Aktualności Konkursy Patronaty

Finał XXIX Olimpiady Filozoficznej – znamy harmonogram!

Znamy wstępny harmonogram etapu centralnego (finału) XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz mapę z oznaczeniem miejsca, w którym się on odbędzie. Będziemy tam z Wami, o czym więcej poniżej. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Przy­po­mi­na­my, że tego­rocz­na edy­cja Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej roz­strzy­gnie się w naj­bliż­szą sobo­tę (22 kwiet­nia)! Egza­min ust­ny prze­pro­wa­dza­ny będzie w godzi­nach od 9:00 do 15:00, nato­miast zwy­cięz­cę pozna­my oko­ło godzi­ny 17:30.

Ponad­to w tym samym dniu (oko­ło godzi­ny 16:00) zapla­no­wa­ne są eli­mi­na­cje do Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej – infor­ma­cje na temat orga­ni­za­cji eli­mi­na­cji do MOF dostęp­ne są tutaj.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem, map­ką oraz kry­te­ria­mi oce­ny fina­łu OF!

Redak­cja maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” trzy­ma kciu­ki za wszyst­kich fina­li­stów XXIX Olim­pia­dy Filozoficznej!

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylewska

Źró­dło: http://ptfilozofia.pl


Pod­czas fina­łu OF obec­ne będzie sto­isko z nume­ra­mi maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, na któ­rym moż­na będzie je kupić w pro­mo­cyj­nej. Moż­na też będzie zasię­gnąć infor­ma­cji na temat 2. Let­niej Szko­ły Filo­zo­fuj, któ­ra odbę­dzie się w dniach 5–12 sierp­nia 2017 nie­opo­dal Czorsztyna.

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy