Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzimy studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie trzy stopnie studiów posiadają certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 46.


> arty­kuł sponsorowany

W ramach stu­diów licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my (od dru­gie­go roku stu­diów) dwie spe­cjal­no­ści: pro­fil huma­ni­stycz­ny i pro­fil epi­ste­micz­no-przy­rod­ni­czy. Pro­fil huma­ni­stycz­ny cha­rak­te­ry­zu­je się spe­cja­li­stycz­ny­mi przed­mio­ta­mi z zakre­su ety­ki, filo­zo­fii kul­tu­ry, antro­po­lo­gii filo­zo­ficz­nej i histo­rii filo­zo­fii. Nato­miast pro­fil epi­ste­micz­no-przy­rod­ni­czy pro­po­nu­je szcze­gó­ło­we zaję­cia z filo­zo­fii nauki, filo­zo­fii przy­ro­dy, filo­zo­fii języ­ka, epi­ste­mo­lo­gii i logi­ki. Pro­gram zajęć na pierw­szym roku stu­diów jest wspól­ny dla wszyst­kich i sta­no­wi wpro­wa­dze­nie do pod­sta­wo­wych zagad­nień filo­zo­ficz­nych w ramach głów­nych dzie­dzin filozofii.
W ramach stu­diów magi­ster­skich do wybo­ru pro­po­nu­je­my czte­ry spe­cjal­no­ści: 1) Meta­fi­zy­ka i Histo­ria Filo­zo­fii, 2) Filo­zo­fia Nauki, 3) Ety­ka Wię­zi Mię­dzy­ludz­kich, 4) Filo­zo­fia Kul­tu­ry, Reli­gii i Poli­ty­ki. Każ­da ze spe­cjal­no­ści ofe­ru­je przed­mio­ty odpo­wia­da­ją­ce jej cha­rak­te­ro­wi w posta­ci wykła­dów wio­dą­cych i ćwi­czeń, semi­na­riów tema­tycz­nych, wykła­dów mono­gra­ficz­nych, semi­na­riów magi­ster­skich i trans­la­to­riów językowych.

Spe­cjal­ną ofer­tą na stu­diach magi­ster­skich jest spe­cjal­ność pro­wa­dzo­na w cało­ści w języ­ku angiel­skim: „Phi­lo­so­phy and Cul­tu­re of East-Cen­tral Euro­pe. Expe­rien­ce and Tho­ught”. Jest ona adre­so­wa­na zarów­no do stu­den­tów z zagra­ni­cy, któ­rzy chcie­li­by odbyć stu­dia filo­zo­ficz­ne w naszym kra­ju, jak i do stu­den­tów z Pol­ski zain­te­re­so­wa­nych stu­dia­mi w języ­ku angiel­skim. Część ofe­ro­wa­nych zajęć jest pro­wa­dzo­na przez zapro­szo­nych wykła­dow­ców z zagra­ni­cy (m.in. ze Sło­wa­cji, Chor­wa­cji, Włoch, Czech, Rosji). Szcze­gó­ły są dostęp­ne na stro­nie: filozofia.uksw.edu.pl/node/288.

Ponad­to stu­den­tom zain­te­re­so­wa­nym pogłę­bie­niem wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz pra­gną­cym w przy­szło­ści zawo­do­wo zaj­mo­wać się filo­zo­fią pro­po­nu­je­my zarów­no na pierw­szym, jak i na dru­gim stop­niu stu­diów Aka­de­mic­ką Ścież­kę Stu­diów Filo­zo­ficz­nych. Zawie­ra ona indy­wi­du­al­ny pro­gram stu­diów usta­la­ny z opie­ku­nem nauko­wym i reali­zo­wa­ny, oprócz nor­mal­nych wykła­dów i ćwi­czeń, tak­że poprzez: pra­cę nad przy­go­to­wa­niem tek­stu filo­zo­ficz­ne­go do publi­ka­cji, udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych o tema­ty­ce filo­zo­ficz­nej oraz apli­ko­wa­nie o gran­ty i sty­pen­dia w ramach opra­co­wy­wa­ne­go badaw­cze­go pro­jek­tu naukowego.

W trak­cie odby­wa­nia stu­diów I lub II stop­nia ist­nie­je moż­li­wość uzy­ska­nia upraw­nień peda­go­gicz­nych dzię­ki reali­za­cji pro­gra­mu peda­go­gi­za­cji. Stu­den­ci mają tak­że oka­zję do reali­zo­wa­nia swo­ich pasji filo­zo­ficz­nych poprzez udział w dzia­łal­no­ści Koła Nauko­we­go Stu­den­tów Filo­zo­fii oraz pro­wa­dze­nie inter­ne­to­we­go radia filo­zo­ficz­ne­go „Sed con­tra” (radio.filozoficzne.pl).
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pozna­wa­niem filo­zo­fii i jej upra­wia­niem zapra­sza­my do stu­dio­wa­nia w naszym Instytucie!


Dane tele­adre­so­we
ul. Wóy­cic­kie­go 1/3, 01–938 Warszawa
22 56 96 805
dziekanat.wfch@uksw.edu.pl
filozofia.uksw.edu.pl

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy