Filozofia w szkole Konkursy

Filozofująca młodzież

Wśród 370 uczniów z 40 szkół w okręgu wrocławskim, świdnickim i legnickim wyłoniono 30 finalistów, którzy walczyli o pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie drugiej edycji Konkursu Filozofii Klasycznej. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kim jest czło­wiek?” – pod takim hasłem prze­bie­ga­ła tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su. W Sali Sena­tu Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go naj­lep­si ucznio­wie szkół ponad­gim­na­zjal­nych odpo­wia­da­li na pyta­nia doty­czą­ce ana­li­zy krót­kie­go tek­stu filo­zo­ficz­ne­go oraz spraw­dza­ją­ce wie­dzę z zakre­su obo­wią­zu­ją­cych lek­tur. Na podium sta­nę­li Mag­da­le­na Koło­sow­ska z IV LO we Wro­cła­wiu, Jakub Jastrzęb­ski z II LO w Legni­cy oraz Wik­to­ria Kamiń­ska z LO w Dzier­żo­no­wie. Cała trój­ka, oprócz dyplo­mów i nagród książ­ko­wych, uzy­ska­ła indeks, któ­ry gwa­ran­tu­je im miej­sce wśród stu­den­tów Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu.

Do mło­dych miło­śni­ków filo­zo­fii zwró­cił się tak­że Roman Kowal­czyk, dol­no­ślą­ski kura­tor oświa­ty:

Mate­ma­ty­ka jest kró­lo­wą nauk, histo­ria nauczy­ciel­ką życia, ale to filo­zo­fia jest źró­dłem każ­dej nauki. Cie­szę się z wasze­go zain­te­re­so­wa­nia filo­zo­fią i chciał­bym, aby kolej­ne edy­cje tego kon­kur­su cie­szy­ły się jesz­cze więk­szym zain­te­re­so­wa­niem z waszej stro­ny.

To bar­dzo krze­pią­ce, że tak wie­lu mło­dych ludzi jest zain­te­re­so­wa­nych posze­rza­niem swo­jej wie­dzy z zakre­su filo­zo­fii. Wszyst­kim lau­re­atom gra­tu­lu­je­my suk­ce­su, a młod­szych kole­gów i kole­żan­ki zachę­ca­my do spró­bo­wa­nia swo­ich sił w przy­szłych edy­cjach kon­kur­su.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Źró­dło: http://wroclaw.gosc.pl/doc/3828416.Mlodzi-filozofowie

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy