Filozofia w literaturze

Jacek Wojtysiak: Narnia i filozofia

Co ma wspólnego Narnia z filozofią? Wiele! Wątki filozoficzne w cyklu siedmiu powieści fantasy Opowieści z Narni, napisanych przez Clive'a S. Lewisa w latach 1950–1956, omawia popularnie i zajmująco prof. Jacek Wojtysiak.

R e k l a m a

Wykład wygło­szo­ny w ramach obcho­dów XII Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie pt. „Filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, film”, 18 listo­pa­da 2014 r.

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • nicze­go zaj­mu­ją­ce­go w omó­wie­niu Woj­ty­sia­ka nie widzę. Nuda, facet pró­bu­je wma­wiać, pro­du­ko­wać się i wska­zy­wać na prak­tycz­ność filo­zo­fii, a afek­tem jest argu­ment za jej bez­pro­duk­tyw­no­ścią. Nie każ­dy aka­de­mik nada­je się do popu­la­ry­za­cji.

Reklama

Już w sprze­da­ży w dobrych salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy