Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań, dlatego w 2016 roku pośród kierunków filozoficznych prowadzonych na polskich uczelniach zajęły aż trzecie miejsce w rankingu czasopisma Perspektywy. Natomiast studia podyplomowe „Etyka nauczycielska” zostały wyróżnione w 2016 roku certyfikatem „Studia z przyszłością”.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 44.


> arty­kuł sponsorowany

Na stu­diach licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my naukę na dual­nym kie­run­ku POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNYM, na kie­run­ku filo­zo­fia lub wybór jed­nej z czte­rech specjalności:

  • ETYKA (dla zain­te­re­so­wa­nych wie­dzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad naj­now­szy­mi obsza­ra­mi życia pry­wat­ne­go i społecznego),
    KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (dla zain­te­re­so­wa­nych aktyw­nym uczest­nic­twem w współ­two­rze­niu spo­łe­czeń­stwa informacyjnego),
    ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­ny­mi narzę­dzia­mi nie­zbęd­ny­mi do radze­nia sobie we współ­cze­snej gospo­dar­ce opar­tej na wie­dzy, tj. warsz­ta­tem meto­do­lo­gicz­nym oraz współ­cze­sny­mi meto­dy­ka­mi zarządzania),
    ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­ciem wie­dzy na temat mecha­ni­zmów kształ­to­wa­nia sfe­ry publicz­nej oraz prak­tycz­nych kom­pe­ten­cji oby­wa­tel­skich umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne dzia­ła­nie i reali­za­cję celów).

W ramach stu­diów magi­ster­skich wybrać moż­na FILOZOFIĘ, KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ, ETYKĘ I ŻYCIE PUBLICZNE. Stu­dia filo­zo­ficz­ne moż­na tak­że roz­sze­rzyć o Spe­cjal­ność Nauczy­ciel­ską, dają­cą upraw­nie­nia do naucza­nia filo­zo­fii lub ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej i śred­niej. Moż­na wybrać filo­zo­fię jako bez­płat­ne stu­dia dru­gie­go kierunku.

Do pod­ję­cia stu­diów dok­to­ranc­kich zachę­ca­my absol­wen­tów róż­nych kie­run­ków stu­diów magi­ster­skich, nie tyl­ko filo­zo­ficz­nych. Syl­wet­ki poten­cjal­nych pro­mo­to­rów dostęp­ne są na stro­nie WWW insty­tu­tu. Dok­to­ran­ci mogą się ubie­gać o sty­pen­dium dok­to­ranc­kie, nauko­we, oraz projakościowe.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwa­la­ją­cych na cza­so­we stu­dio­wa­nie na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce oraz w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Aktyw­nie dzia­ła­ją Koła Stu­den­tów Filo­zo­fii UAM, któ­re posia­da nastę­pu­ją­ce sek­cje: Filo­zo­fii Nauki i Tech­ni­ki, Filo­zo­fii Spo­łecz­nej, Meta­fi­zy­ki, Życia Publicz­ne­go. Pręż­nie dzia­ła stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne PRETEKSTY, stwa­rza­ją­ce wyjąt­ko­wą oka­zję do roz­po­czę­cia przy­go­dy nauko­wej z filozofią.

Pra­cow­ni­cy nasze­go insty­tu­tu pro­wa­dzą inten­syw­ne bada­nia nauko­we zarów­no w per­spek­ty­wie świa­to­wej jak i ogól­no­pol­skiej. Są kie­row­ni­ka­mi pre­sti­żo­wych pro­jek­tów badaw­czych na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą (np. cost – Euro­pe­an Network for Rese­arch Eva­lu­ation in the Social Scien­ces and the Huma­ni­ties) oraz kra­jo­wą (np. maestro – Insti­tu­tio­nal Auto­no­my and the Models of Adap­ta­tion of Polish Uni­ver­si­ties to a Chan­ging Social and Eco­no­mic Envi­ron­ment), a tak­że są wyko­naw­ca­mi w licz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i kra­jo­wych pro­jek­tach badaw­czych rów­nież o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym (np. rug­ge­di­sed: Rot­ter­dam, Umea and Glas­gow: Gene­ra­ting Exem­plar Districts in Susta­ina­ble Ener­gy Deploy­ment).

O umię­dzy­na­ro­do­wie­niu badań pro­wa­dzo­nych w naszym insty­tu­cie świad­czą też licz­ne zagra­nicz­ne poby­ty nauko­we naszych pra­cow­ni­ków, np. w USA, Chi­nach, Japo­nii, Mek­sy­ku, Austrii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fin­lan­dii, Wło­szech, Gre­cji itd. Do Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM rów­nież przy­jeż­dża­ją z wykła­da­mi gościn­ny­mi bada­cze z zagra­ni­cy, np. z USA, Szwaj­ca­rii, Nie­miec, Włoch itd.

Pra­cow­ni­cy nasze­go insty­tu­tu publi­ku­ją w naj­lep­szych wydaw­nic­twach zagra­nicz­nych (np. Pal­gra­ve Mac­mil­lan, Ash­ga­te, Peter Lang Edi­tion, Sen­se Publishers).

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć moż­na na stro­nie: filozofia.amu.edu.pl.

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Poznania!


ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c, 60–568 Poznań
61 829 22 80
  filozof@amu.edu.pl
filozofia.amu.edu.pl
fb.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy