Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Filozofii stanowi część Wydziału Humanistycznego UMK, który w 2013 roku został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego prestiżową kategorią A+. Oznacza to, że jesteśmy jedną z najlepszych w kraju instytucji oferujących studia filozoficzne.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 2 (14), s. 45.


> arty­kuł spon­so­ro­wa­ny

Nasz ośro­dek spe­cja­li­zu­je się m.in. w histo­rii filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej, nie­miec­kiej (Insty­tut sta­no­wi naj­waż­niej­szy w Pol­sce ośro­dek badań nad myślą Imma­nu­ela Kan­ta), bry­tyj­skiej, este­ty­ce, filo­zo­fii kul­tu­ry i poli­ty­ki, bada­niach o cha­rak­te­rze aksjo­lo­gicz­no-etycz­nym, w tym z zakre­su bio­ety­ki i filo­zo­fii zła, filo­zo­fii i psy­cho­lo­gii egzy­sten­cjal­nej, filo­zo­fii nauki (meto­do­lo­gia nauk, spo­łecz­ne stu­dia nad nauką i tech­no­lo­gią) oraz filo­zo­fii umy­słu upra­wia­nej w ści­słym powią­za­niu z kogni­ty­wi­sty­ką. Nasi pra­cow­ni­cy są roz­po­zna­wal­ny­mi w Pol­sce i Euro­pie spe­cja­li­sta­mi i sta­no­wią gwa­ran­cję naj­wyż­szej jako­ści kształ­ce­nia. Wie­lu z nich jest lau­re­ata­mi pre­sti­żo­wych sty­pen­diów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych oraz uczest­ni­czy­ło w bada­niach pro­wa­dzo­nych w róż­nych zakąt­kach świa­ta.

W ramach spe­cjal­nie dobra­nej ofer­ty pro­gra­mo­wej nasi stu­den­ci nabie­ra­ją poszu­ki­wa­nych przez pra­co­daw­ców kom­pe­ten­cji takich jak otwar­tość, umie­jęt­ność traf­ne­go for­mu­ło­wa­nia pro­ble­mów, znaj­do­wa­nia nie­ste­re­oty­po­wych roz­wią­zań, wie­lo­stron­ne­go ana­li­zo­wa­nia zło­żo­nych zagad­nień, przed­sta­wia­nia wła­snych opi­nii. Nasi absol­wen­ci znaj­du­ją pra­cę w bran­żach kre­atyw­nych, mediach, insty­tu­cjach kul­tu­ry, oświa­cie. Każ­de­mu stu­den­to­wi ofe­ru­je­my ponad­to inten­syw­ną naukę dwóch języ­ków obcych w zakre­sie wykra­cza­ją­cym poza kla­sycz­ne wyma­ga­nia cer­ty­fi­ka­tów. Kom­pe­ten­cje języ­ko­we stu­den­ci roz­wi­ja­ją w ramach trans­la­to­riów, na któ­rych pod okiem spe­cja­li­stów uczest­ni­cy doko­nu­ją prze­kła­dów kla­sycz­nych tek­stów filo­zo­ficz­nych na język pol­ski. W naszej boga­tej ofer­cie przed­mio­tów znaj­du­ją się rów­nież kur­sy, któ­re mają na celu nauczyć umie­jęt­no­ści przed­sta­wia­nia argu­men­tów i pro­wa­dze­nia dys­ku­sji w języ­kach angiel­skim, nie­miec­kim, fran­cu­skim. Nasz insty­tut sły­nie rów­nież z boga­tej współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej z liczą­cy­mi się ośrod­ka­mi uni­wer­sy­tec­ki­mi z całe­go świa­ta. Do Toru­nia regu­lar­nie przy­jeż­dża­ją z wykła­da­mi naukow­cy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Nie­miec, Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, a nawet Indii. Nasi stu­den­ci mogą ponad­to sko­rzy­stać z nie­zwy­kle roz­bu­do­wa­nej ofer­ty sty­pen­diów zagra­nicz­nych ofe­ro­wa­nych w ramach pro­gra­mu Era­smus+. Daje on moż­li­wość wyjaz­du do więk­szo­ści kra­jów Unii Euro­pej­skiej na jeden bądź dwa seme­stry.

Po przy­ję­ciu na pierw­szy rok stu­diów, jesz­cze przed roz­po­czę­ciem zajęć co roku orga­ni­zu­je­my bez­płat­ny wyjazd inte­gra­cyj­ny do poło­żo­ne­go w malow­ni­czym miej­scu ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go znaj­du­ją­ce­go się na Poje­zie­rzu Brod­nic­kim. Nasi stu­den­ci uczest­ni­czą ponad­to w pra­cy kół nauko­wych, kon­fe­ren­cjach oraz licz­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych orga­ni­zo­wa­nych w mie­ście. Na UMK funk­cjo­nu­je jeden z naj­słyn­niej­szych w Pol­sce klu­bów stu­denc­kich Od Nowa. W pobli­żu Insty­tu­tu Filo­zo­fii znaj­du­je się wie­le restau­ra­cji, kawiar­ni, pubów i dys­ko­tek. Toruń zna­ny jest ponad­to ze swo­jej malow­ni­czej sta­rów­ki, wpi­sa­nej na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Miej­sce naro­dzin Koper­ni­ka jest jed­nym z naj­lep­szych pod wzglę­dem jako­ści życia miast w Pol­sce – w ran­kin­gu miast Dia­gno­zy Spo­łecz­nej 2015 zajął 5 miej­sce. Nie­zwy­kle przy­ja­zna atmos­fe­ra tego miej­sca wraz z wyso­kim stan­dar­dem kształ­ce­nia spra­wia­ją, że Insty­tut Filo­zo­fii UMK jest ide­al­nym miej­scem na pod­ję­cie stu­diów.


Dane tele­adre­so­we
ul. Fosa Sta­ro­miej­ska 1a, 87–100 Toruń
56 611 36 66
filozofia@umk.pl
filozofia.umk.pl
fb.com/filozofia.umk

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy