Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oferowane przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS studia filozoficzne łączą w swoim programie ideał klasycznego wykształcenia z umiejętnościami pożądanymi na współczesnym rynku pracy. Oprócz przekazywania wiedzy uczymy kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolności analitycznego myślenia, rzeczowego formułowania wypowiedzi oraz skutecznego argumentowania, a więc umiejętności, które stanowią niepodważalny atut niezależnie od obszaru przyszłej aktywności zawodowej.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tekst ukazał się w  wer­sji elek­tron­icznej „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 49. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


> artykuł spon­sorowany

Tego typu stu­dia warto więc rozważać nie tylko jako pier­wszy, lecz również jako dru­gi kierunek, będą­cy istot­nym uzu­pełnie­niem doty­chcza­sowego wyk­sz­tałce­nia.

Pro­ponu­je­my atrak­cyjne spec­jal­noś­ci:

  • Filo­zofia teo­re­ty­cz­na – spec­jal­ność dedykowana osobom chcą­cym spo­jrzeć na złożoność przy­rody i kul­tu­ry z sze­rok­iej filo­zoficznej per­spek­ty­wy. His­to­ria filo­zofii nauczana jest w sposób pozwala­ją­cy zrozu­mieć jej pow­iąza­nia z sze­roko pojętą his­torią kul­tu­ry intelek­tu­al­nej i dostrzec wpływ myśli filo­zoficznej na świat nau­ki, poli­ty­ki czy religii. Dużą wagę przykładamy też do naucza­nia logi­ki, która bezsprzecznie stanowi jeden z fun­da­men­tów filo­zoficznego wyk­sz­tałce­nia i racjon­al­nego obrazu świa­ta.
  • Doradzt­wo i komu­nikac­ja w biz­ne­sie – spec­jal­ność pozwala­ją­ca przełożyć wiedzę z zakre­su filo­zofii prak­ty­cznej na konkretne umiejęt­noś­ci wyko­rzysty­wane w obszarze finan­sów, hand­lu, reklamy czy zarządza­nia zasoba­mi ludzki­mi. Obok przed­miotów teo­re­ty­cznych moż­na znaleźć zaję­cia prak­ty­czne z: psy­chologii, racjon­al­noś­ci eksper­ck­iej i pro­cesów decyzyjnych, reto­ry­ki i negoc­jacji, socjologii, społecznej odpowiedzial­noś­ci biz­ne­su czy wprowadzenia do nauk o orga­ni­za­cji i zarządza­niu.
  • Kul­tu­ry azjaty­ck­ie – unikalna spec­jal­ność pozwala­ją­ca zdobyć wiedzę i kom­pe­tenc­je kul­tur­owe, które wyko­rzys­tać moż­na w tak prestiżowych obszarach dzi­ałal­noś­ci jak: dyplo­mac­ja, tłu­maczenia biz­ne­sowe czy wspar­cie pro­cesów negoc­ja­cyjnych na rynkach azjaty­c­kich. Doskon­ałe uzu­pełnie­nie wiedzy z zakre­su kul­tu­ry chińskiej, indyjskiej i islam­skiej stanow­ią lek­torat języ­ka chińskiego oraz dedykowane trans­la­to­ri­um.

Ścieżki rozwoju

Ofer­u­je­my możli­wość pod­ję­cia edukacji na stu­di­ach uzu­peł­ni­a­ją­cych mag­is­ter­s­kich oraz dok­toranc­kich. Osobom akty­wnym zawodowo stwarza­my per­spek­ty­wy uzyska­nia wyk­sz­tałce­nia filo­zoficznego w ramach prowad­zonych w dogod­nych dla pracu­ją­cych godz­i­nach studiów Filo­zofia 35+. Mamy sze­roką ofer­tę zajęć fakul­taty­wnych umożli­wia­ją­cych kre­owanie indy­wid­u­al­nej ścież­ki roz­wo­ju naukowego, w tym uczest­niczenia w fakul­te­tach dedykowanych innym kierunk­om studiów (np. fakul­te­tach kog­ni­ty­wisty­cznych). Akty­wnie uczest­niczymy w pro­gramie Eras­mus+, który umożli­wia naszym stu­den­tom nawet roczny wyjazd do prestiżowych ośrod­ków w Europie (Bel­gii, Buł­garii, Chorwacji, Danii, Hisz­panii, Niem­czech, Por­tu­galii, Szwecji, Wielkiej Bry­tanii czy Włoszech) oraz pro­gramie MOST umożli­wia­ją­cym stu­diowanie na jed­nym z dwudzi­es­tu pol­s­kich Uni­w­er­sytetów.

Dlaczego u nas

Wydzi­ał dys­ponu­je bogatą bazą dydak­ty­czną (nowoczes­ny­mi sala­mi dydak­ty­czny­mi, aulą kon­fer­en­cyjną, dobrze zaopa­tr­zoną bib­lioteką wydzi­ałową, pra­cow­n­i­a­mi kom­put­erowy­mi oraz spec­jal­isty­czną salą dydak­ty­czną dla osób niepełnosprawnych). Prowadz­imy również stu­dia na kierunk­ach: europeisty­ka, kog­ni­ty­wisty­ka, kreaty­wność społecz­na, socjolo­gia oraz zarządzanie w poli­tykach pub­licznych.

Nasi absol­wen­ci zna­j­du­ją zatrud­nie­nie w insty­tuc­jach kul­tu­ry, urzę­dach, fun­dac­jach i przed­siębiorstwach, są wśród nich spec­jal­iś­ci różnych branż, eksper­ci, menadżerowie i poli­ty­cy.

Trady­c­ja i nowoczes­ność łączą się w Lublin­ie!


Dane telead­resowe
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
fb.com/filozofia.UMCS

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.