Filozofia religii Patronaty

Filozofuj!” patronem ogólnopolskiej konferencji „Obraz między sacrum i profanum”

Jak w kulturze zmienia się obraz tego, co święte, i tego, co świeckie? Odpowiedzi na to pytanie będzie poświęcona konferencja „Obraz między sacrum i profanum”, która odbędzie się w dniach 12–14 października 2016 r. w Lublinie oraz Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Patronem medialnym konferencji jest nasz magazyn, którego kolejny numer będzie poświęcony kulturze. Serdecznie zapraszamy!

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Celem kon­fe­ren­cji jest wie­lo­stron­na ana­li­za zja­wisk, któ­re two­rzą doko­nu­ją­cy się w kul­tu­rze zwrot iko­nicz­ny (tzn. zwrot w obra­zo­wa­niu) obsza­rów sacrum (tj. świę­to­ści, wie­rzeń, obrzę­dów i prak­tyk reli­gij­nych) i pro­fa­num (tj. wol­nych od sacrum), a tak­że okre­śle­nie, na czym pole­ga recep­cja rze­czy­wi­sto­ści, któ­ra odwo­łu­je się do obra­zów, a nie tyl­ko słów i pojęć.

Kon­fe­ren­cja nale­ży do cyklu kon­fe­ren­cji „Co i jak pozna­je­my przez obra­zy?”, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Zakład Filo­zo­fii Kul­tu­ry na Wydzia­le Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lublinie.

Jej patro­nem jest Muzeum Lubel­skie­go w Lubli­nie, zaś patro­na­mi medial­ny­mi: TVP 3 Lublin i Pol­skie Radio Lublin oraz Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Lublin, Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skło­dow­skiej, budy­nek „Sta­rej” Huma­ni­sty­ki, par­ter, sala nr 4, pl. M. Curie-Skło­dow­skiej 4 (pierw­szy dzień) – Kazi­mierz Dol­ny nad Wisłą, Dom Dziennikarza,
ul. Mała­chow­skie­go 17 (dru­gi i trze­ci dzień konferencji)
12–14 paź­dzier­ni­ka 2016
Stro­na inter­ne­to­wa konferencji

projekt3

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy