Filozofia umysłu Kognitywistyka Opracowania

Jaki wpływ na zdolności poznawcze mają wstrząsy mózgu?

Wstrząśnienia mózgu mogą powodować trwałe i rozległe konsekwencje dla zdolności poznawczych człowieka. Teza ta została przedstawiona na dorocznym spotkaniu Cognitive Neuroscience Society, na którym zaprezentowano wyniki dwóch najnowszych badań. Pisze o tym Sara G. Miller na portalu Livescience.com.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Trwałość zmian w mózgu

Dotych­czas przyj­mo­wa­no, iż wstrzą­śnie­nie mózgu może zna­czą­co wpły­wać na umie­jęt­ność myśle­nia jedy­nie przez kil­ka tygo­dni, jed­nak naj­now­sze bada­nia wyka­zu­ją, że taki wpływ może utrzy­my­wać się nawet do 55 lat.

Naukow­cy prze­ba­da­li dwie gru­py: pierw­sza skła­da­ła się z 43 osób w wie­ku 18–80 lat, dru­gą sta­no­wi­ło 20 stu­den­tów, któ­rych śred­nia wie­ku wyno­si­ła 21 lat. W skład obu grup weszło kil­ka osób, któ­re doświad­czy­ły w prze­szło­ści wstrzą­śnie­nia mózgu. Bada­nie wyka­za­ło, iż nie­za­leż­nie od wie­ku osób oraz cza­su jaki upły­nął od wypad­ku, ci, któ­rzy go doświad­czy­li, osią­gnę­li gor­sze wyni­ki w teście na wizu­al­ną pamięć robo­czą.

Jak opi­su­je Hec­tor Arci­nie­ga z Uni­wer­sy­te­tu w Newa­dzie, w celu prze­te­sto­wa­nia wizu­al­nej pamię­ci robo­czej, bada­nym przez krót­ki czas przed­sta­wia­no obra­zek, po czym poka­zy­wa­no im kolej­ny, a ci musie­li odpo­wie­dzieć czy oba z nich były takie same. Bada­ni, któ­rzy nie ucier­pie­li z powo­du wstrzą­śnie­nia mózgu, śred­nio odpo­wia­da­li bar­dziej pre­cy­zyj­nie niż ci, któ­rzy doświad­czy­li wypad­ku. Ponad­to, wyni­ki poka­za­ły, że wstrzą­śnie­nia mogą mieć dłu­go­trwa­łe skut­ki.

Mniej­sza pre­cy­zyj­ność w testach pamię­ci może wyda­wać się mało zna­czą­ca, jed­nak w przy­pad­ku osób, któ­re dozna­ły wie­lo­krot­nych wstrzą­śnień, skut­ka­mi mogą być trwa­łe upo­śle­dze­nia. Bada­ni z dru­giej gru­py (stu­den­ci) o wie­le spraw­niej dostrze­ga­li te upo­śle­dze­nia niż oso­by z gru­py pierw­szej.

Przy­kła­do­wo, u mło­dej oso­by efek­tem wstrzą­śnie­nia mózgu może być koniecz­ność dłuż­sze­go ucze­nia się do egza­mi­nu, gdyż pro­ces przy­swa­ja­nia wie­dzy będzie prze­bie­gał wol­niej. U osób star­szych takie skut­ki trud­niej zaob­ser­wo­wać z racji natu­ral­ne­go obni­ża­nia się wydaj­no­ści pamię­ci robo­czej zwią­za­nej z wie­kiem.

Deficyty uwagi

W dru­gim bada­niu naukow­cy zaob­ser­wo­wa­li, że wstrzą­śnie­nie wpły­wa na sku­pie­nie uwa­gi. Prze­ba­da­no 31 osób, z cze­go 10 było zdia­gno­zo­wa­nych, a pozo­sta­łe 21 to ci, u któ­rych nie stwier­dzo­no wstrzą­śnie­nia, ale zaob­ser­wo­wa­li oni pew­ne symp­to­my po ude­rze­niu się w gło­wę. Jak twier­dzi Jon Sigur­jons­son z City Col­le­ge w Nowym Jor­ku, wie­le osób nie wie bowiem, jakie są obja­wy wstrzą­śnie­nia mózgu.

W celu zba­da­nia uwa­gi naukow­cy posłu­ży­li się testem MMN, któ­ry mie­rzy aktyw­ność mózgu pod­czas obser­wo­wa­nia miga­ją­cej lite­ry M na ekra­nie. Zakła­da się, że gdy M zamie­nia się w N, powi­nien nastą­pić skok aktyw­no­ści mózgu. O ile u zdro­wych osób zaob­ser­wo­wa­no taki skok, o tyle u tych, któ­re ucier­pia­ły z powo­du wstrzą­śnie­nia, nie wykry­to zmia­ny. Może to ozna­czać, że uraz spo­wo­do­wał obni­że­nie zdol­no­ści uwa­gi. War­to zazna­czyć, iż nie odno­to­wa­no róż­nic mię­dzy gru­pa­mi w przy­pad­ku takich umie­jęt­no­ści, jak pla­no­wa­nie czy sku­pie­nie.

Naukow­cy pla­nu­ją prze­pro­wa­dzić kolej­ne eks­pe­ry­men­ty mają­ce na celu zba­da­nie wpły­wu wstrzą­śnień mózgu na pro­ce­sy myślo­we. Mają tak­że nadzie­ję, że ich bada­nia przy­czy­nią się do stwo­rze­nia testu, któ­ry jed­no­znacz­nie pozwo­li stwier­dzić czy ktoś ucier­piał z powo­du wstrzą­śnie­nia mózgu, czy też nie.

Opra­co­wa­ła: Kata­rzy­na Biel
Redak­cja języ­ko­wa: Kin­ga Peru­żyń­ska

Źró­dło: livescience.com

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy