Aktualności Dyskusje Filozofia w szkole Konkursy

Młodzi debatują w Gdyni

Młodzi debatują
IX i VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni wspólnie organizują konkurs edukacyjny skierowany do uczniów gdyńskich gimnazjów. „Młodzi debatują” to międzyszkolna inicjatywa, której podstawowym celem jest kształtowanie u młodych ludzi umiejętności prowadzenia debaty. Inicjatywa wspierana przez „Filozofuj!”, patrona medialnego wydarzenia.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Poprzez uczest­nict­wo w pro­jek­cie uczniowie gim­nazjów będą mieli znakomitą okazję do posz­erzenia swo­jej wiedzy z zakre­su his­torii, ety­ki oraz wiedzy o społeczeńst­wie, ale także nauczą się jak właś­ci­wie prze­maw­iać, prowadz­ić argu­men­tację oraz bronić swo­jego stanowiska. Poza tym konkurs to świet­na okaz­ja do inte­gracji młodych ludzi z różnych poziomów eduka­cyjnych, ponieważ każ­da z gim­naz­jal­nych drużyn będzie miała  swo­jego liceal­nego men­to­ra, osobę już doświad­c­zoną w deba­towa­niu.

10 lutego w IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym odbyło się szkole­nie dla wszys­t­kich uczest­ników tegorocznego pro­jek­tu. Obe­j­mowało ono przede wszys­tkim kwest­ie związane z tworze­niem argu­men­tacji, a także specy­ficzny­mi for­muła­mi debaty oks­fordzkiej i debaty poka­zowej. Przeprowad­zono także losowanie grup elim­i­na­cyjnych oraz tez, których poszczególne grupy będą bronić w trak­cie debaty. W pier­wszej fazie uczest­ni­cy dyskusji będą poruszać takie kwest­ie jak między inny­mi: „Książ­ki papierowe to relikt przeszłoś­ci”, „Stanisław August Poni­a­tows­ki odpowia­da za rozbio­ry Pol­s­ki”, a w finale: „Tworząc nowoczes­ną Gdynię nie moż­na zapom­i­nać o przeszłoś­ci”, „Aby ist­nieć człowiek musi się bun­tować” i „Jakie słowa wypowiesz, takie usłyszysz”.

Finał konkur­su odbędzie się już 24 mar­ca w VI Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Gdyni. Koor­dy­na­torem całego pro­jek­tu jest pani Maria Łojek-Kurzętkows­ka.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


VI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Wacława Sier­pińskiego w Gdyni (ul. Mikoła­ja Koperni­ka 34, 81–001 Gdy­nia)

24 mar­ca 2017 roku

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów  Wydarze­nie na Face­booku
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy