Galeria Cytatów

Galeria cytatów #7: Frege o prawdziwości

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Bycie praw­dzi­wym jest czymś innym niż bycie uwa­ża­nym za prawdziwe.

Oryg.: Wahr­se­in ist etwas ande­res als Fürwahrgehaltenwerden.

Got­tlob Fre­ge, Grund­ge­set­ze der Ari­th­me­tik, t. 1, Ver­lag Her­mann Pohle, Jena 1893, XV.

Gra­fi­ka: Mal­wi­na Adaszek

Na temat praw­dy zob. nr 3 /2016.

 Uwa­ża­cie jakiś cytat filo­zo­ficz­ny za cie­ka­wy, waż­ny lub Wam bli­ski? Prze­ślij­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będzie­my budo­wać „Gale­rię cyta­tów”. Koniecz­nie podaj­cie dokład­ne źró­dło cyta­tu. Sta­ra­my się two­rzyć rze­tel­ny serwis. 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.