Filozofia dla dzieci Konkursy

Konkurs „Dzieci filozofują” 2017

14 lutego wystartowała kolejna edycja konkursu „Dzieci filozofują”. Konkurs mający na celu propagowanie edukacji filozoficznej oraz etycznej, organizowany przez Stowarzyszenie Aqueduct, Szkołę Podstawową nr 267 w Warszawie i Wydawnictwo Muchomor, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zdol­ność do samo­dziel­ne­go myśle­nia powin­na sta­no­wić jeden z głów­nych celów współ­cze­snej edu­ka­cji. Cho­ciaż­by z tego powo­du sze­ro­ko poję­tym zada­niem kon­kur­su jest wła­śnie roz­wi­ja­nie tego typu umie­jęt­no­ści u naj­młod­szych oraz pro­mo­wa­nie lek­cji filo­zo­fii i ety­ki w pol­skich szkołach.

W celach kon­kur­so­wych mło­dzi filo­zo­fo­wie zosta­li podzie­le­ni na dwie gru­py wie­ko­we. W obu przy­pad­kach pra­ce kon­kur­so­we nale­ży dostar­czyć do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 267 w War­sza­wie (ul. Bra­ci Zału­skich 1, 01–773, koniecz­nie z dopi­skiem „Kon­kurs Filo­zo­ficz­ny”) do dnia 21 kwiet­nia. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 6 maja.

Pierw­sza kate­go­ria wie­ko­wa, obej­mu­ją­ca dzie­ci z klas 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej, będzie star­to­wa­ła w kon­ku­ren­cji „Baj­ki Filo­zo­ficz­ne”. W tym przy­pad­ki celem uczest­ni­ków jest nama­lo­wa­nie wła­snej ilu­stra­cji do filo­zo­ficz­nej baj­ki, wraz z zamiesz­cze­niem na niej mora­łu lub krót­kiej reflek­sji. Pra­ca uczest­ni­ka ma obra­zo­wać samo­dziel­ny pro­ces myślo­wy doty­czą­cy inter­pre­ta­cji ukry­tej w tek­ście mądro­ści. Przy­kła­do­wo, myśli­cie, że baj­ka „Nowe sza­ty cesa­rza” to opo­wieść o tym dla­cze­go dzie­ci są mądrzej­sze od doro­słych, a może raczej o tym, by nie zwra­cać takiej uwa­gi na wygląd? Celem tej kon­ku­ren­cji jest odkry­cie jaki sens dzie­ci odkry­wa­ją w baj­kach. Zachę­ca­jąc je do wła­snej reflek­sji, orga­ni­za­to­rzy chcą obu­dzić w naj­młod­szych uczniach umi­ło­wa­nie mądrości.

Dru­ga kate­go­ria wie­ko­wa to „Opo­wie­ści filo­zo­ficz­ne”, prze­zna­czo­na dla uczniów klas 4–6 szkół pod­sta­wo­wych. Celem jest tu stwo­rze­nie wła­snej opo­wie­ści w for­mie opo­wia­da­nia lite­rac­kie­go, komik­su lub fil­mu. Kon­kurs ma zachę­cić star­szych uczniów, rów­nie cie­ka­wych świa­ta co ich młod­si kole­dzy, do podzie­le­nie się z inny­mi swo­ją wła­sną twór­czo­ścią oraz reflek­sją. W tego­rocz­nej edy­cji hasłem tej kate­go­rii jest „Zare­kla­muj dobro”. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „w naszym świe­cie czę­sto pro­mu­je się rze­czy, któ­re wca­le nie są takie dobre: przed­mio­ty, któ­re w bied­nych kra­jach wypro­du­ko­wa­no za gro­sze, nie­zdro­we jedze­nie, używ­ki. Może czas powie­dzieć dość! I zare­kla­mo­wać coś, co napraw­dę jest war­to­ścio­we. A cóż jest wię­cej war­te od war­to­ści? Zamiast rze­czy złych pro­muj­my spra­wie­dli­wość, pięk­no, tole­ran­cję, miłość, przy­jaźń, mądrość. Zachę­ca­my by ucznio­wie sami zasta­no­wi­li się, co według nich jest napraw­dę war­te zareklamowania”.


Regu­la­min konkursu


Szko­ła  Pod­sta­wo­wa nr  267  im.  Juliu­sza  Sło­wac­kie­go  w  War­sza­wie, ul. Bra­ci Zału­skich 1, 01–773 Warszawa

14.02–21.04.2017

Link do pro­fi­lu wyda­rze­nia na Facebooku

Link do stro­ny wydarzenia


Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy