Aktualności Audycja

Meandry percepcji – rozmowa o najnowszym numerze „Filozofuj!” w Radiowej Czwórce

Dzisiaj wieczorem 07.06. o godzinie 20:05 w Czwórce na falach Polskiego Radia w Strefie prywatnej (audycji Jakuba Jamrożka) będziecie mogli posłuchać rozmowy na temat „Meandrów percepcji”, czyli czternastego numeru magazynu „Filozofuj!”. Gośćmi programu będą prof. Robert Piłat oraz dr Paweł Gładziejewski. Audycji będzie można wysłuchać online na stronie Polskiego Radia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

7 czerw­ca o godzi­nie 20:05 będzie moż­na posłu­chać roz­mo­wy na tema­ty skon­cen­tro­wa­ne wokół ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”– „Mean­dry per­cep­cji”.  Redak­tor Jakub Jam­ro­żek roz­ma­wiał będzie z prof. Rober­tem Piła­tem oraz dr. Paw­łem Gła­dzie­jew­skim. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i śle­dze­nia jutrzej­sze­go spo­tka­nia.


Audycji można wysłuchać > tutaj.

Wystarczy kliknąć  jutro o godz. 20.05!


Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylew­ska

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy