Aktualności Wywiady

Każdy człowiek jest dla mnie filozofem

Filozofia jest dla każdego – to powtarzaliśmy już wiele razy. Jednak nie dotarła ona jeszcze do wszystkich ludzi i wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie jej popularyzacji. Osobą zasługującą na miano popularyzatora jest Damian Nowak, na portalu YouTube znany jako Światły. W wywiadzie dla „Filozofuj!” opowiedział o swoich początkach przygody z filozofią, swojej działalności w Internecie i postrzeganiu filozofii w dzisiejszym świecie.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Jak filo­zo­fia poja­wi­ła się w Two­im życiu? 

Od kie­dy pamię­tam, filo­zo­fia obec­na była w moim życiu w posta­ci nie­co­dzien­nych pytań zada­wa­nych moim przy­ja­cio­łom. Oczy­wi­ście nie wie­dzia­łem wte­dy, że filo­zo­fu­ję. Sądzę, że praw­dzi­wa potrze­ba sta­wia­nia sobie fun­da­men­tal­nych pytań oraz poszu­ki­wa­nia mądro­ści naro­dzi­ła się we mnie w liceum, kie­dy słu­cha­łem punk-roc­ka i szcze­gól­nie waż­ny był dla mnie temat wol­no­ści, rów­no­ści i sen­su życia.

Na stu­diach peda­go­gicz­nych mia­łem pierw­szy kon­takt z filo­zo­fią jako nauką, nie mając jesz­cze poję­cia, że kie­dy­kol­wiek będę ją stu­dio­wał. Jed­nak po pierw­szym roku peda­go­gi­ki pyta­nia zaczę­ły się mno­żyć, więc zaczą­łem stu­dio­wać filo­zo­fię jako dru­gi kie­ru­nek. Po kil­ku tygo­dniach wie­dzia­łem, że nie będzie już odwro­tu. Wykła­dow­cy na kie­run­ku filo­zo­fii zaszcze­pi­li we mnie ideę stu­dio­wa­nia dla sie­bie, a nie dla tzw. „papier­ka”. Muszę przy­znać, że pod­czas dwóch pierw­szych lat doko­nał się we mnie prze­łom doty­czą­cy myśle­nia o sobie i o świe­cie. Myślę, że bar­dzo przy­czy­nił się do nie­go Michał Płó­cien­nik, nauczy­ciel aka­de­mic­ki i opie­kun nasze­go Koła Nauko­we­go Filo­zo­fów AJD. To współ­cze­sny Sokra­tes, któ­ry zara­ża stu­den­tów pasją do kró­lo­wej mądro­ści. Myślę, że jego misja i zapał zna­czą­co wpły­nę­ły na zaostrze­nie moje­go filo­zo­ficz­ne­go apetytu.

Jakie nur­ty filo­zo­ficz­ne naj­bar­dziej Cię interesują?

Na począt­ku naj­bar­dziej pocią­gał mnie pla­to­nizm i zwią­za­ne z nim idee. Nie­sa­mo­wi­te dla mnie było to, że ist­nie­ją dosko­na­łe for­my rze­czy, np. wiecz­ne, nie­ska­zi­tel­ne dobro lub pięk­no. Jed­nak póź­niej pozna­łem myśl Fry­de­ry­ka Nie­tz­sche­go, któ­ra spro­wa­dzi­ła mnie z nie­ba na zie­mię i prze­peł­ni­ła zdro­wym scep­ty­cy­zmem oraz zain­te­re­so­wa­ła ide­ałem nad­czło­wie­ka. Sądzę, że naj­więk­szy wpływ na mnie miał i wciąż ma wła­śnie ten filozof.

Wyobraź sobie ide­al­ny, według Cie­bie, świat. Jakie miej­sce w nim zaj­mo­wa­ła­by filozofia?

Przy­znam szcze­rze, że polu­bi­łem świat w któ­rym żyje­my i mimo wie­lu wad bywa on cał­kiem atrak­cyj­ny. Jestem zwo­len­ni­kiem dosko­na­le­nia tego, co mamy. Chciał­bym, aby na całym świe­cie filo­zo­fia była obec­na w szko­łach od eta­pu przed­szko­la aż do stu­diów. Dzie­ci mają natu­ral­ną skłon­ność do filo­zo­fo­wa­nia i było­by wspa­nia­le, gdy­by mia­ły moż­li­wość roz­wi­jać swo­je pre­dys­po­zy­cje wła­śnie w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych. Myślę, że naj­le­piej było­by, gdy­by filo­zo­fia była naucza­na pro­ble­mo­wo w szko­łach pod­sta­wo­wych, zaś w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych sys­te­ma­tycz­nie. Wie­rzę, że docze­kam dnia,w któ­rym taka uto­pij­na refor­ma edu­ka­cji zosta­nie wprowadzona.

Jaka jest Two­ja defi­ni­cja filo­zo­fa? Czy jest to miło­śnik mądro­ści, któ­re­go cie­ka­wi świat i snu­je głę­bo­kie roz­wa­ża­nia w codzien­nym życiu, czy oso­ba zaj­mu­ją­ca się filo­zo­fią zawodowo? 

Każ­dy czło­wiek jest dla mnie filo­zo­fem. Jestem prze­ko­na­ny, że nie ma oso­by na świe­cie, któ­ra cho­ciaż raz w życiu nie zasta­na­wia­ła się nad tym: Kim jest? Jak żyć? Skąd pocho­dzi? Dokąd zmie­rza? Myślę, że każ­dy choć raz w życiu zadał sobie te lub inne pyta­nia filo­zo­ficz­ne. Uwa­żam, że nie­któ­rym zawo­do­wym filo­zo­fom filo­zo­fu­je się o wie­le trud­niej, niż zwy­kłym ludziom, ponie­waż ogra­ni­cza­ją oni sobie pole widze­nia sztyw­ny­mi regu­ła­mi i kate­go­ria­mi myśle­nia. Są to jed­nak tyl­ko moje subiek­tyw­ne spostrzeżenia.

Myślę, że w codzien­nym życiu filo­zo­fia może być uży­tecz­na szcze­gól­nie w wycho­wa­niu dzie­ci. Jak już wspo­mnia­łem, dzie­ci mają natu­ral­ną skłon­ność do filo­zo­fo­wa­nia, więc filo­zo­fu­ją­cy rodzi­ce mogą zna­czą­co przy­spie­szyć roz­wój swo­ich pociech. Poza tym nie­rzad­ko roz­mo­wy dzie­ci z rodzi­ca­mi ogra­ni­cza się głów­nie do wyda­wa­nia komend. Przy­czyn takie­go sta­nu rze­czy jest pew­nie wie­le, ale myślę, że głów­nym pro­ble­mem jest brak wspól­nych tema­tów. Uwa­żam, że lekar­stwem na ten brak może być filo­zo­fia, któ­ra jest skarb­ni­cą cie­ka­wych, uni­wer­sal­nych i waż­nych pro­ble­mów, któ­re mogą być punk­tem wyj­ścia do roz­wi­ja­nia rela­cji z dzieckiem.

Jak wpa­dłeś na pomysł pro­pa­go­wa­nia filo­zo­fii przez YouTu­be? Jaki jest odzew widzów?

Myślę, że naj­sil­niej­szym bodź­cem do stwo­rze­nia kana­łu był brak zro­zu­mie­nia filo­zo­fii przez zna­jo­mych z innych kie­run­ków stu­diów. Mie­li oni kurs filo­zo­fii na swo­ich stu­diach, ale bar­dzo czę­sto pra­wie nic z nie­go nie rozu­mie­li i bez namy­słu wyku­wa­li fak­ty na pamięć. Począt­ko­wo chcia­łem w cie­ka­wy spo­sób przed­sta­wić histo­rię filo­zo­fii, póź­niej jed­nak zaczą­łem eks­pe­ry­men­to­wać z róż­ny­mi for­ma­mi i cią­gle szu­kam takiej, w któ­rej czuł­bym się dobrze i któ­ra była­by naj­cie­kaw­sza dla widzów.

Myślę, że moje fil­my wywo­łu­ją pozy­tyw­ne reak­cje. Od pew­ne­go cza­su szcze­gól­nie zale­ży mi na nawią­za­niu bez­po­śred­niej rela­cji z widza­mi i oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi filo­zo­fią, dla­te­go dużo cza­su poświę­cam gru­pie na Face­bo­oku Sza­now­ni Miło­śni­cy Mądro­ści”. Obec­nie jest nas tam ponad trzy­stu. Moim celem jest stwo­rze­nie wir­tu­al­nej szko­ły filo­zo­ficz­nej dla osób chcą­cych roz­ma­wiać o waż­nych dla sie­bie spra­wach. Była­by to spo­łecz­ność ludzi zafa­scy­no­wa­nych myśle­niem i roz­wo­jem, bo jestem prze­ko­na­ny, że odpo­wied­nie pyta­nia filo­zo­ficz­ne są w sta­nie wpły­nąć pozy­tyw­nie na nasze życie.

Czy uwa­żasz, że taki­mi środ­ka­mi jak Twój kanał czy „Filo­zo­fuj!” moż­na zachę­cić ludzi nie­zwią­za­nych z filo­zo­fią do zain­te­re­so­wa­niem się nią, czy są to jedy­nie media dla ist­nie­ją­cych już miło­śni­ków filozofii?

W naszych cza­sach tyl­ko za pomo­cą takich mediów filo­zo­fia może prze­trwać. Dzi­siaj ludzi coraz trud­niej jest zachę­cić do czy­ta­nia wyma­ga­ją­cych ksią­żek. Oprócz tego od kil­ku lat w mediach panu­je moda na „psy­cho­lo­gię” i „coaching”. Myślę, że ten feno­men wyni­ka z przy­stęp­nej pre­zen­ta­cji naj­cie­kaw­szych badań i prak­tycz­nych infor­ma­cji tych nauk spo­łecz­nych. Z całą pew­no­ścią filo­zo­fia może pochwa­lić się rów­nie fascy­nu­ją­cy­mi cie­ka­wost­ka­mi i spostrzeżeniami. 

Nie każ­dy „miło­śnik mądro­ści” jest spe­cja­li­stą we wszyst­kich kie­run­kach filo­zo­ficz­nych i poprzez takie media jak „Filo­zo­fuj!” oraz kanał Świa­tły może odświe­żać swo­ją wie­dzę. Sądzę, że wie­le pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych moż­na szyb­ciej pojąć dzię­ki przy­stęp­nym i wizu­al­nym przy­kła­dom. Dla mnie, od kie­dy się­gam pamię­cią, fil­my psy­cho­lo­gicz­ne były impul­sem do myśle­nia i sta­wia­nia sobie waż­nych filo­zo­ficz­nych pytań.

Obser­wu­jąc feno­men plat­for­my YouTu­be zauwa­ży­łem, że wie­lu twór­ców poru­sza bar­dzo waż­ne dla każ­de­go czło­wie­ka pro­ble­my, a ich widow­nia to w więk­szo­ści dzie­ci i nasto­lat­ko­wie. Jeśli więc filo­zo­fia chce żyć w świa­do­mo­ści mło­dych poko­leń, to musi otwo­rzyć się na nowe media.

Kanał „Świa­tły” na YouTube

Roz­ma­wia­ła: Lena Parac­ka

Zdję­cie: Damian Nowak

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy