Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W Bydgoszczy można studiować filozofię na 3-letnich studiach licencjackich i 2-letnich studiach magisterskich. Filozofię można wybrać jako pierwszy kierunek studiów, choć może ona stanowić również uzupełnienie jakiegoś innego kierunku z szeroko pojętych studiów humanistycznych.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 47.


> artykuł spon­sorowany

Ofer­ta dla studi­u­ją­cych filo­zofię jest bard­zo sze­ro­ka: na stu­di­ach licenc­jac­kich zapoz­na­ją się oni bowiem w pełnym zakre­sie z całą his­torią intelek­tu­al­ną cywiliza­cji zachod­niej. Studi­u­jąc takie przed­mio­ty jak his­to­ria filo­zofii, ontolo­gia, epis­te­molo­gia, ety­ka, filo­zofia poli­ty­ki, filo­zofia religii czy este­ty­ka, ade­p­ci filo­zofii są sys­tem­aty­cznie wprowadzani w niemal wszys­tkie ważne zagad­nienia ułatwia­jące pełne zrozu­mie­nie świa­ta oraz siebie samych i innych, zarówno w per­spek­ty­wie his­to­rycznej, jak w wymi­arze współczes­nych uwarunk­owań kul­tur­owych. Nato­mi­ast takie przed­mio­ty jak logi­ka, reto­ry­ka, metody­ka pra­cy intelek­tu­al­nej czy filo­zofia nau­ki zapoz­na­ją stu­den­tów z główny­mi narzędzi­a­mi intelek­tu­al­ny­mi doty­czą­cy­mi poprawnej argu­men­tacji, twór­czego myśle­nia, kry­ty­cznego rozu­mienia innych poglądów i teorii oraz umiejęt­noś­ci czy­ta­nia i inter­pre­tacji wiel­kich dzieł naszej cywiliza­cji. Stu­dia mag­is­ter­skie pogłębi­a­ją wiedzę filo­zoficzną poprzez wykłady i kon­wer­sato­ria z filo­zofii języ­ka i umysłu, filo­zofii prawa i filo­zofii ekonomii, bioe­ty­ki oraz różnych współczes­nych nurtów filo­zoficznych (np. egzys­tenc­jal­iz­mu, hermeneu­ty­ki, fenom­e­nologii, prag­matyz­mu, filo­zofii dia­logu oraz anglosask­iej filo­zofii anal­i­ty­cznej).

Stu­den­ci naszego Insty­tu­tu swo­ją akty­wność prze­jaw­ia­ją na wiele różnych sposobów. Redagu­ją stu­denck­ie cza­sopis­mo filo­zoficzno-lit­er­ack­ie i posz­erza­ją swo­je zain­tere­sowa­nia w Stu­denckim Kole Naukowym. Orga­nizu­ją coroczną ogólnopol­ską kon­fer­encję dla stu­den­tów i młodych pra­cown­ików naukowych oraz uczest­niczą w podob­nych kon­fer­enc­jach w innych ośrod­kach aka­demic­kich, również w innych kra­jach Unii Europe­jskiej. Pon­ad­to mają możli­wość stu­diowa­nia na innych uczel­ni­ach w kra­ju i za granicą w ramach pro­gramów wymi­any między uczel­ni­anej MOSTERASMUS.

Pro­fe­sorowie i adi­unkci naszego Insty­tu­tu są życ­zli­wy­mi i otwarty­mi na stu­den­tów, pełny­mi pasji badacza­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się naukowo niemal wszys­tki­mi główny­mi dyscy­plina­mi filo­zoficzny­mi. Efek­tem tej pra­cy jest pokaźny dorobek naukowy, na który składa­ją się nomo­grafie, prace zbiorowe, artykuły, tłu­maczenia z języków obcych, a także utwory lit­er­ack­ie i poe­t­y­ck­ie. Insty­tut prowadzi stałą współpracę z podob­ny­mi ośrod­ka­mi we Francji, Wielkiej Bry­tanii i Stanach Zjed­noc­zonych. Z gościn­ny­mi wykłada­mi wiz­y­towali nas m.in. Peter van Inwa­gen (Notre Dame, USA), Richard Swin­burne (Oxford, Wiel­ka Bry­ta­nia), John Gre­co (Saint Louis Uni­ver­si­ty, USA), Roger Pouiv­et (Lab­o­ra­toire d’Histoire des Sci­ences et de Philoso­phie Archives Hen­ri Poin­caré, Franc­ja). Nasi pro­fe­sorowie również prowadzili wykłady m.in. we Francji, Wielkiej Bry­tanii i Stanach Zjed­noc­zonych. Pon­ad­to Insty­tut orga­nizu­je cyk­liczne kon­fer­enc­je poświę­cone wybit­nym posta­ciom filo­zofii pol­skiej oraz szereg innych kon­fer­encji ogólnopol­s­kich i między­nar­o­dowych. Nato­mi­ast dzi­ała­ją­cy przy Insty­tu­cie byd­gos­ki odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego sys­tem­aty­cznie orga­nizu­je wykłady i kon­fer­enc­je naukowe, w których uczest­niczą wybit­ni filo­zo­fowie z innych ośrod­ków aka­demic­kich.

Warto dodać, że Insty­tut Filo­zofii mieś­ci się w samym cen­trum mias­ta w niewielkiej odległoś­ci od Bib­liote­ki Aka­demick­iej. Sama Byd­goszcz – położona przy ujś­ciu Brdy do Wisły – jest prężnym ośrod­kiem aka­demickim ksz­tałcą­cym kilka­dziesiąt tysię­cy stu­den­tów. W mieś­cie dzi­ała teatr, fil­har­mo­nia i opera oraz wiele galerii, klubów artysty­cznych, piwnic lit­er­ac­kich i ośrod­ków kul­tu­ry. Pozwala to studi­u­jącej u nas młodzieży ciekaw­ie spędzać czas i rozwi­jać się wszech­stron­nie również poza har­mono­gramem aka­demickim.

Wszys­t­kich chęt­nych i zain­tere­sowanych filo­zofią zaprasza­my do stu­diowa­nia i rozwi­ja­nia swoich zdol­noś­ci w Uni­w­er­syte­cie Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy.


Dane telead­resowe
ul. Ogińskiego 16, 85–092 Byd­goszcz
52 323 67 09
ifukw@ukw.edu.pl
filozofia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_filozofii
fb.com/Instytut-Filozofii-Uniwersytetu-Kazimierza-Wielkiego-w-Bydgoszczy-737711699612222

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy