Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W Bydgoszczy można studiować filozofię na 3-letnich studiach licencjackich i 2-letnich studiach magisterskich. Filozofię można wybrać jako pierwszy kierunek studiów, choć może ona stanowić również uzupełnienie jakiegoś innego kierunku z szeroko pojętych studiów humanistycznych.

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Tek­st uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 47.


> arty­kuł spon­so­ro­wa­ny

Ofer­ta dla stu­diu­ją­cy­ch filo­zo­fię jest bar­dzo sze­ro­ka: na stu­dia­ch licen­cjac­ki­ch zapo­zna­ją się oni bowiem w peł­nym zakre­sie z całą histo­rią inte­lek­tu­al­ną cywi­li­za­cji zachod­niej. Stu­diu­jąc takie przed­mio­ty jak histo­ria filo­zo­fii, onto­lo­gia, epi­ste­mo­lo­gia, ety­ka, filo­zo­fia poli­ty­ki, filo­zo­fia reli­gii czy este­ty­ka, adep­ci filo­zo­fii są sys­te­ma­tycz­nie wpro­wa­dza­ni w nie­mal wszyst­kie waż­ne zagad­nie­nia uła­twia­ją­ce peł­ne zro­zu­mie­nie świa­ta oraz sie­bie samy­ch i inny­ch, zarów­no w per­spek­ty­wie histo­rycz­nej, jak w wymia­rze współ­cze­sny­ch uwa­run­ko­wań kul­tu­ro­wy­ch. Nato­mia­st takie przed­mio­ty jak logi­ka, reto­ry­ka, meto­dy­ka pra­cy inte­lek­tu­al­nej czy filo­zo­fia nauki zapo­zna­ją stu­den­tów z głów­ny­mi narzę­dzia­mi inte­lek­tu­al­ny­mi doty­czą­cy­mi popraw­nej argu­men­ta­cji, twór­cze­go myśle­nia, kry­tycz­ne­go rozu­mie­nia inny­ch poglą­dów i teo­rii oraz umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i inter­pre­ta­cji wiel­ki­ch dzieł naszej cywi­li­za­cji. Stu­dia magi­ster­skie pogłę­bia­ją wie­dzę filo­zo­ficz­ną poprzez wykła­dy i kon­wer­sa­to­ria z filo­zo­fii języ­ka i umy­słu, filo­zo­fii pra­wa i filo­zo­fii eko­no­mii, bio­ety­ki oraz róż­ny­ch współ­cze­sny­ch nur­tów filo­zo­ficz­ny­ch (np. egzy­sten­cja­li­zmu, her­me­neu­ty­ki, feno­me­no­lo­gii, prag­ma­ty­zmu, filo­zo­fii dia­lo­gu oraz anglo­sa­skiej filo­zo­fii ana­li­tycz­nej).

Stu­den­ci nasze­go Insty­tu­tu swo­ją aktyw­no­ść prze­ja­wia­ją na wie­le róż­ny­ch spo­so­bów. Reda­gu­ją stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­no-lite­rac­kie i posze­rza­ją swo­je zain­te­re­so­wa­nia w Stu­denc­kim Kole Nauko­wym. Orga­ni­zu­ją corocz­ną ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję dla stu­den­tów i mło­dy­ch pra­cow­ni­ków nauko­wy­ch oraz uczest­ni­czą w podob­ny­ch kon­fe­ren­cja­ch w inny­ch ośrod­ka­ch aka­de­mic­ki­ch, rów­nież w inny­ch kra­ja­ch Unii Euro­pej­skiej. Ponad­to mają moż­li­wo­ść stu­dio­wa­nia na inny­ch uczel­nia­ch w kra­ju i za gra­ni­cą w rama­ch pro­gra­mów wymia­ny mię­dzy uczel­nia­nej MOSTERASMUS.

Pro­fe­so­ro­wie i adiunk­ci nasze­go Insty­tu­tu są życz­li­wy­mi i otwar­ty­mi na stu­den­tów, peł­ny­mi pasji bada­cza­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się nauko­wo nie­mal wszyst­ki­mi głów­ny­mi dys­cy­pli­na­mi filo­zo­ficz­ny­mi. Efek­tem tej pra­cy jest pokaź­ny doro­bek nauko­wy, na któ­ry skła­da­ją się nomo­gra­fie, pra­ce zbio­ro­we, arty­ku­ły, tłu­ma­cze­nia z języ­ków obcy­ch, a tak­że utwo­ry lite­rac­kie i poetyc­kie. Insty­tut pro­wa­dzi sta­łą współ­pra­cę z podob­ny­mi ośrod­ka­mi we Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch. Z gościn­ny­mi wykła­da­mi wizy­to­wa­li nas m.in. Peter van Inwa­gen (Notre Dame, USA), Richard Swin­bur­ne (Oxford, Wiel­ka Bry­ta­nia), John Gre­co (Saint Louis Uni­ver­si­ty, USA), Roger Pouivet (Labo­ra­to­ire d’Histoire des Scien­ces et de Phi­lo­so­phie Archi­ves Hen­ri Poin­ca­ré, Fran­cja). Nasi pro­fe­so­ro­wie rów­nież pro­wa­dzi­li wykła­dy m.in. we Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch. Ponad­to Insty­tut orga­ni­zu­je cyklicz­ne kon­fe­ren­cje poświę­co­ne wybit­nym posta­ciom filo­zo­fii pol­skiej oraz sze­reg inny­ch kon­fe­ren­cji ogól­no­pol­ski­ch i mię­dzy­na­ro­do­wy­ch. Nato­mia­st dzia­ła­ją­cy przy Insty­tu­cie byd­go­ski oddział Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go sys­te­ma­tycz­nie orga­ni­zu­je wykła­dy i kon­fe­ren­cje nauko­we, w któ­ry­ch uczest­ni­czą wybit­ni filo­zo­fo­wie z inny­ch ośrod­ków aka­de­mic­ki­ch.

War­to dodać, że Insty­tut Filo­zo­fii mie­ści się w samym cen­trum mia­sta w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od Biblio­te­ki Aka­de­mic­kiej. Sama Byd­gosz­cz – poło­żo­na przy ujściu Brdy do Wisły – jest pręż­nym ośrod­kiem aka­de­mic­kim kształ­cą­cym kil­ka­dzie­siąt tysię­cy stu­den­tów. W mie­ście dzia­ła teatr, fil­har­mo­nia i ope­ra oraz wie­le gale­rii, klu­bów arty­stycz­ny­ch, piw­nic lite­rac­ki­ch i ośrod­ków kul­tu­ry. Pozwa­la to stu­diu­ją­cej u nas mło­dzie­ży cie­ka­wie spę­dzać czas i roz­wi­jać się wszech­stron­nie rów­nież poza har­mo­no­gra­mem aka­de­mic­kim.

Wszyst­ki­ch chęt­ny­ch i zain­te­re­so­wa­ny­ch filo­zo­fią zapra­sza­my do stu­dio­wa­nia i roz­wi­ja­nia swo­ich zdol­no­ści w Uni­wer­sy­te­cie Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy.


Dane tele­adre­so­we
ul. Ogiń­skie­go 16, 85–092 Byd­gosz­cz
52 323 67 09
ifukw@ukw.edu.pl
filozofia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_filozofii
fb.com/Instytut-Filozofii-Uniwersytetu-Kazimierza-Wielkiego-w-Bydgoszczy-737711699612222

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy