokaz fil­mów mło­de­go nie­za­leż­ne­go fil­mow­ca pol­sko-wło­skie­go Mariu­sza (Mario) Woj­to­wi­cza i spo­tka­nie z twórcą.
Mario­net­ka (15’), Świa­tła (8’), Scre­en­play (2’)
*bile­ty – Kino­ka­wiar­nia KIKA

Naro­do­wy Sta­ry Teatr , Nowa Sce­na, ul. Jagiel­loń­ska 1

godzi­na 18.00
T.E.A.T.R. || PRZYWOŁANIA
“Affa­bu­la­zio­ne” — reży­se­ria Krzysz­tof Babic­ki, Naro­do­wy Sta­ry Teatr w Kra­ko­wie, tłu­macz dra­ma­tu: Józef Opalski
“Affa­bu­la­zio­ne” — reży­se­ria Tade­usz Łom­nic­ki, Teatr Stu­dio w War­sza­wie, tłu­macz dra­ma­tu: Józef Opalski
“T.E.O.R.E.M.A.T.” — reży­se­ria Grze­gorz Jarzy­na, Teatru Roz­ma­ito­ści w Warszawie
“Orgia” — reży­se­ria Wik­tor Rubin, Teatr Wybrze­że w Gdań­sku, tłu­macz dra­ma­tu: Ewa Bal

Dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ewę Bal z udzia­łem gości: Ermi­nii Pas­san­nan­ti, Ste­fa­nii Pari­gi, Józe­fa Opalskiego.

Winiarnia/kawiarnia Kon­fe­de­rac­ka 4, ul. Kon­fe­de­rac­ka 4

godzi­na 21.00
PIEŚŃ NIEBOSZCZYKA || INSPIRACJE
“Bluź­nier­stwo” — tłu­ma­cze­nie: Jaro­sław Miko­ła­jew­ski, Wydaw­nic­two Teta Veleta
Spo­tka­nie wokół poezji Pier Paolo Paso­li­nie­go z poeta­mi inspi­ru­ją­cy­mi się jego twór­czo­ścią: Ermi­nią Pas­san­nan­ti, Kon­ra­dem Górą, Rober­tem Rybickim.

WSTĘP WOLNY

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy