Wydarzenia

Jubileusz Profesora Jacka Jadackiego

28 marca 2017 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego obchodził święto – tego dnia miał miejsce jubileusz profesora dra hab. Jacka J. Jadackiego. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Redakcja „Filozofuj!” dołącza się do podziękowań składanych dostojnemu Jubilatowi, Autorowi tekstów do naszego magazynu, za dotychczasowy Jego wkład w polską myśl filozoficzną, jej popularyzowanie i upowszechnianie oraz do życzeń jeszcze wielu lat twórczej pracy.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Pro­fe­sor dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki urodz­ił się 11 wrześ­nia 1946 roku w Puchac­zowie koło Lubli­na. Swo­ją naukową kari­erę od młodych lat wiązał z Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim, gdzie ukończył filo­zofię. Pro­fe­sor ma jed­nak na swoim kon­cie także wyk­sz­tałce­nie muzy­czne. Początkowo gry na fortepi­anie uczył się pod czu­jnym okiem ojca, następ­nie ukończył Państ­wową Szkołę Muzy­czną w Ełku i Państ­wową Śred­nią Szkołę Muzy­czną w Olsz­tynie. Mag­is­teri­um z tego instru­men­tu otrzy­mał ukończy­wszy Państ­wową Wyższą Szkołę Muzy­czną w Warsza­w­ie.

W swo­jej filo­zoficznej dzi­ałal­noś­ci uwzględ­nia głównie semi­o­tykę log­iczną i metodologię, ontologię i epis­te­mologię oraz his­torię filo­zofii pol­skiej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej (o jej fenome­nie może­cie przeczy­tać tutaj). W swoim pokaźnym dorobku pub­likacji książkowych ma takie pozy­c­je jak Ori­en­tac­je i dok­tryny filo­zoficzne. Z dziejów myśli pol­skiej czy Spór o granice poz­na­nia. Pro­le­gom­e­na do epis­te­mologii. W pier­wszej z tych pozy­cji pro­fe­sor Jadac­ki przed­staw­ia zarys epok filo­zofii pol­skiej oraz zaj­mu­je się obsz­ernie omówie­niem twór­c­zoś­ci głównych jej przed­staw­icieli.

Wszys­t­kich, którzy nie mieli jeszcze kon­tak­tu z pub­likac­ja­mi pro­fe­so­ra Jac­ka Jadack­iego, zachę­camy do nadro­bi­enia zaległoś­ci, nato­mi­ast panu pro­fe­sorowi życzymy kole­jnych sukcesów i dzięku­je­my za doty­chcza­sowy wkład w pol­ską myśl filo­zoficzną.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Fot. Wydawnict­wo Naukowe Sem­per

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy