Konferencje Patronaty

Oblicza interdyscyplinarności – konferencja w Częstochowie

Dlaczego badania nad jakimś problemem podejmowane wspólnie przez specjalistów z wielu dyscyplin naukowych są obecnie zjawiskiem coraz częstszym? Czy nie łamie się w ten sposób rygorów metodologicznych każdej z tych dyscyplin? Co się zyskuje dzięki takiej współpracy? Te i pokrewne problemy będą przedmiotem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza interdyscyplinarności”, organizowanej przez Koło Naukowe Filozofów AJD w dniach 20–21 kwietnia 2017 r. na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Celem kon­fe­ren­cji jest wspól­na dys­ku­sja repre­zen­tan­tów róż­nych nauk, któ­rzy w swo­jej pra­cy badaw­czej podej­mu­ją takie zagad­nie­nia jak czło­wiek, kul­tu­ra, wszech­świat. Orga­ni­za­to­rom przy­świe­ca hasło inter­dy­scy­pli­nar­no­ści nauko­wej, o któ­rej pisał Richard Rorty: 

Im więk­sza jest inte­rak­cja filo­zo­fii z inny­mi ludz­ki­mi dzia­ła­nia­mi (nie tyl­ko z przy­ro­do­znaw­stwem, lecz tak­że ze sztu­ką, lite­ra­tu­rą, reli­gią i poli­ty­ką), tym waż­niej­sza sta­je się filo­zo­fia dla poli­ty­ki kul­tu­ral­nej, a w kon­se­kwen­cji – uży­tecz­niej­sza. Im bar­dziej dąży do auto­no­mii, na tym mniej­szą zasłu­gu­je uwagę.

Współ­cze­śnie coraz czę­ściej w róż­nych dzie­dzi­nach nauki obser­wu­je­my zja­wi­sko badań inter­dy­scy­pli­nar­nych. Praw­do­po­dob­nie dal­szy postęp zarów­no nauk szcze­gó­ło­wych, jak i filo­zo­fii będzie prze­bie­gał w tym kierunku. 

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom, śro­do­wi­sko filo­zo­fów zapra­sza bada­czy róż­nych dys­cy­plin nauko­wych z Pol­ski i zagra­ni­cy, któ­rym nie­ob­ca jest inter­dy­scy­pli­nar­na pra­ca badaw­cza do udzia­łu w kon­fe­ren­cji. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją zarów­no filo­zo­fów, jak i repre­zen­tan­tów innych nauk zain­te­re­so­wa­nych reflek­sją filozoficzną. 

Opra­co­wał: Damian Nowak
Gra­fi­ka: Orga­ni­za­to­rzy


Aka­de­mia im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie
20–21 kwiet­nia 2017
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy