Aktualności Audycja

Meandry percepcji – rozmowa o najnowszym numerze „Filozofuj!” w Radiowej Czwórce

Dzisiaj wieczorem 07.06. o godzinie 20:05 w Czwórce na falach Polskiego Radia w Strefie prywatnej (audycji Jakuba Jamrożka) będziecie mogli posłuchać rozmowy na temat „Meandrów percepcji”, czyli czternastego numeru magazynu „Filozofuj!”. Gośćmi programu będą prof. Robert Piłat oraz dr Paweł Gładziejewski. Audycji będzie można wysłuchać online na stronie Polskiego Radia.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

7 czerw­ca o godzi­nie 20:05 będzie moż­na posłu­chać roz­mo­wy na tema­ty skon­cen­tro­wa­ne wokół ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”– „Mean­dry per­cep­cji”.  Redak­tor Jakub Jam­ro­żek roz­ma­wiał będzie z prof. Rober­tem Piła­tem oraz dr. Paw­łem Gła­dzie­jew­skim. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i śle­dze­nia jutrzej­sze­go spotkania.


Audycji można wysłuchać > tutaj.

Wystarczy kliknąć  jutro o godz. 20.05!


Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylewska

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy