Ogłoszenia Sprzedaż

Gorąca wyprzedaż nr. o tożsamości! Kup i wesprzyj dzieło popularyzacji filozofii!

Gorąco w całej Polsce? Ufff. Dostosowujemy się do temperatury za oknami i ogłaszamy gorącą wyprzedaż poprzedniego numeru „Filozofuj!”. Ponad 70% rabatu! Tylko przez nadchodzący tydzień.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Gorą­co zachę­ca­my do zaku­pu nr. 1 (13) 2017 nt. toż­sa­mo­ści w super pro­mo­cyj­nej cenie: 2,90 zł!

Nr możesz zamówić > tutaj.

Zakup ten możesz potrak­to­wać jako  CEGIEŁKĘ  NA  RZECZ  FUNDACJI  ACADEMICON,  z prze­zna­cze­niem na roz­wój maga­zy­nu, do cze­go gorą­co zachę­ca­my, a za oka­za­ne wspar­cie naj­moc­niej dzię­ku­je­my!!!

Pod­sta­wo­wym celem Fun­da­cji Aca­de­mi­con, wydaw­cy maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, jest popu­la­ry­za­cja, upo­wszech­nia­nie i pro­mo­cja filo­zo­fii. Wię­cej infor­ma­cji nt. naszej dzia­łal­no­ści znaj­dzie­cie > tutaj.

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy