Audycje Popularyzacja Radio

Zagadka tożsamości i Meandry percepcji w Radiu Lublin

Czwartkowa audycja „Cisza w eterze” poświęcona będzie poprzedniemu i aktualnemu numerowi „Filozofuj!”, czyli kwestiom tożsamości osobowej i percepcji. Na falach Radia Lublin popularyzować filozofię będą eksperci akademiccy, redaktorzy naszego magazynu oraz jego młodzi czytelnicy. Zachęcamy do słuchania również online.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

25 maja o godz. 23.oo włącz Radio Lublin, możesz słu­chać na 102,2 fm lub onli­ne > tutaj. W audy­cji red. Łuka­sza Kubia­ka gościć będą: prof. Marek Het­mań­ski, dr Piotr Lip­ski oraz mgr Jacek Jaroc­ki – nasz redak­cyj­ny kole­ga, a tak­że mło­da czy­tel­nicz­ka nasze­go maga­zy­nu, lice­alist­ka – Wero­ni­ka Kun­ce­wicz. Tema­ty prze­wod­nie audy­cji kon­cen­tru­ją się wokół dwóch ostat­nich nume­rów „Filo­zo­fuj!”: Zagad­ka toż­sa­mo­ści oraz Mean­dry per­cep­cji.

Chcesz się dowie­dzieć, czym jest toż­sa­mość i per­cep­cja? Dzię­ki cze­mu jeste­śmy tymi samy­mi oso­ba­mi, mimo zmian, jakim pod­le­ga­my? Jak dzia­ła­ją nasze zmy­sły? Któ­ry z nich jest naj­bar­dziej pod­sta­wo­wy? Czy świat jest wła­śnie taki, jakim go postrze­ga­my? A może per­cep­cja ma coś z halu­cy­na­cji? Czy może­my postrze­gać wła­sno­ści takie, jak czas bądź war­to­ści este­tycz­ne lub moral­ne? Jeśli chcesz poznać odpo­wiedź na te pyta­nia, to po pro­stu włącz radio i słuchaj 🙂

Audycję można odsłuchać > tutaj.


 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy