Gdzie kupić?

Na poniż­szej mapie zazna­czo­ne są punk­ty sprze­da­ży cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”. Zachę­ca­my kolej­nych sprze­daw­ców do współ­pra­cy!

Zgło­sze­nia pro­po­zy­cji współ­pra­cy moż­na kie­ro­wać na adres: filozofuj@academicon.pl