Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzimy studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie trzy stopnie studiów posiadają certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 46.


> artykuł spon­sorowany

W ramach studiów licenc­jac­kich pro­ponu­je­my (od drugiego roku studiów) dwie spec­jal­noś­ci: pro­fil human­isty­czny i pro­fil epis­temiczno-przy­rod­niczy. Pro­fil human­isty­czny charak­teryzu­je się spec­jal­isty­czny­mi przed­mio­ta­mi z zakre­su ety­ki, filo­zofii kul­tu­ry, antropologii filo­zoficznej i his­torii filo­zofii. Nato­mi­ast pro­fil epis­temiczno-przy­rod­niczy pro­ponu­je szczegółowe zaję­cia z filo­zofii nau­ki, filo­zofii przy­rody, filo­zofii języ­ka, epis­te­mologii i logi­ki. Pro­gram zajęć na pier­wszym roku studiów jest wspól­ny dla wszys­t­kich i stanowi wprowadze­nie do pod­sta­wowych zagad­nień filo­zoficznych w ramach głównych dziedzin filo­zofii.
W ramach studiów mag­is­ter­s­kich do wyboru pro­ponu­je­my cztery spec­jal­noś­ci: 1) Metafizy­ka i His­to­ria Filo­zofii, 2) Filo­zofia Nau­ki, 3) Ety­ka Więzi Między­ludz­kich, 4) Filo­zofia Kul­tu­ry, Religii i Poli­ty­ki. Każ­da ze spec­jal­noś­ci ofer­u­je przed­mio­ty odpowiada­jące jej charak­terowi w postaci wykładów wiodą­cych i ćwiczeń, sem­i­nar­iów tem­aty­cznych, wykładów mono­graficznych, sem­i­nar­iów mag­is­ter­s­kich i trans­la­toriów językowych.

Spec­jal­ną ofer­tą na stu­di­ach mag­is­ter­s­kich jest spec­jal­ność prowad­zona w całoś­ci w języku ang­iel­skim: „Phi­los­o­phy and Cul­ture of East-Cen­tral Europe. Expe­ri­ence and Thought”. Jest ona adresowana zarówno do stu­den­tów z zagrani­cy, którzy chcieli­by odbyć stu­dia filo­zoficzne w naszym kra­ju, jak i do stu­den­tów z Pol­s­ki zain­tere­sowanych stu­di­a­mi w języku ang­iel­skim. Część ofer­owanych zajęć jest prowad­zona przez zapros­zonych wykład­ow­ców z zagrani­cy (m.in. ze Słowacji, Chorwacji, Włoch, Czech, Rosji). Szczegóły są dostęp­ne na stron­ie: filozofia.uksw.edu.pl/node/288.

Pon­ad­to stu­den­tom zain­tere­sowanym pogłę­bi­e­niem wiedzy filo­zoficznej oraz prag­ną­cym w przyszłoś­ci zawodowo zaj­mować się filo­zofią pro­ponu­je­my zarówno na pier­wszym, jak i na drugim stop­niu studiów Aka­demicką Ścieżkę Studiów Filo­zoficznych. Zaw­iera ona indy­wid­u­al­ny pro­gram studiów usta­lany z opiekunem naukowym i real­i­zowany, oprócz nor­mal­nych wykładów i ćwiczeń, także poprzez: pracę nad przy­go­towaniem tek­stu filo­zoficznego do pub­likacji, udzi­ał w kon­fer­enc­jach naukowych o tem­atyce filo­zoficznej oraz aplikowanie o granty i stype­n­dia w ramach opra­cowywanego badaw­czego pro­jek­tu naukowego.

W trak­cie odby­wa­nia studiów I lub II stop­nia ist­nieje możli­wość uzyska­nia uprawnień ped­a­gog­icznych dzię­ki real­iza­cji pro­gra­mu ped­a­gogiza­cji. Stu­den­ci mają także okazję do real­i­zowa­nia swoich pasji filo­zoficznych poprzez udzi­ał w dzi­ałal­noś­ci Koła Naukowego Stu­den­tów Filo­zofii oraz prowadze­nie inter­ne­towego radia filo­zoficznego „Sed con­tra” (radio.filozoficzne.pl).
Wszys­t­kich zain­tere­sowanych poz­nawaniem filo­zofii i jej upraw­ian­iem zaprasza­my do stu­diowa­nia w naszym Insty­tu­cie!


Dane telead­resowe
ul. Wóy­ci­ck­iego 1/3, 01–938 Warsza­wa
22 56 96 805
dziekanat.wfch@uksw.edu.pl
filozofia.uksw.edu.pl

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.