Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oferowane przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS studia filozoficzne łączą w swoim programie ideał klasycznego wykształcenia z umiejętnościami pożądanymi na współczesnym rynku pracy. Oprócz przekazywania wiedzy uczymy kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolności analitycznego myślenia, rzeczowego formułowania wypowiedzi oraz skutecznego argumentowania, a więc umiejętności, które stanowią niepodważalny atut niezależnie od obszaru przyszłej aktywności zawodowej.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Tekst uka­zał się w  wer­sji elek­tro­nicz­nej „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 49. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


> arty­kuł sponsorowany

Tego typu stu­dia war­to więc roz­wa­żać nie tyl­ko jako pierw­szy, lecz rów­nież jako dru­gi kie­ru­nek, będą­cy istot­nym uzu­peł­nie­niem dotych­cza­so­we­go wykształcenia.

Pro­po­nu­je­my atrak­cyj­ne specjalności:

  • Filo­zo­fia teo­re­tycz­na – spe­cjal­ność dedy­ko­wa­na oso­bom chcą­cym spoj­rzeć na zło­żo­ność przy­ro­dy i kul­tu­ry z sze­ro­kiej filo­zo­ficz­nej per­spek­ty­wy. Histo­ria filo­zo­fii naucza­na jest w spo­sób pozwa­la­ją­cy zro­zu­mieć jej powią­za­nia z sze­ro­ko poję­tą histo­rią kul­tu­ry inte­lek­tu­al­nej i dostrzec wpływ myśli filo­zo­ficz­nej na świat nauki, poli­ty­ki czy reli­gii. Dużą wagę przy­kła­da­my też do naucza­nia logi­ki, któ­ra bez­sprzecz­nie sta­no­wi jeden z fun­da­men­tów filo­zo­ficz­ne­go wykształ­ce­nia i racjo­nal­ne­go obra­zu świata.
  • Doradz­two i komu­ni­ka­cja w biz­ne­sie – spe­cjal­ność pozwa­la­ją­ca prze­ło­żyć wie­dzę z zakre­su filo­zo­fii prak­tycz­nej na kon­kret­ne umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sty­wa­ne w obsza­rze finan­sów, han­dlu, rekla­my czy zarzą­dza­nia zaso­ba­mi ludz­ki­mi. Obok przed­mio­tów teo­re­tycz­nych moż­na zna­leźć zaję­cia prak­tycz­ne z: psy­cho­lo­gii, racjo­nal­no­ści eks­perc­kiej i pro­ce­sów decy­zyj­nych, reto­ry­ki i nego­cja­cji, socjo­lo­gii, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su czy wpro­wa­dze­nia do nauk o orga­ni­za­cji i zarządzaniu.
  • Kul­tu­ry azja­tyc­kie – uni­kal­na spe­cjal­ność pozwa­la­ją­ca zdo­być wie­dzę i kom­pe­ten­cje kul­tu­ro­we, któ­re wyko­rzy­stać moż­na w tak pre­sti­żo­wych obsza­rach dzia­łal­no­ści jak: dyplo­ma­cja, tłu­ma­cze­nia biz­ne­so­we czy wspar­cie pro­ce­sów nego­cja­cyj­nych na ryn­kach azja­tyc­kich. Dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie wie­dzy z zakre­su kul­tu­ry chiń­skiej, indyj­skiej i islam­skiej sta­no­wią lek­to­rat języ­ka chiń­skie­go oraz dedy­ko­wa­ne translatorium.

Ścieżki rozwoju

Ofe­ru­je­my moż­li­wość pod­ję­cia edu­ka­cji na stu­diach uzu­peł­nia­ją­cych magi­ster­skich oraz dok­to­ranc­kich. Oso­bom aktyw­nym zawo­do­wo stwa­rza­my per­spek­ty­wy uzy­ska­nia wykształ­ce­nia filo­zo­ficz­ne­go w ramach pro­wa­dzo­nych w dogod­nych dla pra­cu­ją­cych godzi­nach stu­diów Filo­zo­fia 35+. Mamy sze­ro­ką ofer­tę zajęć fakul­ta­tyw­nych umoż­li­wia­ją­cych kre­owa­nie indy­wi­du­al­nej ścież­ki roz­wo­ju nauko­we­go, w tym uczest­ni­cze­nia w fakul­te­tach dedy­ko­wa­nych innym kie­run­kom stu­diów (np. fakul­te­tach kogni­ty­wi­stycz­nych). Aktyw­nie uczest­ni­czy­my w pro­gra­mie Era­smus+, któ­ry umoż­li­wia naszym stu­den­tom nawet rocz­ny wyjazd do pre­sti­żo­wych ośrod­ków w Euro­pie (Bel­gii, Buł­ga­rii, Chor­wa­cji, Danii, Hisz­pa­nii, Niem­czech, Por­tu­ga­lii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii czy Wło­szech) oraz pro­gra­mie MOST umoż­li­wia­ją­cym stu­dio­wa­nie na jed­nym z dwu­dzie­stu pol­skich Uniwersytetów.

Dlaczego u nas

Wydział dys­po­nu­je boga­tą bazą dydak­tycz­ną (nowo­cze­sny­mi sala­mi dydak­tycz­ny­mi, aulą kon­fe­ren­cyj­ną, dobrze zaopa­trzo­ną biblio­te­ką wydzia­ło­wą, pra­cow­nia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi oraz spe­cja­li­stycz­ną salą dydak­tycz­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych). Pro­wa­dzi­my rów­nież stu­dia na kie­run­kach: euro­pe­isty­ka, kogni­ty­wi­sty­ka, kre­atyw­ność spo­łecz­na, socjo­lo­gia oraz zarzą­dza­nie w poli­ty­kach publicznych.

Nasi absol­wen­ci znaj­du­ją zatrud­nie­nie w insty­tu­cjach kul­tu­ry, urzę­dach, fun­da­cjach i przed­się­bior­stwach, są wśród nich spe­cja­li­ści róż­nych branż, eks­per­ci, mena­dże­ro­wie i politycy.

Tra­dy­cja i nowo­cze­sność łączą się w Lublinie!


Dane tele­adre­so­we
Pl. Marii Curie-Skło­dow­skiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
fb.com/filozofia.UMCS

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy