Kluby „Filozofuj!” Poznań

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na piątą debatę Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu. 9 marca, w czwartek, o godz. 18.00 w Centrum Kultury Amarant dyskutować będą: dr Cezary Kościelniak (UAM) i prof. Roman Kubicki (UAM). Tym razem debata dotyczyć będzie kultury. Zastanowimy się nad tym, czym ona jest i jakie są jej relacje z filozofią, a także nad tym, czy kultury można oceniać i czy jest możliwy między nimi dialog. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Ama­rant za udo­stęp­nie­nie sali.

logo2

 

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

dr Ceza­ry Kościelniak

Filo­zof, adiunkt w Insty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM,
współ­pra­cow­nik maga­zy­nu Plus Minus i Pres­sji. Ostat­nio opu­bli­ko­wał “Frun­ze w mecze­cie” (2016) oraz “Uni­wer­sy­tet, roz­wój, kul­tu­ra” (2016).

 

Prof. Roman Kubicki

Filo­zof, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM, wykła­da rów­nież na UAP.
W szcze­gól­no­ści inte­re­su­je się este­ty­ką, filo­zo­fią współ­cze­sną, filo­zo­fią kul­tu­ry i filo­zo­fią spo­łecz­no-poli­tycz­ną. Opu­bli­ko­wał  mię­dzy inny­mi “Zmierzch sztu­ki. Naro­dzi­ny pono­wo­cze­snej jed­nost­ki?” (1995) oraz “Egzy­sten­cjal­ne kon­tek­sty dzie­ła sztu­ki. Stu­dium z pogra­ni­cza este­ty­ki i filo­zo­fii kul­tu­ry” (2013).

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Karo­li­na Jan­kow­ska i Sta­ni­sław Korzeb

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Bar­tosz Kur­kow­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Bar­tek Dobies, Ola Kacz­ma­rek, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Maty­ja, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka i Ada Tomczak.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania:

  1. Czym jest kul­tu­ra, co jest w niej naj­waż­niej­sze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
  2. Co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii a co filo­zo­fia czer­pie z kultury?
  3. Czy ist­nie­ją war­to­ści uni­wer­sal­ne – wspól­ne dla wszyst­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­niać i czy moż­li­wy jest mię­dzy nimi dialog?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

09 mar­ca, godz. 18.00

Cen­trum Ama­rant, ul. Sło­wac­kie­go 19, PoznańWspół­or­ga­ni­za­tor

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Part­ner

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

Patro­ni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Wyda­rze­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta Poznań.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy