Aktualności Dyskusje Filozofia w szkole Konkursy

Młodzi debatują w Gdyni

Młodzi debatują
IX i VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni wspólnie organizują konkurs edukacyjny skierowany do uczniów gdyńskich gimnazjów. „Młodzi debatują” to międzyszkolna inicjatywa, której podstawowym celem jest kształtowanie u młodych ludzi umiejętności prowadzenia debaty. Inicjatywa wspierana przez „Filozofuj!”, patrona medialnego wydarzenia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Poprzez uczest­nic­two w pro­jek­cie ucznio­wie gim­na­zjów będą mie­li zna­ko­mi­tą oka­zję do posze­rze­nia swo­jej wie­dzy z zakre­su histo­rii, ety­ki oraz wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, ale tak­że nauczą się jak wła­ści­wie prze­ma­wiać, pro­wa­dzić argu­men­ta­cję oraz bro­nić swo­je­go sta­no­wi­ska. Poza tym kon­kurs to świet­na oka­zja do inte­gra­cji mło­dych ludzi z róż­nych pozio­mów edu­ka­cyj­nych, ponie­waż każ­da z gim­na­zjal­nych dru­żyn będzie mia­ła  swo­je­go lice­al­ne­go men­to­ra, oso­bę już doświad­czo­ną w debatowaniu.

10 lute­go w IX Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odby­ło się szko­le­nie dla wszyst­kich uczest­ni­ków tego­rocz­ne­go pro­jek­tu. Obej­mo­wa­ło ono przede wszyst­kim kwe­stie zwią­za­ne z two­rze­niem argu­men­ta­cji, a tak­że spe­cy­ficz­ny­mi for­mu­ła­mi deba­ty oks­fordz­kiej i deba­ty poka­zo­wej. Prze­pro­wa­dzo­no tak­że loso­wa­nie grup eli­mi­na­cyj­nych oraz tez, któ­rych poszcze­gól­ne gru­py będą bro­nić w trak­cie deba­ty. W pierw­szej fazie uczest­ni­cy dys­ku­sji będą poru­szać takie kwe­stie jak mię­dzy inny­mi: „Książ­ki papie­ro­we to relikt prze­szło­ści”, „Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski odpo­wia­da za roz­bio­ry Pol­ski”, a w fina­le: „Two­rząc nowo­cze­sną Gdy­nię nie moż­na zapo­mi­nać o prze­szło­ści”, „Aby ist­nieć czło­wiek musi się bun­to­wać” i „Jakie sło­wa wypo­wiesz, takie usłyszysz”.

Finał kon­kur­su odbę­dzie się już 24 mar­ca w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Gdy­ni. Koor­dy­na­to­rem całe­go pro­jek­tu jest pani Maria Łojek-Kurzętkowska.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski


VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Wacła­wa Sier­piń­skie­go w Gdy­ni (ul. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 34, 81–001 Gdynia)

24 mar­ca 2017 roku

Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów  Wyda­rze­nie na Facebooku
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy