Zadania

Zadanie #18: Redakcja i korekta tekstów

Poszukujemy osób do działu korekty! Dołączcie do Załogi F i twórzcie z nami dzieło popularyzacji filozofii!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Dział: korek­ta – koor­dy­na­tor: Mał­go­rza­ta Szostak.

Typ zada­nia: korek­ta języ­ko­wa tek­stów do ser­wi­su www i do czasopisma.

Zakres obo­wiąz­ków: spraw­dza­nie tek­stów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię o obję­to­ści śred­nio 6 tys. zna­ków (cza­sem mniej, cza­sem więcej).

Wyma­ga­ne kom­pe­ten­cje: bie­gła zna­jo­mość zasad pisow­ni i reda­go­wa­nia tek­stów, naj­le­piej stu­dia polo­ni­stycz­ne (spe­cjal­ność edy­tor­ska), filo­zo­ficz­ne lub dzien­ni­kar­skie; ogól­ne roze­zna­nie w sty­lu arty­ku­łów popu­la­ry­zu­ją­cych filozofię.

Wyma­ga­ne cechy: ter­mi­no­wość i sumien­ność (infor­mo­wa­nie o swo­jej dys­po­zy­cyj­no­ści lub jej braku).

Obec­ne zapo­trze­bo­wa­nie: śred­nie.

Koor­dy­na­tor wolon­ta­ria­tu: Bar­tosz Kur­kow­ski, e-mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu

Powrót do listy działów >

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy