Patronaty Wydarzenia

Myśl Arystotelesa a polski renesans – kolejny „Spacer z Arystotelesem” w Poznaniu

Cykl spotkań organizowanych pod hasłem „Spacery z Arystotelesem” połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół idei przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. W piątek 24 marca w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejny wykład. Temat „Arystoteles w polskim renesansie” zaprezentuje prof. Danilo Facca z PAN w Warszawie. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Wykład, któ­ry już tra­dy­cyj­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 18.00, będzie skła­dał się z dwóch czę­ści. Pierw­sza z nich będzie doty­czy­ła tego, jak stop­nio­wo Ary­sto­te­les tra­cił sta­tus nie­kwe­stio­no­wa­ne­go auto­ry­te­tu filo­zo­ficz­ne­go i nauko­we­go. Zja­wi­sko rene­san­so­wej ewo­lu­cji myśli Sta­gi­ry­ty zosta­nie nakre­ślo­ne tu na tle ówcze­snych prze­mian inte­lek­tu­al­nych.

Z kolei dru­ga część wykła­du będzie sku­pia­ła się, jak pisze prof. Fac­ca, „na pol­skiej recep­cji Ary­sto­te­le­sa w XVI i na począt­ku XVII wie­ku. Naj­pierw zosta­ną wzię­te pod uwa­gę głów­ne ośrod­ki aka­de­mic­kie, w któ­rych dzie­dzic­two rene­san­su wyda­je się bar­dziej zna­czą­ce (tzn. w pro­te­stanc­kich aka­de­miach w Toru­niu, Gdań­sku i Kra­ko­wie oraz w Aka­de­mii w Zamo­ściu), a następ­nie omó­wio­na zosta­nie ary­sto­te­le­sow­ska obec­ność u dwóch wybit­nych pisa­rzy epo­ki: Sta­ni­sła­wa Orze­chow­skie­go oraz Seba­stia­na Petry­ce­go. Każ­dy z tych przy­pad­ków ma swo­ją spe­cy­fi­kę, wyni­ka­ją­cą bez­po­śred­nio z kon­tek­stu inte­lek­tu­al­ne­go i przy­ję­tej stra­te­gii edu­ka­cyj­nej”.

Prof. Dani­lo Fac­ca pra­cu­je w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii i Filo­zo­fii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie. Jest spe­cja­li­stą w zakre­sie filo­zo­fii rene­san­su i ma na swo­im kon­cie licz­ne arty­ku­ły poświę­co­ne m.in. recep­cji „Meta­fi­zy­ki” Ary­sto­te­le­sa w XVI wie­ku.

Spa­ce­ry z Ary­sto­te­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji 2400. rocz­ni­cy uro­dzin Sta­gi­ry­ty, obej­mu­ją­cy dzia­ła­nia od paź­dzier­ni­ka 2016 roku do czerw­ca 2017, w tym dzie­więć wykła­dów oraz wysta­wę foto­gra­ficz­ną. Two­rzą one cykl reflek­syj­nych spo­tkań filo­zo­ficz­nych, utrzy­ma­nych w luź­nej kon­wen­cji, któ­re uka­zu­ją Ary­sto­te­le­sa jako myśli­cie­la nie­zwy­kle sil­nie oddzia­łu­ją­ce­go na kul­tu­rę euro­pej­ską Wscho­du i Zacho­du. Wszyst­ko to w wyjąt­ko­wym Rezer­wa­cie Arche­olo­gicz­nym „Genius loci”, któ­re­go mot­tem jest wie­lo­znacz­ne hasło: „Prze­krój pozna­nia”.

Tema­ty i „prze­wod­ni­cy” naj­bliż­szych spo­tkań:

  • 28.04 godz. 18.00 – „Recep­cja reto­ry­ki Ary­sto­te­le­sa” – mgr Alek­san­dra Mathie­sen (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mic­kie­wi­cza);
  • 19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zo­fię współ­cze­sną inte­re­su­je Ary­sto­te­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mic­kie­wi­cza);
  • 23.06 godz. 18.00 – „Pery­pa­te­ty­cy o winie, muzy­ce i spra­wach Afro­dy­ty” – pik­nik ary­sto­te­le­sow­ski.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofil­ski

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy