Aktualności Konkursy

Finał XIII Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego

12 maja 2017 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego – pod patronatem „Filozofuj!” – odbył się finał XIII Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego. Wzięło w nim udział dziesięciu uczniów gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Finał Kon­kur­su skła­dał się z dwóch czę­ści. Naj­pierw uczest­ni­cy Kon­kur­su wystą­pi­li z przy­go­to­wa­ny­mi wcze­śniej pię­cio­mi­nu­to­wy­mi prze­mó­wie­nia­mi na temat wybra­ny spo­śród kil­ku­na­stu pro­po­zy­cji. Liczy­ła się nie tyl­ko war­tość mery­to­rycz­na, ale rów­nież spo­sób pre­zen­to­wa­nia wypo­wie­dzi czy for­mu­ło­wa­nia argu­men­tów. W dru­giej czę­ści była spraw­dza­na wie­dza filo­zo­ficz­na. Fina­li­ści poje­dyn­czo odpo­wia­da­li przed Komi­sją na trzy z czte­rech wylo­so­wa­nych pytań. Regu­la­min kon­kur­su, test pół­fi­na­ło­wy oraz lista prze­mó­wień znaj­du­ją się tutaj.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Zwy­cięz­cą XIII edy­cji Gim­na­zjal­ne­go Kon­kur­su Filo­zo­ficz­ne­go został Jan Zadwor­ny z Gim­na­zjum nr 46 w Szcze­ci­nie. Dru­gie miej­sce zaję­ła Karo­li­na Koł­sut z Gim­na­zjum nr 16 w Szcze­ci­nie. Trze­cie miej­sce przy­pa­dło Elż­bie­cie Dono­tek, rów­nież z Gim­na­zjum nr 16 w Szcze­ci­nie. Czwar­te miej­sce zaję­ła Iza­be­la Boja­no­wicz z Gim­na­zjum nr 2 w Nowo­gar­dzie. Peł­na lista wszyst­kich lau­re­atów znaj­du­je się poni­żej. Wszyst­kim lau­re­atom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Po ogło­sze­niu wyni­ków oraz wrę­cze­niu nagród rze­czo­wych przez Panią Dyrek­tor Gim­na­zjum nr 9, Tere­sę Ostrow­ską-Madej­ską, oraz Panią Dzie­kan Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go US, prof. Urszu­lę Chę­ciń­ską, odby­ło się krót­kie wystą­pie­nie jed­ne­go z orga­ni­za­to­rów, Paw­ła Koło­dziń­skie­go, o tym, dla­cze­go war­to zaj­mo­wać się filo­zo­fią. Na zakoń­cze­nie prof. Chę­ciń­ska podzię­ko­wa­ła wszyst­kim uczest­ni­kom za zapał i wzię­cie udzia­łu w kon­kur­sie.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Gim­na­zjum nr 9 w Szcze­ci­nie. Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do uczniów gim­na­zjów woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go. Po raz kolej­ny opie­kę mery­to­rycz­ną spra­wo­wał nad nim Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, ale w tym roku do orga­ni­za­cji przy­łą­czy­ło się tak­że Sto­wa­rzy­sze­nie “Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej”, któ­re­mu uda­ło się otrzy­mać rów­nież dofi­nan­so­wa­nie od Pre­zy­den­ta Mia­sta Szcze­cin w ramach “Małej dota­cji” na nagro­dy rze­czo­we dla lau­re­atów. Kon­kurs na prze­strze­ni trzy­na­stu lat wie­lo­krot­nie zmie­niał swo­ją for­mu­łę, ewo­lu­ował, roz­wi­jał się, ale nie­zmien­nie jego orga­ni­za­to­rom zale­ży na tym samym – na zaszcze­pie­niu w uczniach chę­ci do filo­zo­fo­wa­nia, do kry­tycz­ne­go i reflek­syj­ne­go spoj­rze­nia na świat.

 

Lista lau­re­atów:

  1. Jan Zadwor­ny (Gim­na­zjum nr 46 w Szcze­ci­nie)
  2. Karo­li­na Koł­sut (Gim­na­zjum nr 16 w Szcze­ci­nie)
  3. Elż­bie­ta Dono­tek (Gim­na­zjum nr 16 w Szcze­ci­nie)
  4. Iza­be­la Boja­no­wicz (Gim­na­zjum nr 2 w Nowo­gar­dzie)
  5. Łukasz Smu­rzyń­ski (Gim­na­zjum nr 9 w Szcze­ci­nie)
  6. Andrzej Boh­dan Drze­wie­niec­ki (Gim­na­zjum nr 46 w Szcze­ci­nie)
  7. Jakub Kusyk (Gim­na­zjum nr 46 w Szcze­ci­nie)
  8. Aga­ta Bogu­mi­ła Pastusz­ka (Gim­na­zjum nr 46 w Szcze­ci­nie)
  9. Karo­li­na Adam­ska (Gim­na­zjum nr 10 w Szcze­ci­nie)
  10. Alek­san­dra Zabor­niak (Gim­na­zjum nr 29 w Szcze­ci­nie)

 

Orga­ni­za­tor:

Gim­na­zjum nr 9 w Szcze­ci­nie

 

Współ­pra­ca i opie­ka mery­to­rycz­na:

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go
Wydział Huma­ni­stycz­ny Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go
Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej”

 

Patro­ni wyda­rze­nia:

Mece­nat Mia­sta Szcze­cin
Patro­nat Hono­ro­wy Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go Olgier­da Geble­wi­cza
Patro­nat Hono­ro­wy Kura­to­rium Oświa­ty w Szcze­ci­nie

 

Patro­nat medial­ny:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy