Pożegnania

Nie żyje profesor Bogusław Wolniewicz

4 sierpnia w Warszawie zmarł profesor Bogusław Wolniewicz, polski filozof, wybitny logik i publicysta. Miał 89 lat.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Bogu­sław Wol­nie­wicz uro­dził się 22 wrze­śnia 1927 r. w Toru­niu. Tam też ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie z filo­zo­fii pod kie­run­kiem prof. Tade­usza Cze­żow­skie­go, a po uzy­ska­niu tytu­łu został asy­sten­tem w kate­drze Logi­ki UMK. W toku poli­tycz­nych dzia­łań, któ­re nie były przy­chyl­ne dla roz­wo­ju nauki, Wol­nie­wicz podej­mo­wał róż­ne pra­ce, aby w kon­se­kwen­cji w Kate­drze Filo­zo­fii Wyż­szej Szko­ły Peda­go­gicz­nej w Gdań­sku uzy­skać tytuł dok­to­ra nauk huma­ni­stycz­nych. W 1963 roku objął sta­no­wi­sko docen­ta nauk huma­ni­stycz­nych w Kate­drze Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Pro­fe­sor Wol­nie­wicz spe­cja­li­zo­wał się w filo­zo­fii reli­gii i filo­zo­fii współ­cze­snej. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych wykła­dał jako visi­ting pro­fes­sor filo­zo­fię spo­łecz­ną oraz pro­wa­dził semi­na­rium z filo­zo­fii Wit­t­gen­ste­ina. Wyraź­nie dystan­so­wał się do więk­szo­ści naj­po­pu­lar­niej­szych nur­tów dwu­dzie­sto­wiecz­nej myśli filo­zo­ficz­nej, budu­jąc swo­ją reflek­sję wokół tez „wiel­kich myśli­cie­li”. W podej­ściu do czło­wie­ka i spo­łe­czeń­stwa repre­zen­to­wał posta­wę meta­fi­zycz­ne­go pesy­mi­zmu.

W całej mno­go­ści poglą­dów pro­fe­so­ra Wol­nie­wi­cza meta­fi­zycz­ny pesy­mizm w spoj­rze­niu na czło­wie­ka oraz spo­łe­czeń­stwo jest jed­ną z idei, nad jaką się zasta­na­wiał i któ­rą popie­rał. Wią­że się to głów­nie z jego poglą­da­mi na chrze­ści­jań­stwo – cho­ciaż Wol­nie­wicz kla­sy­fi­ko­wał sie­bie jako „nie­wie­rzą­ce­go rzym­skie­go kato­li­ka”, nie wie­rzył, że ist­nie­je coś takie­go jak Opatrz­ność, a ludzie pozo­sta­wie­ni są sami sobie. Meta­fi­zycz­ni pesy­mi­ści widzą świat i zasta­ną rze­czy­wi­stość jako zbu­do­wa­ną na fun­da­men­tach zła. Zło jest dla nich jedy­ną bądź naj­waż­niej­szą zasa­dą, jaką kie­ru­je się świat; speł­nia ono nie­ja­ko funk­cję arche – jest czymś pierw­szym, jest pra­przy­czy­ną wszyst­kich bytów.

Pro­fe­sor Wol­nie­wicz był nie­zwy­kle barw­ną posta­cią, nie dają­cą okre­ślić się jed­no­znacz­nie. Jako publi­cy­sta, zwią­za­ny był głów­nie z Radiem Mary­ja; bywał tak­że gościem Tele­wi­zji Trwam. Jego komen­ta­rze bywa­ły czę­sto nie­po­praw­ne poli­tycz­nie i kon­tro­wer­syj­ne. Kry­ty­ko­wał zasta­ną rze­czy­wi­stość podług swo­je­go świa­to­po­glą­du, nie skła­niał się ku jed­nej racji poli­tycz­nej.

W 1997 roku pro­fe­sor Bogu­sław Wol­nie­wicz został odzna­czo­ny Krzy­żem Ofi­cer­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski za wybit­ne zasłu­gi dla nauki pol­skiej przez ówcze­sne­go pre­zy­den­ta – Alek­san­dra Kwa­śniew­skie­go.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Fot.: „Do Rze­czy”

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pamię­tam jego wykła­dy! Bar­dzo mądry czło­wiek, nie­za­leż­ny i bar­dzo sza­no­wał wszyst­kich ludzi. Być może spo­glą­da na nas i dla­te­go może wró­ci nam siła rozu­mu. Wyra­zy współ­czu­cia dla wszyst­kich sza­nu­ją­cych Tego Czło­wie­ka!

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy