Patronaty Wydarzenia

Kamień filozoficzny na Dzień Filozofii

Już bardzo niedługo, bo 16 listopada, przypada Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji Szkoły Paderewski i Dom Słów w organizują w tym dniu w Lublinie wyjątkowy cykl spotkań poświęcony filozoficznemu namysłowi nad światem. Magazyn „Filozofuj!” objął to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, czym jest kamień filo­zo­ficz­ny? W koń­cu Lapis phi­lo­pho­rum to przed­miot, któ­ry przez wie­ki sym­bo­li­zo­wał naj­więk­sze pra­gnie­nia czło­wie­ka – czy to moż­li­wość zmia­ny meta­lu nie­szla­chet­ne­go w zło­to, czy też zapew­nie­nia nie­spo­ty­ka­nej dłu­go­wiecz­no­ści. Kamień filo­zo­ficz­ny postrze­ga­ny był tak­że jako sekret­na for­mu­ła. Mia­ła to być  zasa­da, według któ­rej zor­ga­ni­zo­wa­ny jest świat, a więc  mogła zapew­nić nie­ogra­ni­czo­ną wła­dzę temu, któ­ry ją poznał.

Posłu­chać roz­wa­żań i wziąć udział w dys­ku­sji na ten temat będzie moż­na już w trze­ci czwar­tek listo­pa­da (16.11.17), ponie­waż wte­dy to Szko­ły Pade­rew­ski i Dom Słów zapra­sza­ją na kolej­ne obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii, któ­rych tego­rocz­ną myślą prze­wod­nią jest wła­śnie Lapis Phi­lo­so­pho­rum. O co dokład­nie cho­dzi? Będzie to cykl spo­tkań i warsz­ta­tów, któ­re będą poświę­co­ne filo­zo­ficz­ne­mu namy­sło­wi nad świa­tem. Uczest­ni­cy wspól­nie z orga­ni­za­to­ra­mi będą mie­li oka­zję do zasta­no­wie­nia się nad aktu­al­no­ścią for­mu­ły kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Jak może­my prze­czy­tać w opi­sie wyda­rze­nia: „przed nami cykl spo­tkań i warsz­ta­tów poświę­co­nych filo­zo­ficz­ne­mu namy­sło­wi nad świa­tem. Wspól­nie zasta­no­wi­my się, czy legen­dar­na for­mu­ła kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go jest pocią­ga­ją­ca dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Co chcie­li­by­śmy odmie­nić w naszym życiu, w jakie recep­ty na szczę­ście wie­rzy­my?”.

Tego­rocz­ny pro­gram przed­się­wzię­cia będzie się skła­dał z dwóch czę­ści, czy­li gry miej­skiej oraz cyklu warsz­ta­tów. Fabu­lar­na gra miej­ska prze­zna­czo­na jest dla uczniów IV-V szko­ły pod­sta­wo­wej oraz III gim­na­zjum. Opar­ta będzie na róż­ne­go rodza­ju kon­cep­cjach filo­zo­ficz­nych, któ­re razem łączy idea czte­rech żywio­łów. Dzię­ki temu jej uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję poznać bar­dzo waż­ne ele­men­ty histo­rii filo­zo­fii, ale tak­że i będą mogli zmie­rzyć się z prze­ciw­no­ścia­mi sto­ją­cy­mi na dro­dze do zdo­by­cia skar­bu, o któ­rym wszy­scy marzą, a któ­ry jest wspo­mi­na­nym, głów­nym tema­tem obcho­dów.
Zgło­sze­nia do gry trwa­ją na stro­nie orga­ni­za­to­rów do dzi­siaj, czy­li do 13 listo­pa­da.

Z kolei cykl warsz­ta­to­wy został zapla­no­wa­ny z myślą o przed­sta­wi­cie­lach prak­tycz­nie każ­dej gru­py wie­ko­wej, od uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej, przez liceum, aż po stu­den­tów i oso­by doro­słe. W jego ramach odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty „Filo­zo­ficz­ne Typo­du­chy”, „Kre­atyw­ne Pisa­nie”, czy też „Cór­ki Filo­zo­fii. Alche­mia i jej młod­sza sio­stra Che­mia”. Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­nie też wyjąt­ko­we spo­tka­nie w ramach Sokra­tes Cafe.

Wię­cej infor­ma­cji, pro­gram wyda­rzeń oraz for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na stro­nie orga­ni­za­to­ra:

Zobacz wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Spot pro­mu­ją­cy wyda­rze­nie:

 

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy