Patronaty Wykłady

Medytacje filozoficzne w Łazienkach Królewskich

Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zapraszają wszystkich zainteresowanych na wiosenne spotkania z cyklu „Nowe medytacje filozoficzne”. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Temat tego­rocz­nych spo­tkań to „Filo­zo­fia-poli­ty­ka-wspól­no­ta”, co kore­spon­du­je z IV edy­cją kon­kur­su na esej filo­zo­ficz­ny o Nagro­dę im. Bar­ba­ry Skar­gi „Pomy­śleć wspól­no­tę”. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Cho­dzi, mówiąc naj­kró­cej i naj­pro­ściej, o napię­cie pomię­dzy moż­li­wie pre­cyzyjnym, być może kry­tycz­nym, ale jed­nak opi­sem zasta­nej rze­czy­wi­sto­ści a ewen­tu­al­nym pro­jek­tem świa­ta mają­ce­go czy to dopie­ro nadejść, czy słu­żyć za wzo­rzec lub jako regu­la­tyw­na idea dla podej­mo­wa­nej każ­do­ra­zo­wo aktyw­no­ści i reflek­sji. Wbrew pozo­rom – i tego mię­dzy inny­mi uczą nagro­dzo­ne ese­je, któ­rym poświę­co­ny jest tego­rocz­ny cykl – nie­po­dob­na tu doko­nać w peł­ni jed­no­znacz­ne­go wyboru”.

Naj­bliż­sze spo­tka­nie z cyklu odbę­dzie się 30 mar­ca 2017 i będzie doty­czy­ło fina­ło­we­go ese­ju Krzysz­to­fa Pace­wi­cza pt.: „Fluks. Wspól­no­ta pły­nów ustro­jo­wych”. Jak pod­kre­śla sam autor, publi­cy­sta i dok­to­rant na wydzia­le „Artes Libe­ra­les” Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: „Fluks to krzyk cał­ko­wi­cie wyste­ry­li­zo­wa­ne­go nowo­cze­sne­go pod­mio­tu, odizolo­wanego od świa­ta zewnętrz­ne­go i nie­ustan­nie oba­wia­ją­ce­go się zaka­że­nia obcą mate­rią. Fluks to pro­test suche­go cia­ła, któ­re z powo­du nad­mier­nej higie­ny cier­pi na cią­głe aler­gie i cho­ro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne. Fluks to hymn na cześć prze­łamującego gra­ni­ce ciał poli­tycz­nych i ciał indy­wi­du­al­nych prze­pły­wu pły­nów ustro­jo­wych. Fluks to ćwi­cze­nie z myśle­nia wspól­no­ty mate­rial­nej, lep­kiej i płyn­nej”. W spo­tka­niu wezmą udział tak­że prof. Mag­da­le­na Śro­da oraz dr Joan­na Bednarek.

Pierw­szy cykl medy­ta­cji filo­zo­ficz­nych odby­wał się z ini­cja­ty­wy prof. Ceza­re­go Wodziń­skie­go w latach 2013–2015. Wów­czas skła­dy się na nie­go wykła­dy wybit­nych pol­skich i ukra­iń­skich inte­lek­tu­ali­stów. „Nowe medy­ta­cje filo­zo­ficz­ne” chcą kon­ty­nu­ować tę tra­dy­cję, orga­ni­zu­jąc deba­ty w wyjąt­ko­wych warun­kach Łazie­nek Królewskich.

Pełny program spotkań w ramach „Nowych medytacji filozoficznych”:

  • 9 mar­ca 2017 – dr hab. Michał Herer (lau­re­at IV edy­cji Kon­kur­su) – „Pochwa­ła przyjaźni”
  • 30 mar­ca 2017 – Krzysz­tof Pace­wicz (fina­li­sta IV edy­cji Kon­kur­su) – „ Fluks. Wspól­no­ta Pły­nów Ustrojowych”
  • 6 kwiet­nia 2017 – dr Michał Krzy­kaw­ski – „Inne i wspól­ne. Trzy­dzie­ści pięć lat fran­cu­skiej filozofii”
  • 27 kwiet­nia 2017 – dr Joan­na Bed­na­rek – „Życie, któ­re mówi. Nowo­cze­sna wspól­no­ta i zwierzęta”
  • 18 maja – dr Jacek Dobro­wol­ski – „Nie­wol­ni­cy i pano­wie. Sześć i pół ese­ju z antro­po­lo­gii i filo­zo­fii spo­łecz­nej świa­ta nowoczesnego”

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski


Łazien­ki Kró­lew­skie w Warszawie
9 marca–18 maja 2017
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy